Meny

Kommuneprogram 2015-2019

Her er kommuneprogrammet for 2015-2019

 

Notodden:

VI SKAL BYGGE HELE NOTODDEN!

 

Hele Notodden skal bygges og forvaltes. Det handler om å gi den unge granshering, lislehering, heddøl og notodding ballast og kompetanse. Det handler om å gi alle innbyggerne det gode nærmiljø. Det handler om å ta kommunen vår i bruk!

 

Vårt svar på dette er hardt arbeid - fra oss og fra alle andre som vil ta i et tak for å løfte Notodden videre. Og å få et større politisk fokus på å sikre og skape flere arbeidsplasser.

Vårt svar er å ta den enkelte ungdom på alvor. Vi vil gjøre skolen til et sted hvor alle skal lykkes med noe. Alle skal oppdage og utvikle sitt gode potensial! Vi skal gjøre det ved å ha blikket på innholdet i skolen, på god klasseledelse og på god skoleledelse – og lande skolestrukturen.

 

Vårt svar er det frivillige Notodden. Som bygger møteplassene. Idrettsbanene, grendehusene og kirkene. Musikkfestivalene og dansefestene. Vi skal gjøre hverdagen til hverdagshelten enklere!

 

Vårt svar er det skapende Notodden. Snekkeren, bonden, helse- og omsorgsarbeideren, butikkmedarbeideren, læreren og gründeren. Vi skal gi dem mulighetene. Vi skal forvalte kommunen vår for utvikling, ikke for å skape hindringer. Og vi skal gjøre det skikkelig  - med grundige strategiske planer som vi skal arbeide for at det er bred enighet om. Da får vi framdrift.

 

Vårt svar er å bygge hele Notodden. Det er summen av bygder og byggefelt. Av naboskap og vennskap. En god jobb for Notodden betyr å bygge hele Notodden! 

 

Kommunen vår

SP vil jobbe for å få på plass en kommuneplan med bred politisk enighet for å sikre framdrift i arbeidet med å utvikle Notodden til et enda bedre sted å bo.  SP vil ellers videreutvikle kommunalt samarbeid, men er åpen for frivillig kommunesammenslåing. Nei til tvang.

 

Stedsutvikling, kultur og idrett

Sp vil ha sterk kommunal bevissthet på kulturell arv og tradisjoner, folkehelse og god utvikling og trivsel i alle bygder og bydeler.  Derfor vil Sp opprette eget politisk utvalg for Kultur, idrett og stedsutvikling. Utvalget skal raskt få på plass gode strategiske planer for reiseliv og opplevelsesnæring, kulturminne og byutvikling, og jobbe aktivt for å styrke vilkårene til nærmiljøene, idretten, kulturlivet og annet dugnadsarbeid.

 

Natur og miljø

SP vil arbeide aktivt for lokale tiltak i tråd med nasjonal og internasjonal politikk for å dempe og reversere effekten av menneskeskapte miljøskader. SP vil støtte forskning og teknologi for produksjonsmåter som gir tilbake det vi tar ut av naturen.

 

Boligbygging

Kommunen skal stimulere til utbygging i Heddal, Gransherad og Lisleherad samt til fortetting i sentrum og bynære områder. Samordne med skoleutbygging og omsorgsboliger der det er mulig.

 

Flyktninger

Sp vil legge forholdene godt til rette for flyktninger som kommunen tar imot, slik at de kan delta i byggingen av våre bygder og bydeler og inkluderes i trygge personlige relasjoner med familier og naboer.

Pleie og omsorg

Sp vil sikre tjenester som alltid kan tilpasses den enkeltes skiftende behov og som fremmer trivsel og livskvalitet hos eldre. Konkret ønsker SP å sikre at miljøarbeid får tilstrekkelig tid og rom for den enkelte - og advare mot at medmenneskelig samvær og nærhet erstattes med billigere tekniske hjelpemidler.

Næringsliv

SP vil ha fart på næringslivet ved å jobbe mye mer aktivt nasjonalt og ved å sikre at NUAS får nok armslag. Vi vil legge til rette for flere teknologibedrifter, mer reiseliv og opplevelsesnæring - og ikke minst grønn næringsutvikling. Konkret vil SP arbeide for et pilotprosjekt med  pyrolysebehandling av  treflis plassert sentralt mellom Notodden, Hjartdal og Tinn.

 

Arbeid

Målet er at flest mulig kommer i jobb og får utnyttet potensialet sitt.  SP vil derfor sette i gang en tverrpolitisk arbeidsgruppe for å finne nye og alternative løsninger på den store utfordringen vi har på arbeidsledighet i forhold til andre kommuner. SP vil også  arbeide for å øke lærlingtilskuddet fra staten slik at flere bedrifter kan ta imot lærlinger. Kommunen forpliktes for 25 lærlinger årlig.

 

Skogbruk

SP vil stimulere til nye treprodukter og legge forholdene bedre til rette for Tinnoset Sag og andre innenfor skog og trevirke. Sp vil etablere en trebank i Notodden kommune av kvalitetstømmer både på lager og på rot for fremtidig restaurering og bygging av kulturbygg. SP støtter planer for fremtidig oljeutvinning og drivstoff av tømmer.

 

Landbruk

SP ønsker bærekraftig vekselbruk med kjøtt og korn og økt produksjon av kortreist mat i Øst Telemark. SP vil styrke lokal foredling og nydyrking og stimulere til et innovativt og faglig miljø. Videre vil SP knytte forbrukeren til landbruket via andelslandbruk. SP vil opprette et landbruksutvalg for å få en bedre planmessig stimulering av næringa, styrke forbrukerbevissthet om vern av dyrkbar jord og kulturlandskap samt utvikle godt samarbeid med nabokommuner.

 

Samferdsel

SP vil arbeide aktivt for at Notodden skal bli hovedsenter for planlegging og utbygging av nye E134 og for at veien som knytter Grenland/Vestfold til den planlagte stamveien, går via Notodden. SP vil aktivt arbeide for Notodden Flyplass som hovedflyplass i Telemark med servicetjenester og sertifisering for piloter og servicepersonell. Sp vil ta opp igjen arbeidet med ny vei fra Yli til Haugmoen for å kunne utvikle flyplassen  i framtida.

 

Skole

Eleven i fokus: Eleven skal møte en skolehverdag som er virkelighetsnær, positivt bekreftende, stimulerer tidlig evne til selvregulering, og gir kulturell og lokal forankring med blikk for økende sosialt ansvar. Null toleranse for mobbing.

Måltider: SP vil arbeide for at elevene tilbys et daglig lunsjmåltid som forlenger konsentrasjon og utholdenhet.

Lærertetthet: God klasseledelse er avgjørende for elevens læringsutbytte. Dagens lærertetthet skal derfor opprettholdes og økes om mulig.

Foreldresamarbeid: Elevens læringsutbytte er nært knyttet til skolens samarbeid med foreldrene. SP vil derfor stimulere foreldreutvalgene (FAU) til aktivt fokus på gode betingelser for læring.

Struktur: NUSK/Sætreanleggene rustes opp umiddelbart. Rygibrakkene vurderes overført til Sætre barneskole under byggeperioden for å få fortgang. Nordbygda vurderes som støtte til Rygi og til andre skoler i byggeperioden. Tinnesmoen opprettholdes. HUSK vurderes i denne sammenheng for elever fra Tinnesmoen.

Skolevei: Gang- og sykkelveier bygges umiddelbart der barn ferdes til skolen. Fartsgrenser settes ned til 40 km der barn krysser gangfelt og ved av/påstigning skolebuss. SP vil ha 70 km sone i Tinnegrend fra Øta til Hjuksebø.

 

Fem på topp:

1.          

Navn: Åslaug Sem-Jacobsen

Yrke: Journalist i NRK, prosjektleder

Alder: 44

Brenner for HELE  Notodden og vil ha vekst i turisme og næringsliv, fokus på idrett og frivillighet  og vitale nærmiljø i alle bygder og bydeler. Vil også jobbe for en mer samlet politikk i kommunen for å få fortgang i å realisere alt potensialet vårt.

2.

Navn: Jan P. Underdal

Yrke: Adjunkt/spesialpedagog i VGS

Alder: 62

Svært opptatt av unge menneskers liv og at deres skolehverdag har mange og sterke øyeblikk med mestring og økt læringsutbytte – og at Notodden på sikt blir stedet der unge alltid finner en jobb.

3.

Navn: Arnfinn Nørstrud

Yrke: Regnskapsfører og bonde

Alder: 56

Brenner for balanse i naturen og at bosettingen opprettholdes i hele kommunen

4.

Navn: Marianne Moen

Yrke: Kontorleder, Notodden kirkelig fellesråd

Alder: 47 år

Brenner for gode nærmiljø I HELE Notodden. Er opptatt av å tilrettelegge for gode arbeidsvilkår for all frivillighet.

5.

Navn: Svein Sem:

Yrke: pensjonist, kårmann

Alder: 76

Særlig opptatt av samferdsel. Stikkord er vintersikker E134 over Haukeli (Oslo-Bergen på 3,5 time) og alle mulighetene en slik veg også gir Notodden. Har i tillegg et stort hjerte for miljø, lokal historie, tradisjoner og annen kultur.