Meny
Vedtatte Resolusjoner Fylkesårsmøtet 2024

Hvordan skal sykehusene i landet styres?

22.02.2024

Et flertall i Stortinget bestående av Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet vedtok i 2001 å innføre en Foretaksmodell for sykehussektoren i landet. Modellen innebar at Staten overtok eierskapet av sykehusene fra fylkeskommunene gjennom statsforetak.

Etter at foretaksmodellen ble innført så viser det seg at loven om helseforetak mangler det lovpålagte ansvaret som sykehusene tidligere hadde for alle pasienter som behandles i spesialisthelsetjenesten, (Dagens Medisin, 2022).

Hedmark Senterparti registrer at modellen fører til konflikter blant annet mellom avdelinger innenfor samme sykehus og kommuner i tilhørende sykehusregion.

I løpet av de siste 23 årene har helseforetaksmodellen vært gjeldende for styring av sykehusene i landet. I mars 2023 la regjeringen frem utredningen om Fellesskapets sykehus hvor strukturelle forhold er beskrevet (NOU 2023: 8, s. 18).

Utredningen viser at ekspertutvalget ikke har tatt stilling til hvordan sykehusene skal organiseres og styres i landet.

Hedmark Senterpartiet er opptatt av at sykehusene i landet bør styres av det offentlige med vekt på følgende prinsipper:

  • statlig eierskap
  • sterk regional, politisk og demokratisk styring med stedlig ledelse
  • redusere markedstenkning og mindre bruk av innsatsstyrt finansiering

Hedmark Senterparti henstiller til at regjeringen:

  • følger opp saken med en revurdering av hvordan sykehusene skal styres og organiseres
  • fullfører og legger frem på ny en utredning iht. Hurdalsplattformen (s. 61) med tilhørende kulepunkter.

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Hedmark Senterparti 2024