Meny

God framkommelighet i hele landet

"Det er veldig mange her i landet som ikke kan sykle til jobben eller sende ungene på t-banen når de skal på fotballtrening. Det er urettferdig at en vanlig familie, som attpåtil kan være avhengig av to biler for å få hverdagen til å gå opp, skal straffes økonomisk for at de ikke har et annet alternativ når de skal ut på lengre reiser."

Norge er et langstrakt land, med store forskjeller. Løsninger som fungerer godt rundt de store byene fungerer ikke nødvendigvis godt andre steder i landet. I store deler av Norge er det ikke noen gode alternativer til privatbil. Senterpartiet mener at en utredning av såkalt «avansert veiprising» må vurdere å slå sammen og fjerne flere av dagens bilrelaterte avgifter. En ordning med avansert veiprising må sikre lavere bil avgifter og mindre byråkrati. Under denne regjeringen tar Staten inn enorme summer i bompenger, kjøpsavgifter og andre driftsrelaterte avgifter. Senterpartiet mener det er viktig at dette kreves inn på en måte som oppleves rettferdig, og at grunnlaget for innkrevingen er lett å forstå. Senterpartiet har denne uken fremmet forslag i Stortinget om å utrede avansert veiprising i områder hvor det finnes gode alternativer til privatbil. For oss er det viktig at dersom du er helt avhengig av å bruke bilen i hverdagen, så skal du ikke straffes. Bilen er det eneste egnede fremkomstmiddelet i store deler av landet. I byene må det satses på kollektiv, sykkel og gange.

Mange i distriktene har reelt sett fått et dårligere kollektivtilbud de siste årene. Å ta toget er kun et alternativ i deler av landet. I tillegg er det få avganger på de lange strekningene. Når det gjelder kollektivtransport over lange strekninger er vi i Oppland i tillegg til toget avhengig av ekspressbusser.  Regjeringen vil ikke gi ekspressbussene bedre vilkår som kunne ha ført til et bedre kollektivtilbud i hele landet. Samtidig har regjeringa økt drivstoffavgiftene og sørget for at det er flere bompengestasjoner langs norske veier enn noen gang. Ekspressbussene er et markedsbasert busstilbud uten offentlige tilskudd. Ekspressbussene har hatt en sterk tilbakegang i antall passasjerer og markedsandel.

Alle sosiale rabatter til barn, studenter og eldre (honnør) må dekkes av selskapene selv, mens staten betaler NSBs rabatter. Under regjeringen Solberg har merverdiavgifta på kollektivtransport økt fra 8 til 12 pst. Dette er også med på å svekke konkurranseevnen til kollektivtransporten.

Det er veldig mange her i landet som ikke kan sykle til jobben eller sende ungene på t-banen når de skal på fotballtrening. Det er urettferdig at en vanlig familie, som attpåtil kan være avhengig av to biler for å få hverdagen til å gå opp, skal straffes økonomisk for at de ikke har et annet alternativ når de skal ut på lengre reiser.

Dette må sees i sammenheng med en massiv satsing på kollektiv trafikk som foregår i og rundt store og mellomstore byer i landet. Det er bra, men vi har som nasjon også ansvar for å gi også de som bor i distriktene ett kollektivt tilbud når de skal reise over lengre strekninger.

Ekspressbussene er også viktig for norsk turisme. I vårt område er det ofte ekspressbussene som bringer turistene frem til populære destinasjoner spesielt på fjellet. Mange kommer til Norge for å gå i fjellet og ha en aktiv opplevelse, og setter derfor stor pris på å kunne benytte ekspressbussene på grunn av deres fleksibilitet og tilgjengelighet. Kundetilfredsheten er høy og stabil.

Det er 24 ekspressbussruter som er lagt ned siden 2012, flere som kjører i vårt område.

Senterpartiet har denne uken fremmet forslag på Stortinget som bedrer rammevilkårene for ekspressbussene og at forutsetningen for avansert veiprising må stimulere til økt kollektivbruk der dette er godt utbygd og belønne bilbrukere som ikke har anledning til å kjøre kollektivt. Dette ble stemt ned av regjeringspartiene. En slik holdning viser at disse partiene ikke tar inn over seg den reelle situasjonen som er ute i distriktene.

Bengt Fasteraune
Stortingsrepresentant