Meny

Bydelsreform nå

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2020

Bydelsreform nå!

 

Bydelene er en avgjørende del av Oslos lokaldemokrati, og det er her den nære velferden til innbyggerne blir levert. Bydelen har ansvar for viktige tjenester som barnehage, hjemmetjeneste, sykehjem, fritidsklubber, barnevern, og det er bydelen som behandler søknader om bolig og sosialstønad. Samtidig har bydelene svært liten reell makt til å velge selv hva de vil prioritere, og de har over mange år vært underfinansiert. Møter blant bydelenes 15 folkevalgte i bydelsutvalgene kan ha flest orienteringssaker på dagsorden. Dessuten er medlemmene av bydelsutvalget fritidspolitikere. Det betyr at 15 folkevalgte skal styre bydeler, hver på størrelse med en middels stor norsk by, ved siden av jobb og andre forpliktelser. Dette begrenser det folkevalgte handlingsrommet ytterligere, og gir administrasjonen større makt over beslutningene.

 

I 2020-2023 vil byrådet utrede om det er hensiktsmessig å utføre en bydelsreform fra 2024.

 

Senterpartiet ønsker en by med et levende lokaldemokrati der beslutninger tas så nær den det gjelder som mulig. Det er langt til makta i Oslo, og kommunen er organisert i mange etater og foretak. Et synlig og sterkt lokaldemokrati i bydelene, der politikerne er nær dem som påvirkes er avgjørende for å sikre demokratisk legitimitet. Derfor må makt, ressurser og beslutninger flyttes ut i bydelene. Oslo Senterparti støtter derfor forslaget om en bydelsreform.

 

I en slik reform er det viktig at Byrådet lærer av regjeringens feil, og starter med oppgavene heller enn strukturene.

 

Oslo utvikler seg, nabolag fortettes og transformeres. Over hele byen protesterer innbyggere mot utviklingsprosjekter som bestemmes på Rådhuset, og av utbyggere og de med mest ressurser til å påvirke. Senterpartiet vil at folk som påvirkes av utbygginger og at politikerne i nabolaget får mer å si. Det er mye konflikt rundt utbygging i byen vår, og bydelenes rolle i byutvikling må derfor styrkes:

 

  • bydelene må få ressurser til å fungere som vertskap for medvirkningsprosesser i starten av planleggingsprosesser. Mer reell medvirkning i starten vil føre til enklere og bedre prosesser senere. Det er positivt at det er satt av midler til medvirkning i kommunebudsjettet. 
  • prøveordningen der klager på byggesaker behandles på bydelsnivå må utvides
  • en forbedret ordning rundt byggesaker må tilbys alle bydeler.
  • Det må gjennomføres mer gjennomgripende tillitsreform i Oslos offentlige sektor, hvor etatene sammen med fagorganisasjonene (trepartssamarbeid-) flytter oppgaver, ressurser og beslutningsmyndighet nærmere brukeren.
  • I tillegg må bydelsutvalgene få reell makt og midler til å overta ansvaret for sykehjem, omsorgstjenester, barnehager og enkelte funksjoner som i dag ligger under Bymiljøetaten. Utgangspunktet for en bydelsreform må være å desentralisere så mye som mulig, og samtidig sørge for likeverdige tjenester uavhengig av hvilken bydel man bor i.