Meny
2021 Jan Bøhler foran politibil, Oslo

Jan Bøhler er Oslopatriot på sin hals, og kan ikke tenke seg noe bedre sted å bo. Men han er bekymret over utviklingen i ungdoms- og gjengkriminaliteten, og at den kan skape utrygghet. Han mener vi må ta tak i problemene i tide for å ta vare på alt det gode i byen. Derfor lanserer Senterpartiets førstekandidat til Stortingsvalget i Oslo en plan for å gjøre hovedstaden tryggere.

Fra 2019 til 2020 gikk antallet anmeldelser av fysisk vold hvor kniv eller andre stikkvåpen var involvert opp fra 104 til 155. Ran med kniv økte med 62 prosent.

− Jeg er sterkt bekymret over at antallet alvorlige voldshendelser øker. I tillegg har antallet ungdommer mellom 10 og 17 år som er mistenkt for vold fordoblet seg fra 2013 til 2020. Det kan ha en sammenheng med at de kriminelle gjengene rekrutterer stadig yngre ungdommer. Vi må også være klar over at det kan være store mørketall fordi ofrene trues med at det vil bli verre for dem om de går til politiet. sier Jan Bøhler, Stortingsrepresentant og førstekandidat til Stortingsvalget for Oslo Senterparti.

Ifølge den siste Salto-rapporten ble ikke 94 prosent av 15-17-åringene i Oslo anmeldt for kriminalitet i 2020. I den samme rapporten oppgis det at det var 341 personer i Oslo under 18 år som ble anmeldt. Av disse er det 147 personer som er registrert med fire eller flere anmeldelser i ett år, og 194 personer som er registrert med fire eller flere anmeldelser over flere år.

− Det er viktig å huske på at det store flertallet av unge i Oslo er lovlydige. Dessverre opplever vi at gjengangerne er aktive og skaper problemer i nærmiljøene våre. Vi må tak i de, fordi de skaper mye utrygghet og drar med seg mange andre, understreker Bøhler.

Et alternativ til kriminalitet og lediggang

Bøhler er i tett kontakt med personer som jobber forebyggende i politiet og bydelene, og det er en ting han mener er viktigere enn noe annet for å få ungdom bort fra kriminalitet.

− Vi må gi ungdommen et alternativ. De som jobber forebyggende sier at ungdommen spør hva vi har å tilby dem. Da må vi ikke bli svar skyldige. Vi som samfunn må ta ansvar for å gi ungdommene våre et alternativ. Derfor vil vi styrke områdesatsingene og opprette en ubyråkratisk ordning som gir ungdommer som faller ut av videregående skole praktiske jobber fra dag én, sier Bøhler og fortsetter:

 − Vi vil at flest mulig skal fullføre videregående skole, men for mange blir det en tvangstrøye å skulle fullføre på normert tid. I enkelte deler av Groruddalen er det så mange som fire prosent som faller ut av videregående, da er vi nødt til å gi dem bedre oppfølging og et alternativ til kriminalitet og lediggang. Disse ungdommene har store ressurser, og det er vår samfunnsplikt å legge til rette for at de får brukt dem.

Vil gi nabolagene egen politikontakt

I trygghetsplanen går Senterpartiet inn for ordningen «din politikontakt», hvor beboerne i hvert enkelt boområde i byen får vite hvilken politibetjent de kan kontakte for å ta opp ting de lurer på eller er bekymret for.

− Dette vil ikke gjelde akutte pågående hendelser, men andre problemer som beboerne vil snakke med politiet om. Med lokale politiposter og politikontakter for boområdene vil det bli naturlig og vanlig, og ikke tysting eller «snitching» å snakke med politiet. Vi politikere må legge til rette for at de dyktige politifolkene våre får være tilstede i lokalmiljøene og drive forebygging.

Skal treffe bakmennene der det svir

Bakmennene i de kriminelle gjengene er ikke de mest synlige på gata, men bruker gjerne avansert kryptert kommunikasjon som det trengs internasjonalt politisamarbeid for å avdekke. Derfor går Senterpartiet inn for å opprette en egen gjengenhet i Kripos som kan ta bakmennene.

− Vi ser dessverre at gjengene ekspanderer, og det gjelder innen flere områder enn narkotikakriminalitet som har vært kjent lenge. Gjengene går også inn i næringslivet vårt, og truer samfunnsmodellen vår. Men med en egen gjengenhet i Kripos og nye lovhjemler for effektiv inndragning av kriminelle penger kan vi få satt en stopper for bakmennene som lokker ungdommer og folk som har satset i næringslivet ut i ulykken. Det er først og fremst penger og rikdom det handler om. Da må vi treffe dem der det svir, sier Bøhler.

Hjelp ut av gjengen med Exit-program

Når man først har kommet inn i en kriminell gjeng, er det vanskelig å komme ut. I dag har ikke Norge et nasjonalt Exit-program for ungdoms- og gjengkriminelle. Det vil Bøhler ta tak i.

− Samfunnet må strekke ut en hånd til de som har havnet på skråplanet. Å komme seg ut av et gjengmiljø er beinhardt. Å klare det uten støtte er nesten umulig. Gjennom et Exit-program kan vi få redusert gjengenes makt. Det vil være bra for mange enkeltpersoner og samfunnet som helhet, slår Bøhler fast.

En ombudsmann må lytte                                                                       

Bøhler påpeker at trygghetsplanen ikke er en uttømmende liste, men konkrete tiltak som svarer på problemer Oslofolk har tatt opp med han, og som han har opplevd selv.

− Jeg er ombudsmann for alle Oslofolk, og hvis jeg blir gjenvalgt på Stortinget etter 13. september vil jeg jobbe for å få gjennomført disse tiltakene, og fortsette å lytte til alle de som tar kontakt. Jeg er svært takknemlig for alle som tar opp ting med meg, avslutter Bøhler.

Senterpartiets trygghetsplan:

 1. Politiposter i områder hvor det er viktig å forebygge at ungdomskriminelle grupper og gjenger får fotfeste. I første omgang Mortensrud, Furuset, Stovner-Vestli og Holmlia.

 

 1. «Din politikontakt» skal være en ny ordning hvor beboerne i hvert enkelt boområde i byen får vite hvilken politibetjent de kan kontakte for å ta opp ting som skjer. Ikke akutte hendelser, men andre bekymringer.

 

 1. Tilby unge som har droppet ut av skolen praktiske jobber fra dag èn. En ubyråkratisk modell bygd på erfaringene med sommerjobber, men som varer hele året.

 

 1. Styrke områdesatsingene i områder med levekårsutfordringer. Satsingene er svekket under dagens regjering. Midlene må rettes mot fritidstilbud og inkludering av ungdom i arbeidslivet.

 

 1. Ny ungdomsenhet i kriminalomsorgen. Vi trenger flere plasser så vi unngår at unge må sone i vanlig fengsel.

 

 1. Handlingsplan mot kniv-vold for å forebygge livsfarlig bruk av kniv.

 

 1. Mer effektiv inndragning av utbytte fra kriminalitet. Det skal ikke lønne seg å være kriminell.

 

 1. Oppholdsforbud for kriminelle i områder hvor de har begått gjentatt vold, kriminalitet og spredt utrygghet.

 

 1. Et nasjonalt Exit-program for å hjelpe medlemmer i ungdomskriminelle grupper og gjenger ut av miljøet.

 

 1. Ny gjengenhet basert hos Kripos som skal gå etter bakmenn og kriminelle nettverk som opererer på tvers av politidistrikter og landegrenser.

 

 1. Egne enheter mot organisert kriminalitet må opprettes i alle politidistrikt.

 

 1. Gjeng-forbudet må iverksettes. Det vil bli mulig å få dømt gjengledere og bakmenn som lar andre utføre de konkrete kriminelle handlingene.