Meny
Vedtatte Resolusjoner Fylkesårsmøtet 2024

Forsvaret og Haslemoen

22.02.2024

Hedmark Senterparti støtter anbefalingene både i Forsvarskommisjonen og Forsvarssjefens Fagmilitære Råd om umiddelbare og vesentlige økte bevillinger til styrkning av Forsvaret.

I Innlandet eksisterer det allerede en betydelig relevant militær og sivil infrastruktur som vil være hensiktsmessig for Forsvaret å bygge videre på. Styrking av Forsvarets kapasiteter i Innlandet vil være rasjonelt og gunstig både for Norges samlede forsvarsevne og for forsvaret av Sør-Norge. Potensialet må derfor utnyttes.

Forsvarets etablissementer i Innlandet med tilhørende skyte- og øvingsfelt har i dag marginal nødvendig infrastruktur både ift. dagens behov og den forventede økningen. Gjenbruk av tidligere Haslemoen militærleir vil bidra til å sikre en samfunnsøkonomisk gunstig løsning som igjen vil muliggjøre en raskere oppbygging av Hæren.

Hedmark Senterparti støtter planene om en felles rekruttskole på Terningmoen. Ved Forsvarets økte tilstedeværelse i Sør-Østerdal forventer Hedmark Senterparti at Haslemoen leir blir en del av de samlede ressursene for Forsvaret i Østerdalen.

Hedmark Senterparti støtter planene om å opprette en ny Brigade Sør. Naturlig tyngdepunkt for denne vil være Sør-Østerdal regionen med leirene Rena, Terningmoen og Haslemoen.

Hedmark Senterparti støtter en videre utvikling av Heimevernet, og fremmer forslag om at det innføres en separat soldatutdanning innenfor rekruttskolen i kombinasjon med fagutdanningen av mannskaper som i førstegangstjenesten skal tjenestegjøre innenfor vakt og sikring.

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Hedmark Senterparti 2024