Meny
El-bil-DSC_0014

Staten må sikre ladeinfrastruktur i hele landet

8. januar la Regjeringen frem klimaplanen hvor de varsler økt bruk av klimakrav i offentlige innkjøp og ønsker blant annet å bruke offentlige anskaffelser for å bidra til at null- og lavutslippsløsninger blir utviklet og tatt i bruk i transportsektoren.

Agder Senterparti mener det bør være et statlig ansvar å legge til rette for en lade infrastruktur for el-biler, i områder hvor det ikke er kommersielt lønnsomt å etablere hurtigladere. Det bør være et mål om et «dekningsnett» for hurtigladere på 100% innen 2025 i hele landet.

Dersom regjeringen får gjennomslag for sine krav til nullutslipp for offentlig anskaffelser av kjøretøy fra og med 2022, samt Stortingets mål om at det fra 2025 kun skal selges nullutslippsbiler, må staten stille opp med ladeinfrastruktur til disse bilene.

Vi er bekymret for at kommunene, spesielt distriktskommunene, får økte kostnader med tanke på drift av offentlige kjøretøy, og forventning om tilgjengelige ladepunkter for tilreisende som følge av disse skjerpede krav.

Per i dag etableres det kun hurtigladere i områder hvor det er kommersielt lønnsomt. Dersom ikke staten tar ansvar for å bygge ut en forsvarlig ladeinfrastruktur for kjøretøy over hele landet, vil disse kostnadene forskyves til kommunene som i dag allerede har pressede økonomiske rammer til å betjene sine lovpålagte oppgaver.

Et resultat av et for dårlig utbygd ladenett for elbiler, er at klimagevinsten i form av reduserte utslipp forskyves fremover i tid. Om vi skal nå klimamålene, er vi nødt til å legge til rette for at hele landet har like muligheter til å bidra i overgangen til nullutslippskjøretøy.

Dersom man skal lykkes med å redusere utslipp fra bensin- og dieselbiler biler og dreie bilparken over til nullutslippsbiler i hele landet, må staten ta ansvar for at alternativet er attraktivt, tilrettelagt og praktisk gjennomførbart i en normal hverdag for våre innbyggere i hele landet.»