Meny
Vedtatte Resolusjoner Fylkesårsmøtet 2020

Villsvin i norsk natur

14.03.2024

De siste årene har stadig flere observasjoner av villsvin vært dokumentert i Norge. Det er anslått at bestanden her i landet er 400-1200 dyr ifølge vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM).

På svensk side av grensen er bestandstallet mellom 300.000 – 400.000 dyr. Det medfører at stadig flere villsvin observeres på norsk side. Om det ikke settes inn tiltak, vil vår bestand kunne formere seg eksplosivt. I følge VKM er det plass til, og egnet habitat for opptil 220 000 dyr i et 50- årsperspektiv. Samme komite estimerte at det kunne være opptil 40 000 villsvin i Norge i 2030.

Det er tre hovedproblemer med at en villsvinstamme etablerer seg i Norge:

  1. Trafikk-ulykker/viltpåkjørsler
  2. Skader på avling/dyrket mark/beitemark og skader på hager. Villsvin roter opp jorda på beitemark og enger og spiser opp nysådde frø og kan påføre åkrer og annet landbruksareale stor skade.
  3. Spredning av sykdommer. Villsvin er mottakelig for mange av de samme sykdommene som tamsvin, men de kan ofte ha høyere naturlig resistens. Villsvin kan være bærere av smitte de selv ikke blir spesielt syke av, men som er farlig for tamsvin og kan bli et problem for svinebønder i hele landet. Afrikansk svinepest brer seg i Europa. I følge bondelaget er dødeligheten opp mot 100 %, og det finnes hverken vaksiner eller behandling. Dette kan få dramatiske konsekvenser for norsk svineproduksjon.

Villsvinet hørte tidligere til vår fauna, men arten er i dag definert som en fremmed art som ikke bør beskyttes, og jakt er tillatt i hele landet, hele året.

Det er estimert at for å holde en villsvinbestand nede på samme nivå gjennom jakt, må minst 70 prosent av dyrene skytes ut hvert år. I et forsøk på å regulere bestanden på ca. 1 000 - 1200 dyr i Norge, må det altså skytes minst 700 dyr i året. I fjor ble det skutt 220 dyr.

Det er nylig utarbeidet et forslag til handlingsplan mot villsvin som beskriver tiltak for hvordan villsvinbestanden i Norge skal holdes så liten som mulig, spredt over et minst mulig område. Den er nå til behandling i Stortinget.

Hedmark Senterparti mener at:

  • Villsvin må bekjempes slik at en ikke får fotfeste i norsk natur.
  • Det må iverksettes en utrydningsplan for villsvin
  • Det er i tillegg svært viktig å unngå at bestanden får tilhold i våre områder. Flere skadegjørere innenfor og i nærheten av ulvesonen kan ikke tåles.
  • Det bør innføres skuddpremie på villsvin på nasjonal basis slik at det stimulerer for mer jakt.

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Hedmark Senterparti 2020