Meny

Tid for heltid!

I årene fremover vil det være stor konkurranse om tilgjengelig arbeidskraft med riktig kompetanse. Det er derfor til enhver tid viktig at Stjørdal kommune som organisasjon bidrar med rett bemanning og kompetanse til rett tid slik at innbyggerne våre mottar god kvalitet på tjenestene som tilbys.

Årsmeldingen for Stjørdal kommune for 2018 viser oss at det har blitt 12 flere kvinner som er ansatt i 100% stilling fra 2017 til 2018. Prosentvis er det 46% som er deltidsansatt i kommunen. Andelen deltidsansatte er innenfor etat omsorg, med 534 personer (71,4%) per desember 2018. Det er langt over landsgjennomsnittet på 64.4%.(KS tall fra 2018). 123 av disse har en stillingsandel mindre enn 25%, og 198 har en stillingsandel større en 75%.

Stjørdal kommune har som mål å øke antall heltidsansatte, og tilsetting i heltidsstilling er hovedregel. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse har imidlertid ikke endret seg vesentlig fra 2017 til 2018, på tross av bred fokus på heltidskultur. Det gjenstår derfor mye arbeid og en kulturendring for å få dette til. Dette må følges opp nå i 2019, når arbeidsgiverstrategien kommer til behandling.

 Det er viktig for arbeidstakerne våre med forutsigbarhet når det gjelder fast jobb. Å hele tiden gå på «jakt» etter vakter er en belastning på flere hold. Deltidsstilling gir heller ikke særlig med lån i boligmarkedet for nyutdannede som vil etablere seg, og pensjonistpoeng blir det ikke mye av. Flere i heltid vil bidra til at de ansatte føler større tilhørighet på arbeidsplassen, mer forutsigbarhet for de ansatte og brukerne av våre kommunale tjenester.

Allikevel må vi ta innover oss at faktisk en del vil jobbe deltid. Men målet må være at de som ønsker å jobbe heltid skal får tilbud om det.

Guri Storborg og Siv Sætran

Listekandidater Senterpartiet