Meny
Foto: Eirill DeLonge

Fiskeriministeren må stanse det kystnære fisket etter raudåte

Siv Mossleth

Nordland Fylkes Fiskarlag, Kystfiskarlaget og andre har lenge vært kritisk til det kystnære trålfisket etter raudåte fordi raudåte er mat for fiskeyngel de første leveukene, og fordi store bifangster av fiskeegg og fiskelarver er svært utfordrende i forhold til raudåtetrålinga. Fylkestinget i Nordland krever stans i det kystnære fiske etter raudåte. 

Stortingsrepresentant Siv Mossleth krever svar fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen gjennom skriftlig spørsmål i Stortinget: - Hvordan vil ministeren ta disse bekymringene til følge, vil ministeren sørge for at det kystnære fisket etter raudåte blir stoppet?

- Senterpartiet besøkte nettopp Røst, og bekymringen for hva denne kystnære trålinga etter raudåte vil bety for torskeyngelen var stor fra både fiskere og næringslivet knyttet til fisken, sier Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpartiet. 

Raudåtetrålerne er tildelt opptil 10 % bifangst av egg og fiskelarver. Undersøkelser fra prøvefisket viser innblanding av egg og larver av mange ulike fiskearter som torsk, sei og ikke minst har innslaget av sildelarver vært svært stort i de trålhalene som er gjort.

- Nordland fylkesting ber fiskeridirektoratet gripe inn, legge føre-var prinsippet til grunn og forby tråling etter raudåte kystnært og innafor grunnlinja. Jeg mener kravet er så viktig at også fiskeriministeren nå må ta ansvar for å stoppe det kystnære raudåtefiske, sier Mossleth. 

Tørrfisk klar til å plukkes ned fra hjellene, men den kystnære raudåtetrålinga bekymrer fiskere i Nordland, og kravet om stans i dette fisket kreves av flere aktører nå.