Meny

Hvorfor er ikke Strand vurdert for enerett i drosjenæringen?

Alf Henning Heggheim. Medlem Formannskapet

Grunngitt spørsmål til møtet i Formannskapet 05.03.2020

Den 01.07.2020 trer endringer i yrkestransportloven i kraft. Endringene medfører blant annet en oppheving av antallreguleringen av drosjeløyver samt at kravet om stasjoneringssted og driveplikt bortfaller. Disse endringene blir gjennomført av Regjeringen og FrP til høylydte protester frå drosjenæringen.

Hvordan markedsaktørene vil tilpasse seg et deregulert marked, er vanskelig å forutsi. En oppheving av driveplikten samt kravet om stasjoneringssted/kjøreområde kan føre til at det i områder og i perioder med lav etterspørsel vil være usikkert om markedet vil kunne tilby et tilfredsstillende drosjetilbud, og kommuner med et avgrenset kundegunnlag kan være sårbare etter at det nye regelverket trer i kraft. Som en følgje av denne risikoen har løyvemyndigheten som er fylkeskommunene fått muligheten til å tildele eneretter for drosjetransport i kommuner der folketallet ikke overstiger 20 000 og 80 personer pr. kvadratkilometer. Enerett vil gjelde for maks 5 år, og gir innehaveren en skjerming frå konkurranse fra andre løyvehavere ved at vedkommende får eksklusiv tilgang til å ta interne praie og bestillingsturer i kommunen med enerett. Eneretten gjelder innen kommunens grenser, men ikke kontraktskjøring som for eksempel skole og pasientreiser.

Fylkeskommunen har nylig sendt ut et brev til kommunene der de vil vurdere å innføre eneretter i følgende kommuner: Vindafjord, Tysvær, Suldal, Hjelmeland, Utsira, Kvitsøy, Bokn, Bjerkreim, Forsand, Sokndal og Lund. Svarfrist for kommunene er 24.03.

Vi er alle opptatt av et best mulig drosjetilbud for våre innbyggere. Senterpartiet syns det er merkelig at Strand ikke er nevnt for mulig enerett. Vi ønsker å be ordfører ta kontakt med fylkeskommunen for å få en begrunnelse for hvorfor Strand ikke er med i oversikten siden Strand vurderes å tilfredsstille kravene til enerett. På bakgrunn av dette må vi vurdere å gi en uttale til Rogaland fylkeskommune innen fristen 24.03. Senterpartiet er også kjent med at Strand Taxi har rettet en formell henvendelse til ordfører.


Spørsmål til ordfører:

  1. Vil ordfører ta kontakt med fylkeskommunen for å få en begrunnelse for hvorfor Strand ikke vurderes for enerett?

 

  1. Vil ordfører ta initiativ til at Strand gir et formelt svar til fylkeskommunen innen 24.03?