Meny
Vedtatte Resolusjoner Fylkesårsmøtet 2024

Vern av lisensjegere som offentlige tjenestemenn

22.02.2024

De fire store rovdyrene i Norge, og kongeørn har, streng beskyttelse etter nasjonale lover, og den internasjonale Bernkonvensjonen. Av de store rovdyrene er det bare gaupe som reguleres gjennom ordinær jakt. Jerv, bjørn og ulv har et strengere vern enn gaupe og kan ikke forvaltes gjennom ordinær jakt som kvotejakt. Lisensfellingen er en ordning hvor ansvarlig myndighet fastsetter kvotene, og fellingen er hjemlet i en unntaksbestemmelse i naturmangfoldloven.

Uttak av rovdyr er et betent tema som i flere tilfeller skaper stor konflikt mellom blant annet jegere og ulike personer og grupper som ønsker vern av rovdyr. Dette konfliktnivået har de siste årene vert økende. Senest i årets lisensjakt på ulv har vi sett en rekke eksempler på at jegere blir hindret i sin oppgave, trakassering og trusler samt sabotasje og skadeverk med mer.

Jegere som vil delta må registrere seg som lisensjegere i Jegerregisteret. Registreringen som lisensjeger skjer for hver enkelt rovviltart det enkelte jaktår. Det er med andre ord en begrenset gruppe jegere som er kvalifisert for denne jakten, og man har fra myndighetene god kontroll og oversikt over hvem disse er.

Lovverket er dekkende for mye allerede pr i dag, men vi ser og at politiet har begrensede mulighet og ressurser til å sørge for at lovlig besluttet jakt kan gjennomføres på en hensiktsmessig og trygg måte. Både for de deltagende jegerne, og de berørte lokalsamfunn. Senterpartiet ønsker derfor et sterkere vern av lisensfelling og lisensjegere.

Vi er i Norge stolte av allemannsretten og verner om denne. Hver enkelt skal ha lov og rett til å benytte seg av utmarka. Midlertidige innstramminger på allemannsretten er ikke veien å gå for å trygge lisensjegerne i sitt oppdrag for det offentlige, men bør kunne vurderes i enkelttilfeller der dette synes nødvendig og hensiktsmessig.

For at det i framtiden skal være mulig å rekruttere, og sikre god sikkerhet for jegere til uttak av rovvilt, krever Hedmark Senterparti at lisensjegere, når de deltar i lisensfelling, gis samme beskyttelse som offentlige tjenestemenn i alle faser av oppdragsgjennomføringen, jfr. straffelovens § 156.

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Hedmark Senterparti 2024