Meny

HELSEFORETAKSMODELLEN

Oppland Senterparti mener at

 • helseforetaksmodellen må endres, og vil ha en ny politikk med demokratisk styring av helsevesenet, av sykehustilbud og -struktur og for finansiering og dimensjonering av offentlige sykehus.
 • det må sikres at sykehustilbudet skal utvikles ut fra behov og forventet demografi- og sjukdomsutvikling, og ikke ut fra forventninger om effektivisering, ytterligere kutt i døgnbehandling og oppgaveoverføring til kommunene.
 • vi må få en ny finansieringsmodell for sykehus der store sykehusinvesteringer prioriteres av Stortinget i nasjonal helse- og sykehusplan og fullfinansieres over statsbudsjettet, og der sykehus omfattes av samme budsjett- og regnskapssystem som kommuner og fylkeskommuner.

Helseforetakene følger i for liten grad Nasjonal Helse- og sykehusplan som Stortinget har vedtatt. Viser til s. 44 i Meld.St.11 Nasjonal helse og sykehusplan (2016-2019) der det blant annet står: «Det skal fortsatt være en desentralisert og differensiert sykehusstruktur i Norge. En ryggrad av akuttsykehus er nødvendig for å sikre beredskap og øyeblikkelig hjelp». «For pasienter med behov for mer spesialiserte akutte tjenester, vil behandlingstilbudet som hovedregel være ved store akuttsykehus. Anbefalt nedre grense for opptaksområdet for akutt kirurgi på 60-80.000 innbyggere tas inn som en av flere føringer. Faktorer som geografi og bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, tilgjengelighet med bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold skal også tillegges stor vekt.» «Desentraliserte spesialisthelsetjenester, gjerne samlokalisert med kommunale helse- og omsorgstjenester, skal videreutvikles for å gi gode tjenester i nærmiljøet og helhetlige pasientforløp.»

 

SYKEHUSSTRUKTUR

Oppland Senterparti holder fortsatt fast ved enigheten om etablering av et nytt hovedsykehus i Innlandet, og støtter målbildet som Helse Sør-Øst RHF har fått i mandat å realisere. Endelig valg av struktur må skape en helhetlig og geografisk balanse i Sykehuset Innlandets opptaksområde. Fortsatt støtte til hovedsykehusmodellen betinger at Mjøssykehuset bygges ved Mjøsbrua/Moelv. Dersom hovedsykehuset etableres et annet sted, faller støtten bort, og Oppland Senterparti vil i så tilfelle subsidiært støtte fortsatt akuttsykehus i Gjøvik og Lillehammer. 

Oppland Senterparti mener at:

 • et nytt hovedsykehus – Mjøssykehuset – må ligge ved Mjøsbrua/Moelv. Øvrig struktur må etableres med utgangspunkt i hovedsykehuset. Oppland Senterparti støtter øvrig anbefalt struktur i prosjektrapporten, med akuttsykehus på Lillehammer og elektivt sykehus på Gjøvik.
 • akuttfunksjoner må opprettholdes i de eksisterende sykehusene til det nye Mjøssykehuset er på plass
 • de prehospitale tjenestene og lokalmedisinske sentrene skal sikres og videreutvikles for å opprettholde beredskap og desentraliserte spesialisthelsetjenester i hele innlandet
 • deltidsinnbyggere og tilreisende også blir tatt hensyn til i vurderingen av sykehusenes pasientgrunnlag
 • kommunene gis reell mulighet for medvirkning i det videre arbeidet med lokalisering av sykehusene
 • det må sikres tilstrekkelig økonomi for samhandling mellom sykehus og kommuner

 

IVARETAKELSE AV SÆRSKILTE SYKEHUSTJENESTER OG BEHANDLINGSTILBUD

Oppland Senterparti mener at koronapandemien ytterligere aktualiserer særskilt ivaretakelse av pasienttilbud og tjenester innen psykiatri, og tilbud for lungesyke. Oppland Senterparti ønsker spesielt å peke på behandlingstilbud og tjenester ved:

 • Distriktspsykiatriske senter og ulike typer tilbud; dag- og døgnbehandling, polikliniske og ambulante tjenester.
 • Granheim lungesykehus
 • Reinsvoll psykiatriske sykehus
 • Kringsjåtunet barne- og ungdomspsykiatriske senter

Vedtatt på fylkesårsmøtet til Oppland Senterparti 2021