Meny

Vi trenger en NTP for HELE landet

Sps samferdselspolitiske talsperson, Janne Sjelmo Nordås, gir etatene honnør for det interessante faggrunnlaget til ny NTP, men varsler kamp for å prioritere at alle landsdeler får sin del av samferdselssatsingen i tiåret som kommer.
 
 
 
 
Fagetatene i transportsektoren har i dag lagt fram sine innspill til ny nasjonal transportplan, som skal gjelde for perioden 2018-2029. Senterpartiets samferdselspolitiske talsperson, Janne Sjelmo Nordås, gir etatene honnør for det interessante faggrunnlaget, men varsler kamp for å prioritere at alle landsdeler får sin del av samferdselssatsingen i tiåret som kommer.
 
–Jeg ønsker å bidra til at HELE landet skal få sin del av samferdselspengene, sier Nordås. Dette handler ikke minst om næringslivets behov. Mange distriktsfylker opplever vekst og store muligheter, men hvor veksten i dag faktisk bremses på grunn av at infrastrukturen ikke er god nok.
 
Senterpartiet er glad for at fagetatene ønsker å videreføre mange av de prioriteringene som ligger i dagens NTP som senterpartiet sin samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) la frem i 2013.
 
– Fylkesveiene er en svært viktig del av samfunnet sin infrastruktur, og Senterpartiet mener en i NTP burde lagt opp til en investeringspakke som hjelper fylkeskommunene med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet.
 
- Jeg ser med glede at etatene legger opp til å hente inn vedlikeholdsetterslepet frem mot 2029. Men dette må også gjelde fylkesveiene – og dette må staten bidra til. Her må det komme store penger i statsbudsjettene i årene som kommer.
 
– Det er bra at vi får en kraftig satsing på sykkelveier i de største byene, men jeg minner også om behovet for dette i de mindre lokalsamfunnene rundt om i hele landet. Dette er viktig ikke bare for å redusere klimautslippene, men også for å trygge skoleveien for barn og unge.
 
– Særlig på Vestlandet og i Nord-Norge er rassikring fremdeles en stor oppgave som må løses. Dette kunne vært løftet mer fram av etatene på pressekonferansen i dag. Senterpartiet forventer at regjeringen følger opp dette i sin politiske behandling, sier Nordås.

– Gode og trygge samferdselsløsninger er viktig for innbyggere og næringsliv i hele landet. De politiske prioriteringene som nå skal gjøres må sikre at næringslivet også i distriktene får et godt tilbud slik at de øker sin konkurransekraft. Dette er et viktig perspektiv i den omstillingen som det norske samfunnet nå er inne i, og en viktig del av det grønne skiftet.
?