Meny

Hvor mye høyfjell skal ha status Nasjonalpark?

Av Turi Elise Kaus (Sp) , listekandidat kommunevalget i Ringebu og fylkestinget Innlandet

Miljødirektoratet har etter innspill fra fylkesmennene oversendt Klima og Miljødepartementet forslag til utvidelse av nasjonalparker (NP) og verneområder.

For Ringebu sin del ligger det et forslag om å utvide Rondane NP ned til Friisvegen. Gradvis «eter» NP seg sørover og etterhvert er vel hele kjølen ned til Lillehammer NP.

Regjeringen satte for noen år siden i gang et arbeid om å forenkle utmarksforvaltningen i Norge. Er en utvidelse i tråd med dette? Fra før av forvaltes området av bl.a Fjellstyret, Statskog, villreinnemd og villreinutvalg for å nevne noen. 

Hva er motivet? Å slå seg på brystet at en som statsråd har utvidet antall m2 til NP i sin tid som statsråd eller er det å skape enda mer byråkrati og gjøre en streng forvalting enda strengere?

Fra før av er det foreslåtte området nasjonalt villreinområde. Det innebærer strenge restriksjoner. Her kommer ingen hytteutbygging eller andre fysiske tiltak, knapt nok en utedo. Statsråden må ha tillitt til dette og la den lokale forvaltningen styre etter vedtatte rammer og retningslinjer.

Turister er opptatt av å besøke NP. Noen samler på 2000-meters topper eller DNT hytter mens andre på NP. Det er ikke tilfeldig at ferdselen fra FV27 ved Muen og nordover mot Ramshøyda er stor, folk vil kryssa av at de har vært i Rondane NP. Området sørover har Muen og Gråhøgdbua er populære turmål, få går videre sørover. Får området status som NP vil vi se at ferdselen øker i et område der få ferdes i dag. 

For å ivareta villreinen gjøres det avbøtende tiltak. Gråhøgdbua er i ferd med å flyttes framover fjellet og ut av villreinens leveområde. Det er innført kiteforbud i området. Når formålet er å utvide NP for å ivareta villreinens hensyn harmonerer ikke dette i mitt hode. Dagens forvaltere er i stand til å gjøre tiltak for å ivareta villreinens leveområde uten at vi trenger en utvidelse av Rondane NP.

Sommerens føljetong om rivning av seterhus og bruer i Dovrefjell NP gjør at en blir enda mer skeptisk til overordnede myndigheter sin håndtering og overkjøring av lokalinteressene på Dovrefjell. Kan vi frykte samme håndtering i Rondane NP? Senterpartiet er opptatt av at avgjørelser skal tas lokalt og nærmest mulig de som er berørt og ikke bak et skrivebord i et direktorat eller departement.

Høyre har forenkling av utmarksforvaltning som et av flere mål i regjering. Er en utvidelse av Rondane Nasjonalpark svar på målet om forenkling?