Meny

Frivilligheten bygger levende lokalsamfunn

Frivilligheten bygger levende lokalsamfunn

Distriktspolitikken skal gi grunnlag for at det skal bo folk i hele landet. For at det skal oppleves som attraktivt, må både arbeidsplasser og servicetilbud, kulturtilbud og velfungerende nettverk være på plass. En viktig forutsetning for å oppleve tilhørighet enten du bor i byen eller på bygda er at ungdom og tilflyttere får etablert nettverk og samhørighet til stedet der man bor. Frivillige organisasjoner spiller en nøkkelrolle i dette, det er her det skapes de gode møteplassene hvor man, på tvers av våre ulikheter, møtes og deltar i meningsfulle aktiviteter.

Vi må slutte å omtale frivilligheten som en morsom hobbygreie, som handler om vafler og kaffe, kiosksalg, garderobevask på dugnad og kjøkkentjeneste på julemesse. Frivillige organisasjoner er svært viktige for lokalsamfunnet, både som lokale innkjøpere, arbeidsgivere og næringsutøvere, men ikke minst som et sosialt nettverk som legger til rette for livsmestring, glede og samhold. Frivilligheten representerer folkehelsearbeidet på sitt beste.

Disse organisasjoner yter betydelige økonomiske bidrag til samfunnet gjennom å tilby sine tjenester og omfattende ulønnet innsats. Uansett hvor rik staten er, så vil det være grenser for hva som kan løses gjennom offentlige bevilgninger- her spiller frivilligheten en avgjørende rolle. Det årlige arbeidet som blir gjort rundt om i organisasjonene, utgjør om lag 75 mrd. kroner.

Senterpartiet mener frivillighetspolitikken må bygge på forenkling og tillitt. I tillegg til å øke nivået på offentlig støtte, er det viktig å gi organisasjonene tillitt. Det er et problem at milde gaver fra det offentlige ofte er knyttet forutsetninger til sjekken som gis i form av prosjektmidler. På denne måten overstyrer det offentlige frivillig organisasjoners arbeid. Senterpartiet mener det offentlige må være varsom med dette og i hovedsak gi midler gjennom høyere grunnstøtte.

Momskompensasjonsordningen for frivillig sektor er en viktig ordning for å støtte arbeidet som nedlegges av vårt rike organisasjonsliv. Senterpartiet mener ordningen må gjennomføres fullt ut, slik at det gis 100 prosent kompensasjon. Vi vil sikre full momskompensasjon på kjøp av varer og tjenester for frivillige organisasjoner slik at de ikke må «skatte på dugnaden sin». Senterpartiet mener det er feil å skattlegge frivillig innsats og vil at frivillige organisasjoner skal likebehandles med bedrifter. Slik situasjonen er nå så må for eksempel Røde Kors betale moms ved kjøp av en snøskuter til sitt redningsarbeid, mens høyfjellshotellet slipper og betale moms for å kjøpe den samme skuteren. Senterpartiet vil også gi full momskompensasjon ved bygging og ombygging av kulturhus, klubbhus og anlegg eid av organisasjoner.

 

Senterpartiet er på lag med frivilligheten!

Marit K Strand, 1. kandidat på stortingsvalgslista i Oppland for Senterpartiet

Kjersti Bjørnstad, 3. kandidat på stortingsvalgslista i Oppland for Senterpartiet