Meny
Vedtatte Resolusjoner Fylkesårsmøtet 2023

Tilrettelegging for desentraliserte utdanningstilbud i hele Innlandet

14.03.2024

Satsing på utdanningstilbud er et viktig samfunnsutviklingsgrep. Et bredere utdanningstilbud vil bidra til at flere unge ønsker å studere i Innlandet, samt øke kompetansenivået i fylket. En styrking av utdanningstilbud er en forutsetning for å løse fremtidens behov, bidra til mangfold og gi muligheter slik at flere vil bli boende eller flytter til fylket.

Både næringslivet og det offentlige har udekkede kompetansebehov. Et fokus på næringsrettet utdanninger vil blant annet bidra til å utdanne og rekruttere kompetent arbeidskraft til eksisterende næringsliv, samt legge til rette for å skape helt nye arbeidsplasser. Vi ser også et stort behov for flere kvalifiserte ansatte innen skole, helse og velferd.

Både universiteter, høyskoler, fagskoler og høyskole for yrkesfag må her utfordres på det samfunnsansvaret de har for å møte morgendagens kompetansebehov og gjøre utdanningene tilgjengelige, blant annet ved å opprette desentraliserte tilbud og utvikle studiestedene her i Innlandet. Fylkeskommunen må sikre at karrieresentrene i samarbeid med aktuelle aktører legger til rette for desentraliserte høyere utdanningstilbud og fasiliterer lokaler og infrastruktur for undervisningen.

Søkertallene til desentraliserte- og deltidsstudier har over tid vært svært høye, noe som gjør at kun et fåtall av søkerne får studieplass. Det er et tydelig signal om at det er stort ønske om, og behov for flere desentraliserte og samlingsbaserte studier i Innlandet. Dette signalet må vi ta. Både studentene og samfunnet skriker etter kompetansen.

Vi er avhengige av forutsigbar finansiering til deltids og desentraliserte studieplasser på våre høgskoler, høgskolesenteret, fagskole og karrieresentere for å øke tilgangen på utdanningsmuligheter tilpasset innbyggernes ønsker og behov. Det å senke terskelen for å ta utdanning, vil være vårt viktigste verktøy for å nå morgendagens kompetansebehov. Her må tydelige avklaringer på plass, både for hvem som har ansvaret for finansiering og dimensjonering. Det blir viktig at både fylkeskommunen, som har regionalt ansvar for kompetanseutvikling, og de enkelte kommuner bidrar til å følge opp dette arbeidet med å sikre et utdanningstilbud som imøtekommer regionale behov for kompetanse.

Hedmark Senterparti og Oppland Senterparti vil:

  • Få utdanningsinstitusjonene til å tilby desentraliserte studietilbud som kommunene og næringslivet trenger
  • Styrke og sikre forutsigbar finansiering til utdanningsinstitusjonene
  • Øke satsningen på deltids- og desentraliserte studietilbud
  • Stimulere til mer forskning i Innlandet i samarbeid med næringslivet

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Oppland og Hedmark Senterparti 2023