Meny

Senterpartiet sier nei til sentralisering av kriminalomsorgen

Av Senterpartiet i Strand, Alf Henning Heggheim, Linda Asbjørnsen, Frida Apall, Leidulf Sigmundstad, Arild Gjerde og Knud Idsø

Regjeringen foreslår nok en sentraliseringsreform der alle dagens drøyt 70 fengsler og friomsorgskontorer er foreslått underlagt 12 nye enheter. Dette fører til at beslutninger som både gjelder ansatte og innsatte dermed flyttes bort fra der de befinner seg til et kontor som gjerne ligger langt unna. Den foreslåtte omorganiseringen fører ikke til at dagens regionale nivå legges ned, men dagens lokale nivå. Helt siden 2014 har regjeringen forsøkt å endre kriminalomsorgen. I 2016 hadde regjeringen planer om å fjerne de fem regionene og erstatte disse med 12 nye enheter, men Stortinget klarte å stanse regjeringen. Denne endringen kan umiddelbart se ut som en desentralisering, men det er det ikke. I praksis betyr denne endringen at oppgaver, personell og beslutningsmyndighet flyttes fra de drøyt 70 fengslene og friomsorgskontorene vi har i dag, til 12 sentraliserte enheter og direktorater. I tillegg vil antall direktører mer enn dobles med tilhørende byråkrati. Senterpartiet mener kriminalomsorgen trenger flere ressurser, ikke mer byråkrati! Ved regionskontoret i region Sørvest er det 35 ansatte. I en slik omorganiseringsprosess er det uvisst hvilke av disse stillingene som vil forsvinne. Men, en naturlig konsekvens ved fjerning av regionskontorene, samt samordning av de ulike lokale enhetene, er at arbeidsplassene vil sentreres rundt de 12 nye, større, enhetskontorene. En slik utvikling ønsker ikke Senterpartiet!

Regjeringen foreslår altså å samle alle enhetene i kriminalomsorgen til 12 enhetskontor for å styrke Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). Senterpartiet mener dette vil medføre en sentralisering av kriminalomsorgen, der det blir lengre vei fra det operative til beslutningene. Med omorganiseringen oppnår regjeringen det motsatte av målet, nemlig betydelig flere ledere, administrativt ansatte og byråkrater på bekostning av ansatte i fengsler og friomsorgskontor som jobber med personer som er under soning.

Nok en gang gjennomfører altså regjeringen en omorganisering på manglende faglig grunnlag. Gjennom stadige ostehøvelkutt har regjeringen systematisk svekket kriminalomsorgen. En samling av større enheter innebærer lengre vei fra der det skjer til der beslutninger blir tatt. Kriminalomsorgen trenger mer ressurser til de som faktisk utøver tjenestene, ikke en omorganisering og større avstander mellom det operative og beslutninger. Senterpartiet frykter at omorganiseringen vil føre til en videre nedskjæring av arbeidsplasser de neste årene.

Saken er nå til behandling i Justiskomiteen med endelig behandling i Stortinget. Den økonomiske situasjonen i kriminalomsorgen er vesentlig forverret siden 2016 grunnet regjeringens såkalte «avbyråkratisering og effektiviseringsreform». Endringene er hovedsakelig økonomisk begrunnet. I Senterpartiet sitt alternative statsbudsjett har vi satt av 93,6 mill. mer enn regjeringen til å styrke kriminalomsorgen.  Vi har programfestet at vi ønsker å opprettholde dagens trenivå-struktur i kriminalomsorgen.

La oss håpe at Stortinget stopper regjeringens forsøk på sentralisering av kriminalomsorgen.