Meny

Kampen om pleiepengane

Frå 1. oktober 2017 blei ordninga med pleiepengar til foreldre med alvorlig sjuke barn endra.  Fleire skal bli ein del av ordninga, men samtidig reduserast utbetalingane til dei som har vore heime og tatt seg av sin sjuke barn i meir enn eit år.  For desse vert utbetalingane redusert frå 100 % av foreldras inntektsgrunnlag, til 66 %. Det er ein stor reduksjon.

Statsministeren har uttalt; «Pleiepenger er ikke en lønn til foreldrene for å utføre pleieoppgaver.  Det er kommunen som har ansvar for at barna får god pleie og omsorg.  Pleiepenger skal derimot midlertidig kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive med sykepengerett i forbindelse med barns sykdom, barns funksjonshemning og pleie av nære pårørende i livets sluttfase».

 Men kva skjer når den enkelte kommune avslår søknadar fordi det ikkje finst pengar til dette?  Kva når foreldra må gå døgnvakt fordi kommunen ikkje syter for denne hjelpa som statsministeren her snakkar om?  Kva når barnet sluttar å puste på natta, og må ha nokon med seg heile tida for at liv ikkje skal gå tapt?  Då strekk ikkje 66 % til, ikkje i det heile tatt.

 Med alvorleg sjukdom fylgjer ofte store utgifter.  Kva når ein familie med sjukt barn, må flytte til ein mindre bustad enn dei hadde fordi dei ikkje har råd til å bu i heimen sin lenger?  Kva når alt medisinsk utstyr og hjelpemidlar skal flyttast til ei mindre eining, og tek opp stor plass i den nye heimen?  Den nye ordninga skapar nye problem, og dette må ordnast.

 Årsmøtet i Sogn og Fjordane Senterparti meiner at Regjeringa må ta nødvendige grep for å sikre at familiane som er ramma av dette, blir tatt vare på i ein krevjande livssituasjon.  Vi ynskjer at dei som er i denne livssituasjonen skal sleppe å ta kampen om pleiepengane i tillegg. 

Vedtatt av fylkesårsmøtet 4.mars 2018, Balestrand.