Meny

Oljefondet for fremtidige generasjoners klima

Resolusjon vedtatt på fylkesårsmøtet 2020

Oljefondet, formelt kalt Statens Pensjonsfond Utland (SPU), passerte 10.000 milliarder kroner i 2019. Formålet med Oljefondet er å sikre ansvarlig og langsiktig forvaltning av inntektene fra olje- og gassressursene på norsk sokkel, slik at formuen kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode.

Oljefondet er nå et av verdens største fond og eier nesten 1,5 prosent av alle børsnoterte selskaper i verden. Norge har dermed eierandeler i omtrent 9000 selskaper over hele verden som bidrar til avkastning. Norge har gjennom Oljefondet både ansvar og muligheter til å påvirke disse selskapene. Det er derfor bestemt at fondet skal forvaltes i tråd med politisk vedtatte etiske regler.

Verden står overfor en global klimakrise. Parisavtalen har som målsetning å forhindre at temperaturen øker mer enn 2 grader celsius, og helst ikke mer enn 1,5 grad. FNs klimapanel har slått fast at globale klimagassutslipp må halveres innen 2030 og være netto null innen 2050 dersom 1,5 graders målet skal være oppnåelig. Konsekvensene av en varmere verden og ekstremt vær erfares allerede hyppig, fra enorme skogbranner i Australia til oversvømmelser i Asia. World Economic Forum 2020 rangerer klima-relaterte hendelser som en av de 5 viktigste truslene mot verdensøkonomien. Finansbransjen har begynt å vurdere sine investeringer i lys av klimarisiko, senest illustrert ved at verdens største investeringsfond Black Rock ikke lenger vil investere i kull.

Oljefondet ble bygget på inntektene fra olje og gass. Olje og gass er fossile brensler som har bidratt til dagens klimakrise. Klimakrisen vil først og frem ramme dagens barn, unge og fremtidige generasjoner, både globalt og i Norge. Klimakrisen vil forverres og kunne føre til matmangel, krig og dårlige livsvilkår for fremtidige generasjoner. Oljefondet må derfor, i lys av dagens kunnskap om alvoret i klimakrisen, forvaltes slik at fondet aktivt bidrar til å redusere globale klimagassutslipp og til grønne løsninger som gjør at målsetningen i Parisavtalen oppnås. Oslo Senterparti vil at oljefondet skal være en motor for det grønne skiftet internasjonalt.
 

Oslo Senterpartiet vil

  • Gjennom aktivt eierskap av SPU påvirke energiselskaper til
    • Å øke andelen investeringer i fornybar energi.
    • Skjerpe krav om at selskaper ikke skal være involvert i kull
    • Stille krav om at selskaper utarbeider strategier i tråd med Parisavtalen
  • At SPU trekker gradvis ut av alle investeringer i fossil energi