Meny

Eldreomsorg på anbud?

Av Endre Skjørestad, 10.kandidat for Sandnes Senterparti

Lederen i Sandnes Høyre, Guttorm Stangeland, har et interessant innlegg om framtidens eldreomsorg i Sandnesposten, 13/8. I innlegget konkluderer han med at Sandnes Høyre ønsker å tilby både ideelle og private aktører bygging og drift av sykehjem. Realiteten er at man ønsker konkurranseutsetting.
Jeg er forundret over at Høyre, gang på gang, framhever privat drift av sykehjem som svaret på de utfordringene som en står overfor. Det hele bærer preg av ideologiske tvangstanker. Mottoet synes å være: privat drift for enhver pris.


Det er grunn til å minne om noen realiteter:
En kommune kan ikke bestemme at et sykehjem skal drives av en ideell organisasjon, eksempelvis Røde Kors eller Sanitetsforeningen. Det ville stride mot EØS regelverket. Dersom andre enn kommunen skal drive våre sykehjem, må driften konkurranse utsettes. I virkelighetens verden er det større, internasjonale selskap, som er alternativet til kommunal drift. Et eksempel: Stavanger kommune har utlyst på anbud driften av ett sykehjem, nemlig Boganes. Anbudet ble vunnet av Attendo. Slike selskap driver ikke sykehjem av velledige årsaker, men for å oppnå fortjeneste.
Det er ikke dokumentert at privat drift er mindre kostnadskrevende for fellesskapet. Kostnadene til lønn og pensjon har størst betydning i denne typen virksomhet. Man vil neppe oppnå noen kostnadsreduksjon ved privat drift med mindre lønns – og pensjonsutgiftene reduseres. Jeg går ut fra at heller ikke Høyre ser for seg at ansatte i eldreomsorgen skal gå ned i lønn.
Sandnes Høyre er opptatt av valgfrihet. Det er for så vidt et poeng. Men jeg tror de fleste eldre er opptatt av å få tilpasset omsorg, i form av hjemmetjeneste, omsorgsbolig, eller om nødvendig, sykehjemsplass. Videre vil man være opptatt av at tjenesten har forventet kvalitet. Jeg tror de færreste ser det som vesentlig å kunne velge mellom et privat drevet eller et kommunalt drevet sykehjem.

Senterpartiet mener at vi har en svært veldrevet etat som driver og koordinerer eldreomsorgen, i dag. Etaten er godt ledet, den samordner hjemmetjenesten med driften av de enkelte Bolig – og Omsorgssentre. Vi har kvalifiserte ansatte som er stolte av det arbeidet som blir utført. Det siste vi trenger nå er en politisert diskusjon om mulig privatisering av eldreomsorgen – med den usikkerheten det nødvendigvis vil medføre. Derfor har SP i sitt valgprogram, forpliktet seg til å gå imot å konkurranse utsette driften av våre sykehjem.


Den andelen av befolkningen som er over 80 år, vil øke i årene framover. Utfordringen blir derfor å opprettholde kvaliteten i eldreomsorgen, og enn videre, skaffe tilstrekkelig nye plasser for de som vil trenge sykehjemsplass. For å kunne makte dette kreves stram økonomisk styring og evne til å foreta klare prioriteringer. Det viktigste må komme først: eldreomsorg og skole. Privatisering er ikke løsningen.