Meny
Vedtatte Resolusjoner Fylkesårsmøtet 2024

Mangfold i barnehagetilbudet!

22.02.2024

Det viktig med et godt utbygget barnehagetilbud og god kvalitet i barnehagene. Kommunale og private barnehager er en viktig del av kommunens velferdstjenester til innbyggerne sine.

Senterpartiet erkjenner ansvaret for å sikre tilgjengelighet, kvalitet og overholdelse av gjeldende regelverk for alle barn med behov for barnehageplass. Folkevalgte jobber for at kommunen skal være gode attraktive å bo i, også for småbarnsfamilier. Flere kommuner går så langt som å garantere barnehageplass for alle. Dette er mulig takket være både kommunale og private barnehager.

Kommunen som barnehagemyndighet, finansieringsmyndighet, tilsynsmyndighet og barnehageeier forvalter en omfattende rolle i sektoren. I Norge har samarbeidet mellom offentlige og private aktører en lang tradisjon, og dette gjenspeiles også i barnehagesektoren, hvor omtrent halvparten av barnehagene er kommunale og den resterende delen private. Senterpartiet understreker viktigheten av de private barnehagene for å opprettholde kapasitet, kvalitet og mangfold i barnehagetilbudet, både nå og i fremtiden.

Det er store svakheter i dagens finansieringssystem. Små barnehager opplever økonomisk uforutsigbarhet og økonomisk press. Et økende antall kjøpes opp av kommersielle kjeder hvor overskuddet kanaliseres ut av Norge. Senterpartiet mener denne utviklingen viser behov for endringer i finansieringssystemet og kommunenes styringsmulighet over lokal barnehagesektor. Senterpartiet vil opprettholde et mangfold av barnehager. Samtidig må vi sikre at offentlig finansiering går til barnas beste og ikke blir gjenstand for økonomisk spekulasjon.

Det er viktig at barnehagene reelt er en del av lokalsamfunnet, der foreldre og folkevalgte skal kunne kjenne barnehagens ledelse, styre og drift. Senterpartiet ønsker ikke en utvikling der en stadig større andel av barnehagesektoren eies av kommersielle konsern, men vi kan ikke gjøre dette til en kamp for tilværelsen for de mindre nisjebarnehagene vi er så stolte over og som skaper et mangfold i sektoren!

Senterpartiet er bekymret for at nye lovforslag vil fjerne den nasjonale retten til økonomisk likebehandling av private og kommunale barnehager. Hvis lovforslaget går igjennom så vil staten overføre en rekke oppgaver, ansvar og risiko til kommunene, som kommunene må håndtere uten at det følger med ekstra midler. Forutsigbarheten og langsiktigheten er truet i forslaget til lovendringer som nå er lagt fram.

Nye reguleringer i barnehagesektoren må bygge på nasjonale regler som sikrer jevn og høy kvalitet i tilbudet til barna, samt økonomisk likeverdig behandling og valgfrihet for foreldre uten at det går på bekostning av mangfoldet i barnehagetilbudet..

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Hedmark Senterparti 2024