Meny
Aud og Bengt

Innlandet er et viktig beredskapsfylke

Kort tid etter at Senterpartiet gikk inn i regjering satte vi ned en Forsvarskommisjon og en Totalberedskapskommisjon. Målet var å vurdere Norges sikkerhetspolitiske utfordringer og samlede beredskapsressurser, for å så gjøre målrettede tiltak. Rapportene er levert og anbefalte tiltak må følges opp lokalt, regionalt og nasjonalt.

Regjeringen har slått fast at Norge skal nå vår forpliktelse til NATOs to-prosentmål innen 2026. Senterpartiet var det første partiet på Stortinget som gikk inn for at Norge skal nå dette målet.
Viktige grep er tatt, og vi skal styrke norsk forsvarsevne og nasjonal sikkerhet. For å klare dette må vår totale beredskap styrkes. God samfunnssikkerhet og beredskap forutsetter langsiktig tenkning samt samhandling og koordinering mellom offentlige og sivile beredskapsaktører.

Nå foreligger nye anbefalinger som danner et godt grunnlag for å kunne utforme en politikk som i større grad nyttiggjør samfunnets samlede kompetanse for å styrke totalberedskapen vår. Dette gjelder både innenfor Forsvaret og innenfor beredskap som mat, medisin, energi og infrastruktur.

Forsvarssjefen anbefaler i sitt fagmilitære råd oppbygging av en mobiliseringsbrigade. Denne strukturen må bygges opp rundt de veletablerte fagmiljøene som finnes i Innlandet. Rena, Terningmoen, Jørstadmoen og HV skolen på Dombås som sitter med unik kompetanse må styrkes og videreutvikles. Samtidig vil disse miljøene være en motor for sivilt militært samarbeid, spesielt innen cybersikkerhet og objektsikring.

Vi har også gjennom pandemi og krig i Ukraina blitt minna på hvor fort grenser kan bli stengt og hvor sårbare vi kan bli om vi baserer våre varestrømmer for sterkt på internasjonal handel. Økonomiske interesser og internasjonal handel som virkemiddel i stormaktrivalisering gjør at strategisk handelsuavhengighet blir viktigere.

I Innlandet har vi et potensial for å forsyne resten av Norge med både ren mat og fornybar energi. Det er avgjørende for økt norsk selvforsyning at de unge ser ei framtid i næringa. Landbruket må som Forsvaret bygges opp og ikke bygges ned.

Energisikkerhet har tett sammenheng med den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Når vi vet at vi må omstille Norge til et mer fornybart samfunn, må vi også sikre innbyggerne og næringslivet i Innlandet energi for å kunne produsere mer av det Norge trenger.

Innlandet binder Norge sammen med både veg og bane. Blir det brudd i transportlinjene, stopper Norge opp. I tillegg vil den sikkerhetspolitiske situasjonen med Sverige og Finland sin inntreden i NATO samt et større fokus på nordområdene bli en enda viktigere grunn enn før for å styrke øst – vest forbindelsen i tillegg til nord-sør.

Totalberedskapskommisjonen peker på at prinsippet om ansvar, likhet, nærhet og samvirke må beholdes og utvikles videre. Her vil et godt fungerende fylkesberedskapsråd som integrerer det offentlige, private og frivillige aktører og kommunale beredskapsråd i et felles arbeid for beredskap bli avgjørende. Kommunene har blant annet et viktig koordineringsansvar, ansvaret for brann- og redning og ansvaret for arealpolitikken. Selve grunnmuren er nødetatene og de frivillige rednings- og beredskapsorganisasjonene.

Vi må ta beredskapsarbeidet vårt på alvor. Her kan og vil Innlandet ha og få ei viktig rolle.

Aud Hove (Sp) fylkesordfører Innlandet

Bengt Fasteraune (Sp) medlem i Utanriks- og forsvarskomiteen