Meny

Her er programmet for Tinn Senterparti 2015-2019

Program

for

Tinn Senterparti

2015 – 2019

 

 

TINN SENTERPARTI

TA HELE TINN I BRUK

Tinn skal være en god kommune å leve og bo i for alle innbyggere. Tinn Senterparti er opptatt av gode nærmiljøer som en viktig faktor for tilhørighet og trivsel. Vi skal legge forholdene til rette for et allsidig og variert næringsliv. Tinn Senterparti skal ha høye krav til velferdstilbudet innen barnehage, skole, helse og eldreomsorg. Vi vil også sikre innbyggerne et rikt og allsidig kulturtilbud og organisasjonsliv. Tinn Senterparti er stolte av kommunen vår. Vi vil synliggjøre det positive i hele kommunen.

Det mest dramatiske som har skjedd i kommunen vår i moderne tid, er at akuttfunksjonen og sengepostene ved Rjukan sykehus er lagt ned. Det er en enorm liberalistisk sentraliseringstrang hos de største partiene sentralt. Tinn Senterparti vil arbeide aktivt mot denne sentraliseringsiveren.

Det vil fremdeles i årene som kommer være viktig å sette fokus på næringsutvikling. For å opprettholde kvalitativt gode tjenester i kommunen er det nødvendig å sørge for at kommunen får større inntekter. Det må arbeides aktivt både med å sikre og videreutvikle eksisterende arbeidsplasser og legges til rette for etablering av nye.

 

MOT SENTRALISERING

Senterpartiet er generelt i mot sentraliseringsiveren i samfunnet, fordi det er en trussel mot distriktene.

De siste tiårene har Tinn mistet flere hundre statlige arbeidsplasser, både innen kraftproduksjon, politi, ligning, biltilsyn, post, og nå sist ansatte ved Rjukan sykehus.

Tinn Senterparti vil arbeide aktivt for å bevare de få statlige arbeidsplassene som er igjen, men også aktivt arbeide for å få nye statlige arbeidsplasser til kommunen vår.

·         Gjenoppretting av bedre politiberedskap i Tinn

·         Arbeide for at det kan opprettes et statlig register, eller tilsvarende statlig virksomhet i kommunen

 

Kommunesammenslåing
Tinn Sp er imot kommunesammenslåinger som ikke er forankret i et lokalt ønske. At 428 kommuner i Norge skal bli til ca 100, med den areal- og innbygger veksten vil det medføre at Norge blir helt på topp i Europa i folketall per kommune og i arealutbredelse.
 
Erfaringer fra andre europeiske land, deriblant Danmark som gjennomførte dette i 2007, viser at det ikke er en økonomisk gevinst i denne sentraliseringen, og tjenestene til innbyggerne har generelt blitt dårligere. Med de store geografiske avstander vi i Tinn har til våre nabokommuner vil sammenslåing bare påføre innbyggerne ulemper.

 

Tinn SP kan derfor ikke se at det vil tjene Tinn`s innbyggere og kommunen vår og slå seg sammen med noen andre kommuner. De viktigste tjenestene en kommune skal levere til innbyggerne er skole-, barnehage-, helse-, pleie- og omsorgstjenester. Disse tjenestene må fortsatt være stedlige der folk bor, om vi skal greie å opprettholde innbyggertallet i kommunen vår.

Sammenslåing vil også bli et demokratisk problem som vil svekke folkestyret, med færre folkevalgte og med lengre avstand til kommuneadministrasjonssenteret vil ikke stimulere folk til politiske verv. Det vil isteden øke administrasjonenes handlingsrom som er for stort allerede i dag.

Vi er derimot for å samarbeide med andre kommuner (eks. Kongsbergregionen) og vil evaluere det samarbeide vi allerede har, for å se hvordan det fungerer og se på forbedringspotensialet. Skulle noen av disse til eksempel Kongsbergregionen bli endret ved kommunereformen må vi ta stilling til det dersom den situasjonen oppstår. Tinn SP er for at befolkningen skal si sin mening ved en folkeavstemning.
 
Vi fremmer derfor et forslag om at Tinn kommune også i framtiden skal være en egen kommune. Vi må imidlertid ta inn over oss evt statlige sanksjoner og avkortninger i statlige overføringer, og dermed følge med hvilke konsekvenser det kan få for kommunen vår.
 
Det er også bebudet at kommunene skal få nye oppgaver som tannhelsetjenesten, videregående skoler, distriktspsykiatriske sentra og vigselsrett til ordføreren.

 
Tinn Senterparti vil:
·    Arbeide aktivt for å fortsette som egen kommune
·     Få utredet hvilke konsekvenser dette vil få for kommunen
·     Evaluere eksisterende- og være åpne for flere interkommunale samarbeidsprosjekter, som er tjenlige for kommunen vår.

 

 

AKTIV NÆRINGSUTVIKLING

Tinn Senterparti vil arbeide for at Tinn Kommune skal ha et næringsliv som gir kommunen mange bein å stå på. Kommunen må legge forholdene til rette for at landbruk, små og mellomstore bedrifter får mulighet for å videreutvikle seg.

I tillegg må kommunen sørge for å tiltrekke seg nye etableringer. Alle som ønsker å etablere eller videreutvikle arbeidsplasser i kommunen, skal møte en nærings- og etablerervennlig kommune.

Tinn Senterparti vil føre en aktiv næringspolitikk. Næringsapparatet i kommunen må ha et tett samarbeid med det lokale næringslivet. Tinn kommune må være en aktiv medspiller og sørge for at finnes næringsarealer i hele kommunen. I tillegg må kommunen legge til rette gjennom god infrastruktur. Næringslivet må sikres gode og langsiktige avtaler på strøm, slik at bedriftene sikres forutsigbare rammebetingelser.

 

Pyrolyse handler om termokjemiske omvandlingsprosesser av organisk materiale, som for eksempel trevirke. Dette omdannes til kull, gass og olje. Gassen kan brukes til å lage strøm som driver pyrolyse mikrobølgeanlegget (blir da selvgående). Oljen selges som vanlig olje og kullet kan brukes i energikrevende virksomheter, metallurgisk industri og/eller til et alkalisk jordforbedrings middel, som binder CO2. Tinn Senterparti ønsker å arbeide videre med dette for å få til et grønt energiverk, sammen med Notodden og Hjartdal.

Steds- og næringsutvikling henger nøye sammen. Skal det fortsatt være attraktivt å bo og etablere bedrifter i Tinn, må kommunen tilby attraktive nærmiljøer. Å ha et aktivt kulturliv er også viktig for å skape en positiv utvikling i næringslivet.

 Tinn Senterparti vil:

·         Føre en aktiv og målrettet næringspolitikk

·         Sørge for at det offentlige næringsapparatet har et tett samarbeid med hele det eksisterende næringslivet

·         At næringsapparatet i kommunen skal ha gode kunnskaper om og kontakter til det offentlige støtteapparatet for eksempel innenfor innovasjonssystemet og SIVA.

·         Sørge for at næringsapparatet i kommunen har de menneskelige og økonomiske ressursene som trengs for å hjelpe ny-etablerere og eksisterende bedrifter på en god måte.

·         Arbeide mot sentrale myndigheter for å bedre rammebetingelser og støtteordninger

·         Tilføre næringsfondet ny kapital

·         Legge til rette for fortsatt nyetablering av datalagringssentre

·         Arbeide for å sikre bedrifter forutsigbare rammebetingelser for eksempel langvarige og gode avtaler på strøm

·         Støtte stedsutviklingstiltak i hele kommunen

·         Tinn Senterparti vil arbeide sammen med Notodden- og Hjartdal Senterparti for et grønt energiverk (Pyrolyseanlegg)

·          

 

REISELIV

Tinn kommune har en svært lang tradisjon for satsing på reiseliv, og har også en rik kulturhistorie og tilgang til flott natur. Kommunen har derfor de beste forutsetninger for å kunne bli i enda større grad en i dag, en stor helårs reiselivsdestinasjon. Vi mener det er viktig med kvalitet framfor kvantitet. Vedlikehold av eiendommer, og bygninger, skilting, informasjon om Rjukan og Tinn må styrkes om vi ønsker å gi et bedre inntrykk av kommunen vår.

Tinn Senterparti vil:

·         Styrke markedsføringene av destinasjonene i hele kommunen

·         Sette opp ”Velkommen- ”og informasjonstavler ved alle inngangsportene til Tinn, og formidle kommunens særegne attraksjoner

·         Arbeide for å beholde turistene i Tinn over flere dager

·         Støtte initiativ som går ut på å utvikle aktiviteter og produkter rettet mot reiselivet

·         Arbeide for å opprettholde et vakkert og innbydende kulturlandskap

·         Jobbe for at lokale reiselivsaktører bruker lokal mat i tilbudene sine, slik at vi får formidlet den flotte mattradisjonen vi har i Tinn

·         Satse på en ytterligere etablering av lærlingeplasser innenfor turisme og servicenæring, utover det vi har i dag

·         Sørge for å opprette verdige sanitærforhold og søppelhåndtering langs elvene i Tinn, samt andre steder det er nødvendig

 

LANDBRUK OG UTMARK

Et aktivt landbruk med produksjon av trygg mat, dyr på beite og et aktivt skogbruk, er den beste måten å utnytte fornybare ressurser på den enkelte eiendom, samt hindre gjengroing.

Det må åpnes for at utmarksresursene kan tas aktivt i bruk for å styrke verdiskapningen i landbruket, samtidig som kulturlandskapet må bevares.

Tinn Senterparti vil:

·         Jobbe for en betydelig økning i investeringsstøtten til oppgradering eller bygging av nye driftsbygninger

·         Jobbe for at det blir satt av midler, slik at det også skal kunne gis støtte til mindre investeringer “f.eks opprusting av eksisterende fjøs ved eiendomsoverdragelse”

·         Arbeide for at statsskog skal selge tilbake skog til grunneiere

·         Sikre at vi skal ha en god landbruksvikarordning ved å opprette et årsverk som landbruksvikar

·         Legge forholdene til rette for dem som ønsker å satse på gardsturisme og lignende.

·         Jobbe for mer bruk av bioenergi “f.eks i kommunale bygg”

·         Jobbe for at Tinn prestegård blir solgt som en enhet, med jord, skog og utmark, slik at de som kjøper får en fullverdig driftsenhet

·         Opprettholde bo- og driveplikt i kommunen

 

HELSE OG OMSORG

Tinn kommune skal være en god kommune å bo i uansett alder, funksjonsnivå og livssituasjon.

Helse og omsorgsplan for 2011- 2020 forutsetter at befolkningen i Tinn vil gå ned med 500 personer mot 2025 og at antall eldre ikke vil øke. Tinn Sp vil arbeide for at nedgangen i innbyggertallet skal stanse og vi vil nøye følge med på at antall omsorgsplasser og -tjenester er tilfredsstillende ut fra behovet.

Det er viktig for oss i Tinn Senterparti at de som ønsker det skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker, men når de trenger det skal det være tilstrekkelig med omsorgsboliger og sykehjemsplasser klare for dem.

Det er også viktig for oss at de som jobber innen omsorgsyrket, får bedre tid til den enkelte bruker.

Frivillige, pårørende og venner er viktige personer for at pleietrengende skal få en meningsfylt og god hverdag. Kommunen må tilrettelegge og verdsette denne ressursen.

Rjukan sykehjem må renoveres slik at en får en god og trivelig standart etter dagens krav. Det er generelt viktig at bygningers vedlikeholdsbehov ivaretas for å sikre trivselen og verdiene.

Tinn Senterparti vil nøye vurdere de tiltaksplaner som vil bli utarbeidet, jmf. Helse- og omsorgsplanens forutsetning til beste for pasientene.

Tinn Senterparti mener fysisk aktivitet som forebygging er svært viktig, og at dette arbeide må styrkes. Mosjon er forbyggende og kan utsette funksjonssvikt og omsorgsbehov.

Samhandlingsreformen er fortsatt en stor utfordring for kommunene og vi vil fortsatt følge nøye med på at reformen ikke blir negativ for pasientene. Utfordringene er ikke mindre etter at vi har mistet vårt lokalsykehus med akuttberedskap. Når denne beredskapen nå er så betydelig svekket for innbyggerne, hyttefolk og turister i kommunen vår, mener vi at en base for Luftambulansen er tvingende nødvendig å få på plass i Øvre-Telemark.

Psykiske helse er et svært viktig fagområde. Lettere psykiske- og belastningsrelaterte lidelser er økende i samfunnet vårt. Tinn Senterparti ønsker å opprettholde det eksisterende og gode kommunale tilbudet vi har i kommunen.

Tinn Senterparti vil:

·         Påse at pleierfaktoren (antall sykepleier- og hjelpepleier årsverk) er i tråd med pleiebehovet, slik at brukerne får den hjelpen de har behov for, samt at pleierne får bedre tid til brukerne.

·         Styrke dagsenter- og aktivitetstilbudene ved sykehjemmene

·         Styrke videre- og etterutdanningen innen pleie og omsorg, og den generelle kompetansen innen eldreomsorgen

·         Jobbe for at de eksisterende institusjonskjøkken består ”kortreist mat er god mat”

·         Bygge ut antall omsorgsboliger og evt sykehjemsplasser i takt med behovet.

·         Videreføre ordningen med tilgang på kulturaktiviteter for de eldre, slik som den blå timen.

·         Arbeide for å få en base for Luftambulansen i Øvre-Telemark.

·         Påse at Boligsosial handlingsplan blir gjennomført, i tråd med den vedtatte økonomiplanen, med påfølgende nybygging.

 

RJUKAN SYKEHUS

·         Arbeide for et bedre og større innhold i sykehuset enn det som er vedtatt og gjennomført av helseforetaket. Vi vil arbeide videre med tanken om ÅL-modell, Friklinikk og/eller private aktører.

·         Styrke samarbeidet mellom de kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten.

 

OPPVEKST

Tinn skal være en god kommune å vokse opp i. Barn og unge har krav på gode kvalitative tjenester innen skole. Det er også viktig å tilby barn og unge et variert kultur- og fritidstilbud.

Både små og store skoler i Tinn skal ha et godt kvalitativt innhold. Tinn skolene har en utfordring i forhold til resultatene på de nasjonale prøvene. For å løse denne utfordringen er det svært viktig å ha et godt og konstruktivt samarbeid mellom de involverte partene. Det er viktig å legge forholdene til rette for at tilpassa opplæring blir en realitet for alle elevene. Det skal legges til rette for at lærere kan ta videre- og etterutdanning. 

Valgfag er innført i ungdomsskolene i Tinn, og vi ønsker å videreføre og videreutvikle ordningen.

Tinn Sp er i mot å legge ned eksisterende grendeskoler. Kommunen er stor i areal og det er viktig for innbyggerne å ha et skoletilbud i nærmiljøet, så lenge det ikke går på bekostning av miljø og pedagogikk.

Tinn Sp vil sikre fortsatt 100 % barnehagedekning i Tinn kommune, og arbeide for å få to opptak i året.

Tinn Sp vil fortsatt ha inntektsgraderte satser i SFO.

Det rusforebyggende arbeidet må styrkes. Det må arbeides målrettet i samarbeid med blant annet skolene og politiet. Det er svært viktig å sørge for at MOT-prosjektet får fortsette. Kommunen må legge til rette for rusfrie aktiviteter blant ungdom. Fritidsklubbene må styrkes.

Tinn Sp vil arbeide for at barne- og ungdomspsykiatrien styrkes. Barnevernet må ha ressurser nok til å arbeide forebyggende.

Tinn Senterparti vil:

·         Satse på fortsatt entreprenørskap i skole og barnehage

·         Styrke yrkesveiledningen i ungdomsskolen

·         Videreføre ordningen med graderte satser i SFO

·         Arbeide for at SFO skal ha et godt kvalitativt innhold

·         Arbeide for at leksehjelpordningen får god kvalitet

·         Arbeide for å få inn «gratis» skolelunch til alle elevene i grunnskolen

·         Arbeide for en daglig times mosjon i grunnskolen

·         Arbeide for fortsatt 100 % barnehagehage dekning, med god faglig kvalitet

·         Arbeide for å få to barnehageinntak i året

·         At Hovin og Miland skole skal bestå, om det er miljømessig og pedagogisk forsvarlig

·         Arbeide for å fortsatt styrke barne- og ungdomspsykiatrien

·         Sørge for at barnevern og PP-tjenesten har ressurser nok til å arbeide forbyggende

·         Fortsatt støtte MOT-prosjektet

·         Jobbe for å styrke svømmeundervisningen i skolene

·         Styrke videre- og etterutdanning av pedagogisk personell i skole og barnehage

 

Rjukan videregående skole

·         Videreføre arbeidet med å styrke og videreutvikle tilbudet ved Rjukan videregående skole, og få til skolen som en distriktsskole (Rigmor sjekker dette)

·         Arbeide for å få til faglinjer inn mot Verdensarven, som restaurering og annet

·         Jobbe for å få etablert flere lærlingeplasser i kommunal sektor og i annen virksomhet, som elektro og mekanisk.

·         Jobbe for etablering av trygge boforhold for skoleelevene på videregående, med kommunalt tilsyn 

·         Bidra til positiv markedsføring av skolen

·         Få tilpasset busstidene til skoletidene, også mot Vest-Telemark.

 

KULTUR

Tinn kommune skal ha et bredt og mangfoldig kulturtilbud for alle aldersgrupper. Kulturtilbud er en viktig kilde for å skape bevissthet om identitet og tilhørighet, noe som er en forutsetning for å skape toleranse. Dessuten er et aktivt og spennende kulturliv viktig for å gjøre kommunen til et attraktivt sted å bo og flytte til.

Det er svært viktig at kulturkontoret samarbeider tett med frivillige organisasjoner og de kulturbedriftene som finnes i kommunen. Gode nettverk mellom ulike aktører i kultursektoren og opplevelsesindustrien vil føre til et sterkere miljø for utvikling og dermed styrke tilbudet.

Det må utarbeides en ny kulturplan som tar opp i seg hovedutfordringene innenfor sektoren, og som har en tydelig retning og målsetting innenfor kultursektoren. Det er svært viktig å gi de frivillige gode rammevilkår. Dugnad + kommunal støtte = God Senterpartipolitikk.

Det finnes en rekke gode og varierte kulturarrangement i Tinn; blant disse er Marispelet, Rjukan Rockefestival, Solfesten, Grautkjerringan, Kjerringsveiven og Telemarkshelten sine arrangement. Disse representerer god reklame for Tinn, og det er svært viktig at kommunen støtter opp under dem med rammevilkår og økonomisk støtte. Disse arrangementene er en sentral del av opplevelsesindustrien i Tinn. Det er også vår kulturarv som kveding, leik, hardingfele, Tinndølan og andre Tinn-tradisjoner.

Tinn kommune har mange arenaer å utøve kultur i. Det er svært viktig at disse blir godt vedlikeholdt. Det er svært viktig å ha et samfunnshus og/eller grendehus i folks nærmiljø.

Det er svært viktig å sørge for at ungdomsrådet får innflytelse i politiske saker. Ungdomsrådet må få samme status som eldrerådet; rett til å avgi uttalelse i saker som angår ungdom. Leder av ungdomsrådet må også ha jevnlig møter med ordfører og møte i kommunestyret tre ganger i året for å orientere om ungdomsrådets arbeid.

 

Tinn Senterparti vil:

·         Styrke kulturskolen ytterligere, samt opprettholde målsetningen om en kulturskole til alle

·         Ta initiativ til at det blir laget en ny kulturplan

·         Styrke markedsføringen av arrangementer og kulturtilbud

·         Styrke ungdomsrådets status i forhold til politiske saker

·         Videreføre arbeidet med å gi ungdommen et variert og spennende fritidstilbud

·         Arbeide for støtte til skiløyper

 

NÆRMILJØ OG STEDSUTVIKLING

Et innbydende nærmiljø er viktig for trivsel for innbyggerne. Det vil også gi et positivt inntrykk til folk som ønsker å bosette seg her eller besøke kommunen vår for en kortere periode. Gjennom en aktiv stedsutvikling i hele kommunen vil Tinn Sp legge til rette for at opplevelsesnæringen får gode vilkår. Steds- og næringsutvikling henger nøye sammen.

Rjukan er Tinn kommunes hovedsenter. Rjukan sentrum skal være et attraktivt møtested, med et pulserende handelsliv og åpne utesteder. Det er svært viktig å bevare arkitekturen i sentrum.

Tinn Sp vil fortsette arbeide for at bygdene samarbeider og sørger for å dra mer i samme retning. Det er svært viktig å sørge for at bygdesentrene er innbydene. Tinn Sp vil arbeide for en videreføring av at Bygdemellom-prosjektet skal fortsette.

Det er svært viktig å legge til rette for gode friluftsaktiviteter. Tinn har masse fin natur som kan nyttes til dette formålet

 

Tinn Senterparti vil:

·         Arbeide for et stedsutviklingsfond

·         Bygge nødvendig infrastruktur slik at Austbygde åe kan bli en destinasjon for elvekajakkpadling

·         Arbeide for en videreføring av at Bygdemellom-prosjektet skal fortsette.

·         Arbeide for å støtte en utbygging av båthavn på Sigurdsrud

·         Oppgradere nærmiljøanlegg og parker; skifte ut lekeapparater ved behov

·         Støtte opp om nærmiljøbutikkene, spesielt i Hovin og Tessungdalen

·         Sørge for at fotopunkt på Miland blir ferdigstilt

·          

SAMFERDSEL  

Det er av avgjørende betydning for bosetting og næringsutvikling, at Tinn kommune har en god infrastruktur. Dette gjelder i stor grad veg, teletjenester og boliger.

Gode veier er en forutsetning for en positiv næringsutvikling. Tinn Sp er utålmodige i forhold til satsing på vei. Vi er derfor villige til å legge kommunale kroner i potten for å få fylkeskommunen til å satse mer på vei i Tinn

Sp vil arbeide for og/eller legge til rette for full dekning av fibernett i kommunen. I tillegg må det arbeides for at mobilnettet skal bli bedre.

 

Veg og trafikk

Gode trafikksikre veier er avgjørende for både eksisterende næringsliv og for å få nye bedrifter til å etablere seg, det er også viktig slik at innbyggerne skal føle seg trygge.

Alle elever i Tinn skal ha trygg skolevei. Det må derfor legges til rette for gode gang- og sykkelveier rundt skolene i Tinn. Sykkelveier ellers i kommunen. 

Tinn Senterparti vil:

·         Arbeide aktivt for en utbedring av hele veinettet i Tinn, ved å legge kommunale midler i potten for å få fylkeskommunen til å satse mer på vei i Tinn.

·         Arbeide for oppgradering av strekningen mellom Atrå og Austbygd med en forsvarlig sykkelvei

·         Arbeide for at det skal bli helårsvei over Imingfjell

·         Arbeide for gang og sykkelveger i Tinn, på utsatte områder som for eks. skoleveier og sterkt trafikkerte veger.

·         Sp vil arbeide for asfalt til kommunale veger for trafikksikring og velvære.

·         Sp vil fortsette med Vegkomiteen til arbeide for de fylkeskommunale vegene får en bedre standard særlig til asfaltprogrammet på fylkesvegene.

·         Arbeide for bedre kollektivtransport og bevaring av «Helseekspressen»

·         Jobbe for å sikre at alle elever har en trygg skolevei

 

Teletjenester

Tinn Senterparti vil:

·         Arbeide for og/eller legge til rette for full dekning av fibernett i kommunen. Hva er dekningsgraden?

·         Arbeide for at mobilnettet skal bli bedre.

 

Bygg – og Anlegg

Sp mener at vedlikehold og oppgradering av bygg- og anlegg er viktig for å sikre at investert kapital sikrer sin verdi og tjener sitt formål til en hver tid.

På Rjukan er vann og kloakkanlegget over 100 år gammelt. Sp har i 2011- 2014 tatt til orde for at det må utarbeides en hovedplan som er i pakt med nye klimaprognoser, det har vi nå fått gjennomslag for. Hovedplan skal sikre at oppgradering følger hovedplan og blir en reelle oppgraderinger som sikrer bedre mot flomfaren som øker.

Rjukan by er en viktig del av verdensarven som kommer i 2015, Rjukan må være en levende by der folk trives å bo. Forfallet er dessverre betydelig i eksisterende bebyggelse, dette kan ikke få fortsette. Sp har påpekt dette, men møtt liten forståelse. Sp vil arbeide for at potten til stimuleringstiltak for økt vedlikehold og rehabilitering av bygningsmassen på Rjukan økes. Vi må ha boliger etter dagens standart, men med et eksteriør som ivaretar byens unike arkitektoniske kvalitet, bevaring ved bruk er det eneste som er bærekraftig. Her har også Tinn kommune en utfordring for sin bygningsmasse der de ikke har gått foran med det beste eksempel.

Gaustatoppen er turistmagnet nummer i Telemark. Nå eies banen av Tinn kommune. Det er positivt for turismen i kommunen.

 

Skolebygg og barnehager må vedlikeholdes bedre enn i dag og Atrå ungdomsskole må fornyes.

Rjukanbadet må vedlikeholdes ellers raser forfallet fort på og publikum uteblir. Samtidig må energiøkonomiseringen der fortsette.

Eldres hus på Rjukan har Sp påpekt 2011- 14 at må få en total tilstandsrapport, den er nå endelig under arbeid. Når den foreligger må det det vurderes hva som skal gjøres.

Tinn Helsetun i Austbygd er forholdsvis bra vedlikeholdt, men også der er det behov for bedre oppfølging.

Sp ser at Tinn kommune har store utfordringer fremover med vedlikehold og rehabilitering/ oppdateringer som blir krevende det gjelder bl.a.: Gaustabanen, Krossobanen med kaféen- og uteanlegget, Rjukan badet, Idrettsanlegg, vann- og kloakk anleggene særlig på Rjukan, tilrettelegging for ny boligbygging, kirkene, skolebyggene, barnehagene og de kommunale vegene m/ trafikksikring. Austbygd som tettsted har nå fått et løft. Sp vil arbeide for å løfte andre tettsteder for øke trivselen og bedre trafikksikkerheten, her ber vi om lokale initiativ og engasjement og gjerne dugnad, det er for Sp et bærende element. Innsats skal lønne seg gi uttelling.

Fylkeskommunale veger har kommunen bare påvirkningsmuligheter overfor og Sp vil fortsette med Vegkomiteen som er en viktig pådriver for å få bedre vegstandarden for å bedre fremkommeligheten og sikre beredskapen i vår rasutsatt natur.

 

Tinn Senterparti vil:

·         Hovedplan for vann- og kloakk må på plass i 2015.

·         Få inn investeringsmidler for oppfølging av vann- og kloakkplan for flomsikring og minske lekkasjen på ledningsnettet.

·         Arbeide for å øke stimuleringsmidler til vedlikehold- og rehabilitering av verdensarvbyen Rjukan. Kunnskapsformidling for å øke forståelsen for en levende by og at den har en unik kvalitet å bo i.

·         Oppgradere kunnskapen og kompetansen til kommunalt ansatte (jmfr kulepunkt over)

·         At Atrå ungdomsskole skal fornyes.

·         Bygge ny barnehage på Rjukan, der barnas beste må være avgjørende for plassering og utforming utvendig og innvendig.

·         Vurdere rehabilitering og evt nybygg for Eldres hus, når den fulle tilstandsrapporten foreligger.

·         Arbeide for at Rjukanbadet må få vedlikeholdsmidler til å opprettholde en høy standard og de må fortsette med å utvikle energibesparende tiltak.

·         Arbeide for at uteanlegget på Gvepseborg blir oppgradert. Samtidig vil Sp arbeide for at Gvepseborganlegget med kafe kan bedre sin økonomiske bæreevne, som i dag er svært dårlig.

·         Arbeide for å bedre parkeringsmulighetene ved Gaustatoppen.

·         Arbeide for å utvikle tomteområder for ny boligbygging der folk vil bo.

·         Arbeide for å stimulere tiltak for oppgradering av småsentra i kommunen og premiere initiativ, innsats og handlekraft.

·         Arbeide for at Tinn kommune er sitt ansvar for verdensarven bevist ved å sørge for å holde sin egen bygningers standard oppe.

·         Kirkebyggene og kirkegårdene er en viktig kulturinstitusjon for lokalbefolkningen og tilreisende, derfor må de få vedlikeholdsmidler som ivaretar disse.

·         Arbeide for å sikre at investeringsmidler til driftsbygninger i landbruket fortsetter som nå med kr 1 mill pr år, også må gjelde for rehabilitering av eldre driftsbygninger.

·         Arbeide for at samfunnshus og grendehus får midler til vedlikehold.

·         Arbeide for å avsette midler til å stimulere til investering i små næringer som er en viktig bærebjelke for å opprettholde og stimulere til utvikling.   

·         Arbeide for at parker og nærmiljøanlegg skal oppgraderes og vedlikeholdes på en god måte.

 

 

Bolig

Tinn Kommune må til en hver tid ha utleieboliger, samt byggeklare tomter i hele kommunen, dette er av stor viktighet dersom vi skal få til etablering av nye arbeidsplasser, og få økt innflytting til Tinn.

Bosetning i hyttefelt

For å stimulere til økt bosetninge og skatteinngang vil Tinn Senterparti medvirke til å fremme en sak for kommunestyret for å tillate at hyttereiere kan få midlertidig brukstillalelse til å bo på hytta i sin eiertid. Ordningen er etablert i Sigdal kommune og gjelder for den som har hjemmel til eiendommen den opphører ved eierskifte. Ved eierskifte må i tilfelle ny dispensasjonssøknad innsendes. Sigdal kommune har utarbeidet nærmere rettningslinjer for dette, en lignende ordning mener Sp kan være bra for Tinn.

 

Tinn Senterparti vil:

·         Arbeide aktivt for flere gjennomgangsboliger i hele Tinn Kommune

·         Arbeide for at Tinn kommune til en hver tid har byggeklare tomter tilgjengelig.

·         Videreføre støtteordninger for folk som pusser opp husene sine etter opprinnelig byggeskikk.

·         Videreføre ordningen med tilskudd til unge som ønsker å bygge bolig.

·         Vurdere åpning for bosetning i hyttefelt, under oppsatte kommunale regler

 

Energi og Miljø

Tinn Senterparti vil:

·         Arbeide for etablering av flisfyringsanlegg i tilknytting til offentlige bygg.

·         Arbeide for å gi støtte til folk som ønsker å gå over til grønnenergi i boliger, eks. vannbåren varme, enten i fra jordvarme, eller ved å bruke ved/flis/pelletsfyrte varmeenheter.

·         Arbeide for å gi støtte til energiøkonomiserende tiltak ved rehabilitering av boliger.