Meny

Kommuneprogram 2015-2019

Her er kommuneprogrammet for 2015-2019

 

Hjartdal:

 

Kulepunkt, valgprogram:Hjartdal Sp

·         Senterpartiet mener at Hjartdal er en god kommune å bo i. og vil at Hjartdal skal bestå som selvstendig kommune.

 En mulig kommunesammenslåing avgjøres etter en rådgivende folkeavstemning.

Sp vil videreutvikle det gode samarbeidet med våre nabokommuner.

·         Sp skal etablere næringstomter i hver bygd og støtte opp om ny og eksisterende næring i kommunen.

·         Sp vil ha fullverdig skole i hver bygd.

Sp vil øke rammetallet for småskoletrinnet så de får en leksefri hverdag.

Sp vil gjøre tiltak for å videreutvikle skolen i Sauland til en tidsriktig og fremtidsrettet skole.

·         Sp skal videreutvikle de gode tilbudene innen helse og omsorg ved å ruste opp sjukeheimen, bygge forsterka omsorgsboliger og gi tilbud så eldre kan bo hjemme så lenge de vil.

·         Sp støtter frivilligheten i kommunen.

·         Sp vil arbeide for at den inngåtte avtalen med Sauland kraftverk blir nytta best mogleg og at avkastinga vert bruka til det beste for innbyggerne.

·         Sp vil ikke selge Hjartdal Elverk for å sikre lokal styring og opprettholde arbeidsplassene lokalt.

·         Sp skal støtte landbruk- og skogbruksnæringen gjennom å  styrke kompetansen innenfor de største næringene i kommunen med 100% stilling i Landbruk og 100% stilling i skogbruk.

·         Sp vil ha byggeklare tomter i hver bygd for å tilrettelegge for vekst i folketallet.

·         Sp vil arbeide for full breiband- og mobildekning i kommunen.

·         Sp vil stimulere til fortsatt utvikling av reiselivsnæring i alle bygdene.

·         Sp vil arbeide for etablering av hurtiglade stasjoner for  el-biler.

·         Sp vil arbeide for lokale og miljøvennlige løsninger for å fremme helse og  livskvalitet for denne og kommende generasjoner.

·         Sp vil ha et sterkt jordvern og gi tilskudd til nydyrking.

·         Sp vil arbeide for å redusere/fjerne  eiendomsskatten.