Meny
Lillestrøm 07

Politisk plattform for Lillestrøm

Politisk plattform for Lillestrøm kommune 2019-2023

Politisk plattform for Lillestrøm kommune PDF

Politisk plattform for Lillestrøm kommune

Plattformen legger rammene for samarbeidet mellom AP, SP, MDG, SV og Krf for kommunestyreperioden 2019-2023.

Denne politiske plattformen har blitt til ved enighet mellom forhandlingsutvalgene for de nevnte partier i møte 24.09.2019, og godkjent av partienes organer i etterkant.

Plattformen signeres og offentliggjøres av partiene i fellesskap. Sammen med den politiske plattformen ligger også et dokument som tilkjennegir enighet om konstituering av formannskap og hovedutvalg partiene imellom. Signatur på dette dokument godkjenner også vedlegget.

 

Lillestrøm kommune
Lillestrøm kommune er en av landets største og mest mangfoldige kommuner, med attraktive tettsteder og unike naturkvaliteter. Lillestrøm by er det naturlige sentrum i regionen. Vi har noen av landets viktigste jordbruksområder, en rik kulturarv, et variert og innovativt næringsliv og et unikt forsknings- og kunnskapsmiljø. Dette skal spille sammen og gjensidig styrke hverandre.

Det skal være en balansert utvikling som sikrer god livskvalitet og tilgjengelighet på viktige tjenester i alle deler av kommunen. Gode sentrumsområder skal utvikles med vekt på lokale rekreasjonsområder, attraktive nærsentre og kulturelle treffsteder.

Det skal føres en aktiv byutviklingspolitikk som sikrer en levende by med handel, service, kultur og næringsliv, parker og grønne lunger. Byen skal være attraktiv for både for innbyggere, besøkende og de som jobber her. Lillestrøm by skal være en viktig motor for utviklingen i egen kommune og Romerike som helhet.

Lillestrøm kommune skal være en aktiv og sentral samarbeidspartner for næringslivet og offentlige institusjoner, og være en aktiv deltaker i internasjonalt samarbeid. Kommunen skal fremstå som attraktiv og interessant for eksisterende og nye virksomheter.

Lillestrøm er en flerkulturell kommune. Det er en av våre styrker. Integrerings- og involveringsarbeidet er særlig viktig for å skape en bedre framtid for alle og skal derfor implementeres i hele organisasjonens virksomhet.

Partiene er enige om at kommunens viktigste oppgaver er å levere gode og pålitelige tjenester til innbyggerne, legge til rette for at det skapes verdier og arbeidsplasser og føre en grønn og bærekraftig areal- og transportpolitikk. Vi vil dessuten at Lillestrøm kommune skal befeste sin posisjon som et klimafyrtårn som går i front for å ta i bruk smarte løsninger for det grønne skiftet.  

Det politiske samarbeidet er tuftet på balanse, likeverd og håp for framtiden – for alle innbyggere. I denne første perioden av Lillestrøm kommunes historie, er det viktig å legge vekt på det som samler oss, utvikle god felles kultur og arbeide for godt naboskap med våre nabokommuner. Ytterligere kommunesammenslåing er ikke aktuelt.

Det er et overordnet mål å sikre god økonomisk styring som bidrar til en økonomi som er bærekraftig over tid. Partiene er enige om å jobbe for de strategiene som er nedfelt i punktene i denne plattformen innenfor en forsvarlig økonomisk ramme. Prioriteringen av enkelttiltakene skal skje i budsjettarbeidet.

 

Arbeidsgiverpolitikk
Alle stillinger som lyses ut, skal som hovedregel være hele og faste. Før det lyses ut nye stillinger, skal det undersøkes om de som besitter deltidsstillinger ønsker å utvide stillingsprosenten sin.

Det skal gjennomføres et prosjekt – tillitsreform – der de ansatte i førstelinjetjenesten selv organiserer tidsbruk og fordeling av oppgavene. Trepartssamarbeidet legges til grunn for utvikling av kommunens tjenestetilbud.

Lillestrøm kommune skal ha 2 lærlingplasser per 1000 innbyggere i kommunale virksomheter innen 2023.

Det skal innføres tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet slik det er beskrevet for eksempel i «Oslo-modellen».

Kommunal drift skal basere seg på egne ansatte, og fast innleie skal begrenses.

 

Innbyggerinvolvering
Lillestrøm kommune utreder ulike muligheter for innbyggerinvolvering og -medvirkning. Arbeidet ferdigstilles tidlig nok til at vi kan vurdere å etablere kommunedelsutvalg til valget i 2023.

Lillestrøm kommune skal være i front på digital kommunikasjon og dialog med innbyggere og næringsliv.

Det skal legges til rette for tilfredsstillende internettdekning for alle kommunens husstander.

 

Oppvekst
Barnehage
Det skal innføres to barnehageopptak i året, og muligheten for kontinuerlig opptak skal utredes.

Matservering i alle kommunale barnehager skal utredes.

Det skal jobbes for å ansette språkpedagoger i alle kommunale barnehager. Nye barnehager skal fortrinnsvis drives av kommunen eller ideelle organisasjoner.

Åpne barnehager skal bestå, og tilbudet skal styrkes.

 

Skole
Lillestrøm kommune skal beholde eksisterende skoler, og videreutvikle en variert skolestruktur med lokale tilpasninger og samlokalisering av tjenester.

Skoler som bruker midlertidige paviljonger, skal prioriteres ved ombygging eller fornying. Skoler som ved begynnelsen av perioden har midlertidige lokaler, skal i løpet av perioden minimum ha en konkret plan for hvordan permanente skolebygg skal erstatte midlertidighet.

Alle elever skal sikres trygg skolevei.

Skolehelsetjenesten og arbeidet med elevenes psyko-sosiale miljø skal styrkes, og det skal åpnes for flere yrkesgrupper i skolen, for eksempel miljøterapeuter, sosionomer, psykolog og barnevernspedagoger. Anbefalt norm for helsesykepleiere i skolen skal oppfylles i løpet av perioden. Voksentettheten i skolen skal økes. Det innføres eget mobbeombud uavhengig av skolene.

Helsestasjoner for ungdom skal utvide tilbudet på kveldstid.

Det skal settes i gang et forprosjekt på gratis skolemat til alle elever.

SFO-prisene bør settes ned, slik at SFO blir et reelt tilbud til alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi.

Det skal sikres gratis SFO for elever med nedsatt funksjonsevne som har rett til SFO også etter 4. trinn og ut 10 trinn.

Det skal tilrettelegges for skolehager ved skolene. Ansatte skal tilbys opplæring i bruk av skolehager i undervisningen.

Det skal utarbeides en plan for svømmeopplæring fra barnehage til ungdomsskole.

Det skal videreutvikles et godt sommerskoletilbud som blir tilgjengelig flere steder i kommunen.

Sikre at alle ungdomsskoleelever skal være godt forberedt til videregående utdanning gjennom for eksempel metodikk etablert av prosjektet «Ny GIV».

Barnevernet skal styrkes med ressurser, spesielt innenfor flerkulturell kompetanse.

Det skal sikres en utekontakttjeneste som arbeider målrettet med forebygging og oppfølging av ungdom i hele Lillestrøm kommune.

 

Helse og mestring
Lillestrøm kommunes pleie- og omsorgsinstitusjoner skal drives i kommunal regi, eller i samarbeid med ideelle aktører.

Alle eldre som ønsker det, skal sikres plass på dagsenter. På senteret skal det tilbys ulike rekreasjonsaktiviteter som kan sikre god fysisk og psykisk helse.

Kortreist, velsmakende og sunn mat skal serveres på våre institusjoner.

Hjemmetjenesten skal styrkes. Innbyggerne skal gis hjelp til hverdagsrehabilitering og få tverrfaglige tjenester for å mestre forskjellige livssituasjoner. Det skal arbeides for at flere skal få mulighet til å bo hjemme lenger, med gode tilrettelagte tjenester og bruk av velferdsteknologi.

Det skal etableres flere institusjonsnære omsorgsboliger.

Alternative boformer for mennesker i ulike faser av livet skal prøves ut, slik at folk kan få naboer og møtes på tvers av alder og økonomisk situasjon.

Det skal etableres et helsehus der viktige helsefunksjoner i kommunen samles.

Legevakttjenesten på Sørumsand skal beholdes i perioden. Kvaliteten på kommunens legevakttjenester skal være høy.

Det skal etableres robustboliger for rusavhengige.

Kommunen skal utrede innføring av omsorgslønn til pårørende som har pleieoppgaver i hjemmet.

Kommunens koordinatorrolle skal sørge for god samordning og koordinering av de forskjellige tilbudene.

Ordningen for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal styrkes.

Krisesenteret skal videreutvikles.

Det utarbeides en opptrappingsplan for diakoner med målsetting om en diakon pr menighet.

Lillestrøm kommune er positive til å imot flyktninger, og svarer positivt til bosettingsanmodninger fra Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet.

 

 

Kultur
Det skal lages en frivillighetserklæring som et styrende dokument for Lillestrøm kommunes frivillighetspolitikk.

Plan for idrett og fysisk aktivitet etableres. Svømmeanlegg og badeland søkes realisert. Prioritering av idrettsanlegg og utvikling av disse skal skje i tett dialog med Lillestrøm idrettsråd.

Nye kunstgressbaner skal etableres med miljøvennlig innfyll. Det legges en plan for sanering av eksisterende kunstgressbaner som har gummigranulat slik at alle kunstgressbaner blir forurensningsfrie.

Gratisprinsippet skal opprettholdes og utvides slik at barn og unge under 19 år får gratis treningstid på kommunale anlegg og andre anlegg der kommunen etter avtale har tildelingsrett. Jf vedtak i Fellesnemnda 1/6/2019.

Lillestrøm kommune skal sikre gode møteplasser for barn og unge, som for eksempel ungdomsklubber, fritidshus, aktivitetsparker og andre åpne møteplasser.

Kommunale bygg skal kunne benyttes av lag og foreninger til møter og andre aktiviteter i den tiden kommunen ikke selv trenger å benytte dem, og det skal være enkelt å booke slike lokaler via nett.

Frivillige lag og foreninger skal sikres forutsigbare rammer gjennom gode støtteordninger som favner hele bredden av frivilligheten.

Vi vil videreføre støtten til ideelle hjelpeorganisasjoner.

Markagrensen skal opprettholdes, og det skal sikres god tilgang til tur- og friluftsområder i hele kommunen. Lillestrøm kommune skal ha økt fokus på folkehelse gjennom bevaring av nærskoger og ytterligere tilrettelegging for turstier, skiløyper og sykkelveier.

Det skal arbeides for grunnfinansiering fra Staten til kulturminner av nasjonal verdi som for eksempel Blaker skanse.

For å stimulere til aktiv drift og ivaretakelse av våre kulturminner, skal en ordning med kommunale kulturminnevernmidler utredes.

Lillestrøm kommune starter et målrettet arbeid med å få skrevet Fetsund og Bingen lenser samt Nordre Øyeren naturreservat inn på UNESCOs verdensarvliste. Fetsund Lenser og våtmarksenteret skal videreutvikles til nasjonalt museum etter foreliggende planer.

Bibliotektilbudet i hele kommunen skal styrkes.

Alle barn og unge skal sikres tilgang på kulturopplevelser og deltakelse i fritidsaktiviteter uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn. Ordningen med aktivitetskort og kulturkort skal videreutvikles og ses i sammenheng med den statlige satsingen på fritidskort.

 
Miljø og samfunn
Lillestrøm kommune skal styre befolkningsveksten gjennom et boligbyggeprogram slik at det sikres tilstrekkelig og gode boliger til befolkningen, samt tilstrekkelig tjenestetilbud som for eksempel sykehjem, skoler og barnehager.

Kommunen skal sikre et bærekraftig utbyggingstempo med gjennomsnittlig befolkningsvekst på 2,0 % årlig i kommunestyreperioden.

Byvekstavtalen skal bidra til god utvikling av Lillestrøm by, og ikke være til hinder for at Lillestrøm kommune skal ha utvikling i hele kommunen, der både nye arbeidsplasser og boliger utvikles i tilknytning til dagens eksisterende lokalsamfunn.

Lillestrøm kommune utarbeider plan for sosial boligpolitikk. I den forbindelse ser vi på hvilket regime for kommunal leie som skal benyttes.

Lillestrøm kommune skal aktivt bruke tilvisningsrett og tildelingsrett for å sikre at kommunen har det antallet kommunalt disponerte boliger som det er behov for.

Det skal etableres kommunale boliger over hele kommunen. Det skal utredes midlertidig botilbud for akutt bostedsløse.

 

Klima og biologisk mangfold
Lillestrøm kommune skal utvikle en klimaplan. Klimaplanen rulleres årlig, og følges opp av årlige klimaregnskap og klimabudsjett.

Lillestrøm kommune skal legge målet om å holde den globale oppvarmingen under maksimum 1,5 grader til grunn.

Kommunen skal styre mot klimanøytral drift innen 2027.

For kommunen samlet sett har vi følgende mål: minimum 30% utslippskutt innen 2023, og på minimum 60% innen 2030.

Lillestrøm kommune skal sikre at våre lokale kutt-tiltak ikke skal føre til økte utslipp utenfor kommunens grenser.

Kommunen skal gå i front for å ta i bruk klimavennlig teknologi og klimavennlige løsninger både i egen drift og i interkommunale selskaper som kommunen er medeier i.

Klimafondet skal styrkes og videreutvikles for å gjennomføre tiltak som reduserer klimagassutslippene i Lillestrøm kommune, herunder vurdere ulike støtteordninger rettet mot privatpersoner eller bedrifter.

Lillestrøm kommune skal blant annet utarbeide følgende planer/strategier; en kommunedelplan for naturmangfold, en plan for å bli bievennlig kommune og en strategi for innovative og grønne innkjøp.

 

Utbyggingssaker og kommunale byggeprosjekter
Alle reguleringssaker skal inneholde et klimabudsjett og ha ambisiøse målsetninger når det gjelder å ta miljøhensyn. Det skal være et mål at ny bebyggelse spesielt i byområder, har høy blågrønn faktor (BGF) både på og omkring bebyggelsen. Takflater bør beplantes med pollinatorvennlige vekster og/eller utnyttes til solceller og solfangere. Det skal stimuleres til økt bruk av treverk i bærende konstruksjoner samt miljøvennlige materialer.

Det skal stilles krav om etablering av ladepunkter i tilknytning til nye parkeringsplasser. Det skal legges til rette for ladepunkt ved alle nye beboerparkeringsplasser.

Det skal stilles strenge krav til nybygg om energieffektivitet og stimuleres til bygging av plusshus.

Nye kommunale formålsbygg skal bygges etter plusshusstandard. Det skal vurderes å installere solfanger- og solcelleanlegg på alle nye kommunale bygg. Krav til universell utforming skal følges.

Det skal stilles krav om å etterstrebe fossilfri eller utslippsfri anleggsplass i byggeprosjekter der kommunen selv er byggherre.

 

Arealbruk
 

Det etableres et arealregnskap hvor målet er arealnøytralitet.

I Lillestrøm kommune skal det være en nullvisjon vedrørende omdisponering av dyrka og dyrkbar mark.

Dyrka og dyrkbar mark skal ikke bygges ned til fordel for boliger, næring og kapasitetsøkende veier. Ved særskilte samfunnsnyttige behov skal partiene i plattformen etterstrebe å søke enighet, men kunne stemme etter eget partiprogram. Ved eventuell omdisponering skal erstatningsarealer tilbys slik at arealregnskapet går i balanse. Dette punktet har ikke tilbakevirkende kraft på tidligere disponerte og regulerte områder.

Lillestrøm kommune skal øke sin selvforsyningsgrad gjennom blant annet å legge til rette for å øke arealet med dyrka mark og minske matsvinn.

Lillestrøm kommune skal i videre politisk arbeid styre i retning av sterkere vern av biologisk mangfold. Partiene i plattformen har en ambisjon om at bevaring av myr, vassdrag, raviner og skog skal stå sterkere i hele kommunen, også i sentrale deler. Ved eventuell omdisponering skal erstatningsarealer tilbys slik at arealregnskapet går i balanse.

Miljøtilstanden i vassdragene våre skal bedres.

 

Samferdsel
Nullvekstmålet ligger til grunn for Lillestrøm kommunes areal og transportplanlegging.

Lillestrøm kommune skal prioritere Kongsvingerbanen og Hovedbanen for å sikre hyppigere avganger og større kapasitet.

Arbeidet med Romeriksbanen skal intensiveres. Kollektivfelt langs viktige fylkesveier skal etableres og det skal arbeides for å etablere flere innfartsparkeringer i tilknytning til kollektivknutepunkt.

Lillestrøm kommune skal arbeide opp mot regionale myndigheter for å få etablert gode trafikkløsninger.

Sykkel- og gåstrategi for Lillestrøm kommune skal etableres.

 

Kjeller flyplass
Det skal arbeides videre med utvikling av politikken for området Kjeller flyplass. Området har spesiell status og krever også videre partibehandling. Partene anerkjenner at det eksisterer forskjellige ønsker for området. Samlet har vi følgende ambisjoner for etterbruk av Forsvarets område på Kjeller:

•             Utvikle en ny, grønn bydel med blanding av arbeidsplasser, i nært samarbeid med forskningsmiljøet på Kjeller, samt boliger og kulturinstitusjoner.

•             En større del av arealet omreguleres til LNF, herunder “Måsan”.

•             Tilstrekkelig areal for fremtidig luftfartøyvernsenter.

•             Tilstrekkelig flystripe for bruk til veteranfly.

•             Tilstrekkelig areal og lokaler til det flyhistoriske miljøet.

•             Teknologisk næringsutvikling i nært samarbeid med forskningsmiljøet på Kjeller.

 

 

Eiendomsskatt
Eiendomsskatten beholdes på dagens nivå på 2 promille. Bunnfradraget skal vurderes økt i takt med økt verdivurdering av eiendom. Det skal føres separat budsjett og regnskap for bruk av eiendomsskattemidler. Disponering av eiendomsskatt skjer i hovedsak i tråd med tidligere føringer og praksis i Skedsmo kommune; til kultur og idrett, barn og unge.  

Lillestrøm kommune gir fritak for eiendomsskatt etter paragraf 7b for fredede bygg, bevaringsverdige bygg og bygg i henhold til verneklasse 1 (VK1).

 
Samarbeidsform
Partienes gruppeledere, ordfører og varaordfører møtes til gjennomgang av saker før hver saksrunde, ca. én gang i måneden.

I forkant av hovedutvalgsmøter skal det avholdes forberedende møte mellom leder, nestleder og kommunaldirektør. Det skal tilstrebes felles gruppemøter for posisjonens medlemmer av hovedutvalgene.

Et samtaleforum, bestående av ordfører, varaordfører, gruppeledere og partiledere, møtes minst to ganger per år og ellers ved behov. Hensikten med forumet er å følge opp den politiske plattformen.

I forbindelse med utarbeidelse av budsjett, gjennomføres det forhandlinger der ordfører, varaordfører samt partienes gruppeledere deltar. Partiene forplikter seg til å utarbeide omforente budsjettrammer og budsjettforslag.

I forbindelse med kommuneplanrulleringen skal samarbeidspartiene gjennomføre en egen prosess.