Meny

Årsmøte 14.02.22

Innkalling til årsmøte, mandag 14.februar kl. 19, Sandnes Rådhus. 

Husk påmelding innen 13.02.22
til [email protected] eller mobil 952 14 991. 
Vi håper at vi kan ha ett fysisk årsmøte, men kan bli endret til digitalt møte. Vi ettersender da lenke på e-post.
Saker til årsmøte må sendes leder innen 7.februar.

Foredrag om BONDEOPPRØRET ved Sven Martin Håland

Årsmøtesaker;
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder, referent, to til å skrive under protokoll
3. Årsmeldinger
4. Regnskap
5. Innkomne saker
6. Budsjett og handlngsplan
7. Valg
8. Utsendinger til fylkesårsmøte
9. Nominasjonskomite kommunevalg 2023

Årsmelding 2021 Sandnes Senterparti
Sammensetning av styret 2021:
Leder: Laila Espedal
Medlemmer: Stein Erik Jørstad, Inger Helen Aanestad, Håvard Tonning Austvoll, Steinar Veland, Rune Haukalid, Ole Topnes, Stian Espedal.

Varamedlemmer:
Karina Sinnes  (1.vara), Inge Vold (2.vara) Jorunn Lura Håland (3. vara)

Styret har hatt 5 styremøter og behandlet 26 saker. Gruppeleder for Sandnes Martin Håland har møtt på de fleste styremøtene. Hver torsdag før bystyremøte har bystyregruppa og representanter/medlemmer fra lokallaget hatt gruppemøte.

I år ble styremøtene gjennomført med en blanding av Teams og fysiske møter.

Medlemmer
Sandnes Senterparti hadde i 2021 142 betalende medlemmer (160 i 2020).

Arbeid i laget
Det møtte 22 medlemmer på årsmøte 2020.

Fylkesårsmøtet ble digitalt i år, der vi samlet oss i 3 grupper. 2 på Rådhuset i Sandnes og 1 gruppe på Forsand. Følgende møtte: Martin Håland, Håvard Austvoll, Stein Erik Jørstad, Stian Espedal, Ole Topnes, Inger Helen Aanestad, Karina Sinnes, Inge Voll, Jorunn Håland, Andres Krogedal, Laila Espedal, Steinar Veland, Rune Haukali.

Det var flere aktiviteter knyttet til Stortingsvalget, og vi deltok med på stands i Forsand og på Ruten i Sandnes. Valget gikk til slutt som vi håpet, også med en positiv fremgang i tallene lokalt. Frem mot valg i 2023 vil vi jobbe aktivt med å se på nye former for profilering for å vise enda bedre igjen i hele kommunen.

Rogaland Senterparti inviterte til distriktsvis arbeidslag. Sandnes SP deltok på arrangementet 21.10 på Tveit Grendahus. Karl Kristiand Langeland fra hovedorganisasjonen i Oslo og Geir Pollestad hadde innledninger og ga innsyn i arbeidet både gjennom valgkampen og arbeidet med Hurdals Plattformen. Inger Helen Aanestad og Martin Håland møtte fra Sandnes.

Arrangement for medlemmer
Grillkveld på Tveit blei igjen avholdt som vanlig i August. I år fikk vi besøk frå Stortingskandidatene Geir Pollestad og Lisa Marie Ness Klungland. Det var godt besøk, med ca 60 gjester.

Den 19.10 avholdt vi et lite arbeidsmøte for å se på SP Sandnes sin politikk innen Skole og SFO og diskutere hvordan vi best kan profilere oss på disse sakene frem mot nytt kommunevalg i 2023. Møtet ble avholdt på Sandnes Rådhus. Her møtte Håvard Austvoll, Sofie Margrethe Selvåg, Sven Skimmeland, Gunnar Halvorsen, Henrik N. Gjertsen og Inger Helen Aanestad. Dette ønsker vi å fortsette med i 2022 med ulike tema.


Årsmelding for Senterpartiets kommunestyregruppe 2021.
Sandnes Senterparti sin kommunestyregruppe består av 3 representanter, Laila Espedal, Håvard Tonning Austvoll og gruppeleder Martin S Håland.
Laila Espedal er nestleder i utvalg for helse og sosialtjenester, Håvard Tonning Austvoll er medlem i utvalg for oppvekst og Martin S Håland er medlem av formannskapet, leder for kommuneplanutvalget og medlem i utvalg for by og samfunnsutvikling. Inger Helene Aanestad er andre varamedlem og er medlem i utvalg for kultur, næring og innovasjon.

Det politiske året 2021 har som for folk flest vært preget av smittesituasjonen der en stor del av politisk møteaktivitet er avholdt på digitale plattformer. Litt krevende, men samtidig et helt fantastisk hjelpemiddel i denne situasjonen.

Den økonomiske situasjonen i Sandnes kommune har vist klar bedring i 2021. Det skyldes i stor grad en vesentlig bedre skatteinngang samt ekstra overføring fra ny regjering.  Det har gitt oss muligheter etter store kutt i 2020 på å tilbakeføre og styrke flere av Senterpartiets prioriterte områder innenfor skole og helse. Vi heier ny regjering tross en krevende start og tror folk flest vil merke skiftet på en positiv måte. Dagens energipriser har gitt både privat og næringsliv uforutsigbare rammevilkår der tilliten bør gjenopprettes snarest.

Arealutviklingen på Nord Jæren går dessverre fortsatt sin skjeve gang. Fylkesrådmannens har nå lagt på høring et forslag om å båndlegge utmarksarealene våre, kalt Blågrønne strukturer. Hensyn til natur og frilufsbruk foreslås her å veie vesentlig tyngre enn fremtidige arealbehov for nye næring og boligområder som ikke er nevnt i dette høringsdokumentet.

Kommunestyregruppa er opptatt av god og langsiktig naturforvaltning.
Norges utmarksareal, kalt blågrønn struktur, utgjør 95 prosent av landets totalareal. Vi ser det klart uheldig at denne type arealet i hovedsak foreslås vernet når alternativet til ny arealbruk i gjeldende planer på Nord Jæren er matproduserende arealer til nåværende og fremtidige generasjoner.

Utvalg for oppvekst
Året har vært preget av pandemiens virkning på Sandnesskolen. Både mtp. den praktiske gjennomføringen av skolehverdagen med hjemmeskole og trafikklysmodellen, men også hvilke konsekvenser nedstengingen av samfunnet har hatt. En økende andel av barn og unge rapporterer om psykiske problemer i varierende grad.

I Handlings og økonomiplan 2022-2025 ble det bevilget mer penger til Sandnesskolen.

Vi ser at vi under pandemien har fått noen nye utfordringer og kommunen jobber på en litt annerledes måte når det kommer til oppfølgning og det å se elevene. Derfor viderefører Posisjonen engasjementstillingene og Covid-tiltakene i hele økonomiplanperioden.

Denne typen målrettede stillinger knyttet opp mot psykisk helse og ungdomsteam gir god effekt og bidrar til å bedre ungdommenes helse og trivsel. I Sandnesskolen skal barns beste alltid veie tyngst.

Totalt styrkes sektoren med 110 millioner de neste 4 årene fordelt slik:

Engasjement stillinger innenfor flere sektorer knyttet til barn og unge og psykisk helse og forebyggende: 18 millioner

Skole styrkning i rammeoverføringer: 71 millioner

Reversering av kutt i oppvekst generelt: 21 millioner

Andre Sentrale temaer har vært digitalisering, bruken av Chromebook og vedlikehold av skoler.

Helse og sosialutvalget.
Året 2021. har også vært preget av Covid 19. Mange møter på Teams.

Har vært et krevende år ansatte innen dette område pga. Covid 19. sykehjems avdelinger har hatt smitte og eller strenge restriksjoner som har vært krevende for mange. Både ansatte og brukere på institusjon, bolig og sykehjem.

Ansatte innen dette område, har gjort en formidabel innsats i 2021 i forhold til Covid 19. tross smitte, karantene og sykdom.

Kommunen har utfordringer i forhold til boligsosialt arbeid- bolig til rusavhengige, men her jobbes det aktivt for å bedre denne situasjonen. Småhus bygges og andre boliger tilbys. Tilbudet som kommunen gir denne gruppen, får gode tilbakemeldinger.

Kommunen har utfordring i forhold til legetjenesten. Her legges det en plan for å rekruttere og beholde leger. Kan bli noe kostbart. Men viktig at kommunen ikke kommer bakpå i forhold til lege dekning.

Vaksinering og smittesporing har krevd mye resurser og omdisponering av ansatte i 2021.

Utvalget har blitt orientert om covid 19. situasjonen på hvert møte.

Sentepartiet jobber for at alle tjenester i dette området blir offentlige ikke settes ut til private aktører.

Helse og sosial utvalget hadde i 2020 også helsestasjoner som ansvarsområdet.

Helsestasjoner ble i 2021 overført til utvalget oppvekst.

Utvalg for Kultur, Næring og Innovasjon
Hovedsakene til utvalget gjennom året har i første rekke hatt fokus på 3 saker

  • Vedtatt Næringsstrategi for Sandnes Kommune 2021-2031
  • Vedtatt Reiselivsstrategi
  • Regionale samarbeid innenfor spesielt reise og næringsutvikling.

2021 var nok et Covid år der administrasjonen har brukt mye tid på både utlysning av midler og ikke minst behandling av disse søknadene. Gjennom året har en fått flere positive tilbakemeldinger på at Covid-støtten har vært kjærkommen og bidratt til at en fortsatt kunne jobbe med både nye produkter og også opprettholde eksisterende tilbud gjennom året.

Et av tiltakene som har gitt spesielt store ringvirkninger er etableringen av Vinterland på Ruten.

Kulturlivet har hatt krevende tider, men utover i 2022 skal en se på en helhetlig Kulturplan for kommunen, og det ble i budsjettarbeidet lagt inn midler til å se på mulig ny lokasjon for Sandnes Bibliotek avdeling sentrum, samt bruken av Kino Kino for å utvikle denne som en samlingsplass for hele kommunen, kanskje spesielt med fokus på kommunens yngre befolkning.

Barnas By og Eventyruka har blitt arrangert som tidligere år, i henhold til gjeldende restriksjoner. For Barnas By betydde det mer bruk av digitale flater. Eventyruka brukte et billettsystem for å regulere antall besøkende, noe som en vurderte som så positivt for den totale opplevelsen til de besøkende at dette potensielt er noe en ønsker å videreføre.

Regnskap 2021, pr 2021-11-10

Utgifter Budsjett 2021 Regnskap 2021
Porto, trykking, kontormateriell 800 0
Servering møte 12000  14449,3*
Studiearbeid  500 0
Leige av lokaler 8000 1800
Eksterne møter 5000 0
Valgmateriale 50000 36163
Blomar - gåve 3000 500
Reiseutgifter 2000 0
Gebyr 500 1644,75
     
Sum utgifter 81800 54557,05
Inntekter Budsjett 2021 Regnskap 2021
Medlemskontingent 7000 6150
Off tilskot 32000 32216,47
Tilskudd fra kommune 30000 29800
Studiearbeid 4000 10890
Div. sal/kollekt 5000 3347
Renter 500 55
     
Sum utgifter 78500 82459
     
Overskudd/underskudd -3000 27901
  Budsjett Regnskap
Bankinnskudd 01.01.2021 117076 117076
Over/underskudd -3000 27902
Bankinnskudd 31.21.21 113776 144977

* 4800,- tilbakebetales ref post 32 og 36 i regnskap

Handlingsplan for Sandnes Senterparti 2022.

Fylkesårsmøte
Medlemsmøte
Grillkveld på Tveit
Medlemstur eller annet arrangement.

Gruppemøter 2022. Sandnes Rådhus kl. 19.00 Ansvar: Gruppeleder.
Torsdag:  10/3. 21/4. 19/5. 16/6. 8/9. 13.10. Høstferie denne uken. Møte blir kanskje flyttet. 10/11. 8/12
Gruppeleder. Martin mobil. 45025108.
Kommunestyre representant: Laila. 95214991.
Kommunestyre representant: Håvard. 41532342.

Styremøter 2022. Sandnes Rådhus kl.17.00.
10/3. 21/4. 19/5.  16/6. 8/9. 13/10. Høstferie denne uken. Møte blir kanskje flyttet. 10/11. 8/12

Budsjett 2022

  Budsjett
Utgifter  
Porto, trykking, kontormateriell 0
Servering møte 12000
Studiearbeid  500
Leige av lokaler 5000
Eksterne møter 30000
Valgmateriale 10000
Blomar - gåve 3000
Reiseutgifter 8000
Gebyr 2000
Sum utgifter 70500
Inntekter  
Medlemskontingent 7000
Off tilskot 32000
Tilskudd fra kommune 30000
Studiearbeid 10000
Div. sal/kollekt 5000
Renter 500
Sum inntekter 84500
   
Overskudd/underskudd 14000

Innstilling fra valgkomiteen til årsmøte i Sandnes Sp, 2022
Leder - Laila Espedal – NY 2022- 2023
Studieleder - Jorunn Lura Håland – NY 2022- 2023
Styremedlem – Sven Magnus Skimmeland - NY 2022- 2023
Vara
Ole Topnes - NY 2022
Karina Sinnes - NY 2022
Inge Vold - NY 2022

Valgkomite – Steinar Veland, for tre år

Ikke på valg:
Nestleder - Håvard Tonning Austvoll 2021- 2022
Sekretær - Inger Helen Aanestad – 2021-2022
Rune Haukalid – styremedlem 2021-2022

Utsendinger til fylkesårsmøte; (disse er ikke forhåndsspurt)
andnes har sannsynligvis 13 utsendinger, i tillegg kommer lokallagsleder og gruppeleder. (Laila Espedal og Martin Håland)
Sven Magnus Skimmeland
Ole Topnes
Steinar Veland
Inger Helen Aanestad
Karina Sinnes
Rune Haukalid
Håvard Tonning Austvoll
Inge Vold
Jorunn Lura Håland
Gunleif Haukali
Martin Larsen 
Keth Larsen
Sofie M. Selvikvåg
- styret gis fullmakt til å finne flere/andre om det behøves.

Innstillingen er enstemmig. Forrige styret var på 8 medlemmer. Ifølge vedtektene er 5 medlemmer ett minimum. Styret ble utvidet når en slo sammen lokallaga i Forsand og Sandnes. Komiteen mener 6 representanter er mer hensiktsmessig for styret nå.

Valgkomiteen har bestått av:
Andres Krogedal (2019-2021), leder
Katrine Sægrov (2020-2022)
Martin Larsen (2021-2023)

Nominasjonskomite kommunevalg 2023
Forslag fra styret;
Martin Håland
Steinar Veland
Sofie Margrethe Selvikvåg?
Bør ha ett navn til