Meny
Vedtatte Resolusjoner Fylkesårsmøtet 2023

Vi trenger et sikkert fødetilbud

14.03.2024

Mange unge vil gjerne at utdanning, jobb, hus og hjem må være på plass før det er aktuelt å få barn. Det gir gode forutsetninger, men det har ført til økt gjennomsnittsalder på førstegangsfødende. Økt alder på førstegangsfødende medfører kanskje også at familiene får færre barn.

Til tross for redusert antall barnefødsler, er det stadig flere nybakte mødre som trenger mer råd og bistand etter fødselen fra jordmødre og hjelpeapparat. Færre har i dag storfamilien rundt seg når de kommer hjem, og derfor få eller ingen å rådføre seg med.

Vi ser også med bekymring på at liggetid på fødeinstitusjonene etter fødsel stadig presses nedover. Noen timer etter fødsel sendes mødre med nyfødte barn hjem for å klare seg selv, uten at amming og andre forhold er godt innarbeidet. Fødsel og barselomsorg er ikke medfødt lærdom hos oss mennesker. Det må ofte god veiledning til for å få en god tid med et nytt liv i familien.

En dårlig opplevelse i forbindelse med tidligere fødsel er ikke ønsket i reprise. Reduserte bevilgninger til fødeavdelinger er en kjent problematikk som med god grunn er tatt opp av Bunadsgeriljaen og «Barselopprøret». Sykehusene sitt finansieringssystem er medvirkende årsak til at det kuttes i fødetilbud, som igjen bidrar til økt risiko for fødsel etter veg og til sjøs.

Det er på tide å se på alle forhold som påvirker utviklingen av fødselstallene i Norge og sette i verk tiltak som får «fleire til å få fleire barn»!

Hedmark Senterparti og Oppland Senterparti mener at

  • Kort reiseveg til fødetilbud må prioriteres framfor stordrift
  • Finansieringssystemet for fødeavdelingene må endres slik at normalfødsler «lønner seg.
  • En til en omsorg på fødestuene må gjennomføres i praksis
  • Liggetiden på sykehus etter fødsel må tilpasses mor sitt behov for trygghet og mestring av situasjonen
  • Gode permisjonsordninger som er tilpasset den enkelte sin situasjon må prioriteres for å unngå at mødre ser seg nødt til å ta ulønnet permisjon
  • Barnehageopptak minimum 2 ganger pr.år
  • Økt foreldrefradrag for småbarnsforeldre må vurderes

Vedtatt av fylkesårsmøtet til Oppland og Hedmark Senterparti 2023