Meny

Ytrings- og varslings kultur & Revisjon av kommunikasjons- og medie strategi

Alf Henning Heggheim. Medlem Administrasjonsutvalget

Interpellasjon til møtet i Administrasjonsutvalget 10.06.2021

I forbindelse med revisjon av Strand kommune sin kommunikasjons- og medie strategi som er «utløpt», er det varslet revisjon i løpet av høsten 2021. Dette i kjølvannet av alle tilbakemeldinger etter saken om Tau skole der kommunedirektøren sin avsluttende kommentar i kommunestyret 28.04 under orienteringssaken i forbindelse med det pågående omstillingsarbeidet sa: «stort sett alle virksomhetsledere forholder seg lojalt til det som legges fram. Når noen velger å bruke media for å fremme sin egen sak, så synes jeg det er høyst beklagelig. Det skaper en ånd som er veldig krevende overfor de andre virksomhetslederne som forholder seg lojalt til prosessen». Kommunedirektøren fulgte dette opp med en mail ut til alle ansatte, og beklaget uttalen i formannskapsmøte 26.05.

Både vi som politikere og lokalavisen Strandbuen har blitt kontaktet av kommunalt ansatte som opplever en fryktkultur for å ta kontakt med oss politikere, media, eller delta i den offentlige debatten. Slik skal vi ikke ha det i Strand kommune! Det skal være trygt å uttale seg uten frykt for represalier fra kommuneledelsen. Når lærere og andre tar kontakt og ber om å få være anonyme, er det noe som ikke stemmer. Det er selvsagt vanskelig å si noe om hvor utbredt denne fryktkulturen er, men ting kan tyde på at dette er mer dyptgående og bredere enn vi skulle ønske, og at det er behov for en kulturendring.

Senterpartiet har på forespørsel fått tilsendt kommunes rutiner for varsling som ansatte har tilgang til på kommunen sine intralink-sider. Ting kan tyde på at rutinene er i sin skjønneste orden. Vi legger også til grunn at Strand kommune har et internkontroll system som definerer ansattes rettigheter og plikter i forhold til lojalitetsplikt, ytringer og varsling, og at dette er kvalitetssikret i forhold til gjeldende lovverk. Spørsmålet det er naturlig å stille er hvordan disse blir etterlevd, og hva som blir kommunisert ut i organisasjonen fra administrativ og politisk ledelse i forhold til lojalitetsplikt, ytring og varsling. Kommunedirektøren har også møter med tillitsvalgte månedlig. Vårt inntrykk er at det generelt er god dialog mellom ledelse og tillitsvalgte selv om det alltid vil være rom for forbedringer. Et naturlig spørsmål å stille er hvilke forbedringspunkter administrativ ledelse og tillitsvalgte ser for seg i forhold til dialog/kommunikasjon.

På mandagsmøte politisk 25.05 ble revisjon av kommunikasjon og media strategi diskutert. Her står det: "Etter utarbeidelsen av dokumentene, vil de bli sendt på høring til tillitsvalgte og virksomhetslederne, samt administrativ og politisk ledelse". 

Senterpartiet regner med at det legges opp til en grundig og åpen prosess, og at vi får dette til politisk behandling, og at det er Kommunestyret som skal vedta denne. Da er det vel også de politiske organer som skal sende dette på høring. Viktig at høring ikke avgrenses til tillitsvalgte, virksomhetsledere og politisk og administrativ ledelse. Her må blant annet også lokal media og evt andre instanser ha mulighet til å uttale seg. 

Som alternativ til svar på spørsmål / diskusjon rundt spørsmålene nedenfor i møtet 10.06, bør det som en oppfølging vurderes om det er behov for, og ønskelig å få lagt frem en sak for Administrasjonsutvalget som grunnlag for en videre diskusjon i utvalget.

Spørsmål til leder av Administrasjonsutvalget:

  1. Hva er konkret blitt gjort gjort i kjølvannet av denne saken?
  2. Vil det bli tatt initiativ til å kartlegge om det er hold i påstandene om en fryktkultur blant kommunalt ansatte for å ta kontakt med politikere, media, eller delta i den offentlige debatten, og evt omfanget av det?
  3. Hvordan blir rutiner for ytring- og varsling etterlevd, og hva blir kommunisert ut i organisasjonen fra administrativ og politisk ledelse?
  4. Månedlige møter administrativ ledelse / tillitsvalgte; Hvilke forbedringspunkter ser administrativ ledelse og tillitsvalgte for seg i forhold til dialog/kommunikasjon?
  5. Vil politisk ledelse sørge for at vi får en åpen og grundig prosess med politisk forankring rundt revisjon av kommunikasjons- og medie strategien?

 

Forslag til vedtak:

Administrasjonsutvalget ber kommunedirektøren legge frem en sak til utvalget som grunnlag for en videre diskusjon.