Meny
Unn Birkeland og Henrik Hageland var det digitale årsmøtets møteledere.

Rogaland Senterparti vil ha sterkere fokus på verdiskaping i hele fylket

Kraft til å skape arbeidsplasser og verdi i hele fylket var blant temaene under Rogaland Senterpartis årsmøte lørdag. Partiet er åpen for elektrifisering av sokkelen, og vil ha økt satsing på storskala og bærekraftig energi. Energipolitikken må imidlertid bidra til bedre utnyttelse av hele landet og ikke svekke fastlands-Norge, er den klare meldingen fra møtet.

I en resolusjon ønsker de litt over 150 delegatene en konsekvensutredning som viser hva elektrifisering av sokkelen betyr for kraftbalansen på fastlandet. Det er viktig å sikre at en slik satsing ikke forskyver balansen med den følge at den svekker muligheten for industrisatsing ikke minst i distriktene, er beskjeden fra årsmøtet som i år ble avviklet digitalt. 

Arbeidsplasser, verdiskaping og bruk av kraft var blant de viktigste sakene på møtet, samtidig som partiet selvsagt hadde fokus på kjernesaker som skolen og landbruket. 

-Jeg er imponert over det vi får til, og stolt over kunnskapen og engasjement blant medlemmene. Senterpartiet er et parti med stor bredde, og det å følge et årsmøte er både lærerikt og motiverende. I år opplevde vi et parti som med større selvsikkerhet enn noen gang hadde fokus på valget og den posisjon vi er på vei mot. Vi ser følgene av de åtte årene som har vært, og at retningen må endres før det går enda mer ut over verdiskaping, arbeidsplasser og distriktene, sier fylkesleder Vidar Nedrebø. 

Nedrebø ser en klar trend, og viser til at folk er stadig mer opptatt av ulike former for sentralisering, eksempelvis av politi, helsetilbud og arbeidsplasser. Kommuneøkonomien er rammet hardt, noe som i sin tur har svekket lokale tjenester. 

I tillegg til de tidligere nevnte resolusjonene, her er andre utdrag fra årsmøtets resolusjoner: 

Statlig styring av mineralutvinning og gruvedrift i Dalane 
Rogaland Senterparti er positive til at det planlegges næringsutvikling i regionen med fokus på mineralutvinning, en næring som har lange tradisjoner her. For å ha kontroll på verdiskapingen, er det viktig at staten engasjerer seg i utbygging og drift av eventuelle gruver i Dalane på lik linje med det landet gjorde i forhold til olje i sin tid. 

Når vilkårene for utvinning blir satt, er det viktig med lukkede gruver. 

Forlengelse av Jærbanen til Helleland og Ualand stasjon
Rogaland Senterparti ønsker at Go-Ahead undersøker kundegrunnlaget ved å forlenge Jærbanen som i dag går til Egersund, til å gå til Ualand stasjon, samt at det vurderes hvor mange avganger det kan være behov for. Videre til Moi er et selvsagt et mål, men regjeringens mangel på utbedringer i Drangsdalen hindrer dette på nåværende tidspunkt.

Et slikt tilbud vil kunne møte et behov for blant annet de som i dag pendler nordover fra deler av Eigersund, Lund og Sokndal. 

Fart på hydrogen- og amoniakkproduksjon og en energipolitikk for utnyttelse av hele Norge
Hydrogen er en stadig viktigere komponent i «den nye energiverden» hvor fossilt brensel fases ut til fordel for mer miljøvennlige alternativer. Det vil bli krevende å elektrifisere blant annet kraftkrevende industri direkte. Det er også klare begrensninger på bruk av batteri knyttet til tungtransport på land og ikke minst til havs. Derfor vil hydrogen og ammoniakk samt teknologi knyttet til storskala produksjon bli etterspurt framover.   

Rogaland Senterparti vil jobbe for en ambisiøs hydrogenstrategi som kopler klare mål med langsiktige rammebetingelser, infrastruktur, investeringsstøtte og offentlige anbud, samt sikre at Enova har mandat og rammer som bidrar til realisering av lavutslippsteknologi/ren produksjonsteknologi knyttet til storskala hydrogen- og ammoniakkproduksjon.

Energi, miljø og distriktspolitikk må sees i sammenheng
I en annen resolusjon heter det at for å få til best mulig utnyttelse av eksisterende kraftnett samt gi gode intensiver om etablering i områder med mindre arealpress, må man se energi, miljø og distriktspolitikk i sammenheng. Det er viktig med best mulig utnyttelse av eksisterende kraftnett, samt gode intensiver om etablering i områder med mindre arealpress. I arbeidet med å bygge nye kraftlinjer, må man legge til grunn en overordnet energipolitikk om å ta hele Norge i bruk. Områder med mindre press på areal og med tilgjengelig areal som ikke kommer i konflikt med jordvern, bør prioriteres for å imøtekomme ønsker om nye kraftlinjer, heter det i resolusjonen. 

Natur og næring trenger et grønt taktskifte 
I en resolusjon sier Rogaland ja til at opprette et BIONOVA, bioøkonomiens ENOVA. Denne virksomheten må kunne støtte utviklingsprosjekter innen bioøkonomi og kretsløpsproduksjoner. 

Partiet vil utrede et nytt inntektssystem for kommunene som også belønner ivaretakelse av naturmangfold, redusert arealbruk og utslipp av klimagasser. 

Eksportfinansiering Norge må legges til Haugesund
Rogaland Senterparti mener at Eksportfinansiering Norge (Eksportkreditt og GIEK) må flyttes fra Oslo til Haugesund. Haugesund er en av landets fremste sjøfartsbyer med tilgang på bred kompetanse innen ulike fagfelt. I tillegg til at Haugalandet har en stor og variert maritim næring, ligger Haugesund i kort avstand mellom byene Stavanger og Bergen.

Digitale verktøy i skolen må brukes rett og med vett 
Koronakrisen og innføring av hjemmeskole har akselerert omstillingen til mer bruk av digitale verktøy. Rogaland Senterparti mener at den pågående digitaliseringen i skoleverket må følges tettere opp, det faglige innholdet må kvalitetssikres bedre og de uheldige sidene gjennomgås kritisk før vi kaster oss videre ut i det digitale havet. 

Klare forventninger til årets jordbruksoppgjør
Senterpartiet vil arbeide for en politikk som gir aktive og nye unge bønder fremtidstro og økonomisk evne til å nå målene. Derfor vil partiet jobbe for at tallene som årlig brukes av partene i jordbruksforhandlingene skal endres til å omfatte faktiske kostnader og lønnsevne for jordbruket. Tallene som kommer fram må danne grunnlag for fremtidige jordbruksforhandlinger.