Meny

Spørsmål til Utkast helhetlig legeplan og handlingsplan

Alf Henning Heggheim Gruppeleder Senterpartiet

1. Hva vil merkostnadene i forhold til dagens situasjon bli om kommunen overtar Rådhusgaten legegruppe og Tau legesenter sin praksis inkludert legene etter samme modell som Jørpeland legesenter? (kommunal regi)

2. Hva vil merkostnaden sammenlignet med dagens situasjon være om kommunen overtar drift og arbeidsgiver ansvaret for Rådhusgaten legegruppe og Tau legesenter med unntak av legene som fortsetter som selvstendig næringsdrivende (som opprinnelig skissert av Kommunestyret), med kommunalt tilskudd på 3-400 000 kr pr lege? 

3. Hvor mange flere leger trengs om vi legger til grunn normal arbeidstid 37,5 timers uke uavhengig av om legene er kommunale eller selvstendig næringsdrivende? 

4. Legevakt: Hvordan påvirker dagens legevaktordning den samlede arbeidsbelastningen for den enkelte fastlege? 

5. Legevakt: Interkommunalt samarbeid kan være en god løsning for å sikre en mer robust legevakt. For SP forutsetter det at legevakten inkludert natt fortsatt blir i Strand slik at våre innbyggere slipper en kostbar tur på natta gjennom Ryfast med venting på legevakten i Stavanger. Hvilke konkrete tiltak må til for å sikre en slik løsning? 

6. Legevakt: Hva er estimert årlig kostnad med å gi legene som er med i legevaktordningen en dag fri etter nattevakt og fri en hel dag i uke etter vaktdag i helg (jfr sykehuslegene som har fri dagen før og etter vakt når de har kvelds- og nattevakt)? 

7. Legevakt: Hva er merkostnaden sammenlignet med dagens løsning om legene i legevakt ordningen har 1 vakt per uke til 2-3 vakter i måneden slik som foreslått av Jørpeland legesenter? 

8. Legevakt: Kan det gjøres noen tiltak for at også seniorene som er fritatt for deltakelse i legevaktordningen, kan finne det attraktivt å delta slik at arbeidsbyrden blir fordelt på flere? 

9. Legevakt: Hva kan gjøres for å få til en mer langsiktig legevaktplan? 

10. Utdanning og veiledning til LIS leger; Er en økning i stillingsmengde fra 8 % til 15 % tilstrekkelig når kommunen i høringsdokumentet ønsker enda en LIS, og det er ønskelig å samarbeide med UiS å ha flere studenter i praksis (noe som for øvrig er veldig positivt)? 

11. Vil et stayertillegg på 20 000 kr pr år - 100 000 for 5 års periode har nevneverdig effekt på å beholde og rekruttere leger når legene sier at trygghet, veiledning, trivsel, regulert arbeidstid, fri etter vakt og sosiale rettigheter har vesentlig større betydning enn et symbolsk kronetillegg? Er det kommuner som har prøvd ut dette tiltaket, og har erfaring med virkningen?

12. Seniorleger; Hvilke konkrete tiltak foreslås for å sikre støtte, veiledning, og kompetanseoverføring fra seniorleger til øvrige leger, og hvordan kan dette organiseres?

13. Seniordager; Det er foreslått å sette av årlig 400 000 kr totalt til seniordager. Ifølge legene er det imidlertid ingen som tar oppgavene når seniorlegene eventuelt benytter seg av disse fridagene, da de har mer enn nok å gjøre fra før. Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for at dette skal ha effekt? Hvilke «back-up»-løsninger kan etableres for å redusere sårbarhet ved fravær? Er det kommuner som har prøvd ut dette tiltaket, og har erfaring med virkningen?

14. AKSON: Er det riktig at AKSON ikke kopler samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene?