Meny
118581647_4911319185560616_3690005755683712615_o

Ny giv for hele Norge

Etter 8 år med sentralisering og byråkratisering av offentlige tjenestetilbud, økende forskjeller og manglende satsing på beredskap i Norge er det behov for ny kurs og en annen tenking rundt hvordan landet skal se ut og organiseres.

Etter Koronapandemien er det behov for en bred satsing i hele Norge for å legge grunnlaget for vekst og utvikling. Vi ønsker et samfunn med små forskjeller og full sysselsetting der enkeltmennesker får muligheter til å realisere egne ambisjoner og leve gode liv. 

Trøndelag Senterparti sitt viktigste mål er å få byttet ut sittende regjering med en ny regjering der vi selv setter premissene for samfunnsutviklingen i Norge fremover.

Vekst og utvikling i hele landet.

Koronapandemien har gitt oss rekordstor arbeidsledighet og stor usikkerhet for mange knyttet til fremtidig arbeid. Vår viktigste prioritet er å sikre arbeid til alle. Pandemien har også demonstrert store mangler i den nasjonale beredskapen, hvor sårbart samfunnet vårt er og hvor store forskjeller som eksisterer innen kritisk infrastruktur. Uten velfungerende bredbånd og god telefondekning har livet vært ekstra vanskelig det siste året. 

I Norge produseres det store verdier over hele landet, mer i distriktene enn i større byer som har fordelen av å administrere landet og yte spesialiserte tjenester til alle. Det er derfor avgjørende at vi lykkes i å utnytte mulighetene som ligger i hele landet. I tillegg til regjeringens systematiske politikk for å sentralisere alle områder i Norge, har vi voksende demografiske utfordringer med en befolkningsvekst i byer og tettsteder, og en befolkningsnedgang i distriktene, som fører til at det blir relativt flere eldre og færre unge i distriktene. I lengden er ikke dette bærekraftig og dette skaper utfordringer for både bygd og by. 

Trøndelag Senterparti vil spesielt peke på følgende områder som særlig viktige:

  • Varierte arbeidsplasser og muligheter for næringsutvikling over hele landet. En stadig høyere utdannet befolkning trenger flere kompetansearbeidsplasser også i distriktene. Staten har et spesielt ansvar for dette gjennom å spre egen virksomhet og sikre spesialisert tjenesteproduksjon over hele landet. Tilgang på kapital er ofte en minimumsfaktor for mange prosjekter og nytt næringsliv. Direkte ordninger for å bidra til dette må sikres og styrkes, herunder kommunale næringsfond.

 

  • Et bedre boligmarked også i distriktene. For mange er boligen det viktigste investeringsobjektet gjennom livet. At verdien øker i sentrale strøk og kan synke i distriktene forsterker sentraliseringstendensene. I tillegg er byggekostnadene svært høye i Norge. Vi trenger derfor tiltak og regelendringer som kan redusere byggekostnadene, og støtter Normannutvalgets anbefalinger om en økt distriktspolitisk rolle for Husbanken Vi trenger også tiltak som kan sikre en mer variert boligstruktur i hele landet. Direkte tilskudd, styrking av Husbanken, endring i byggteknisk forskrift (TEK) og langt færre innsigelser fra statlige myndigheter er blant tiltakene vi går inn for. 

 

  • En bred satsing på infrastruktur i hele landet. Det er helt avgjørende for bolyst i distriktene at alle sikres bredbånd og mobildekning. I tillegg må fylkesveiene få et betydelig løft, og rasutsatte fylkesveier må sikres. Gjennom byvekstavtalene sikres byene store statlige midler og bompenger til byutvikling. Det er rimelig at det da også etableres bygdevekstavtaler for satsing og utvikling i distriktene.

Norsk verdiskaping på norske naturressurser. Nasjonalt eierskap skal sikres.

Våre rike naturressurser er grunnlaget for hoveddelen av verdiskapingen i Norge. Verden vil etterspørre mer av det vi har mye av; energi, fisk, mineraler, skog, ren mat og vakker natur for å nevne noe. Trøndelag Senterparti mener alle disse ressursene fremdeles skal forvaltes aktivt som et avgjørende grunnlag for vekst og utvikling i hele landet. Videre er det viktig å sikre at jord, skog og energiressurser ikke blir solgt ut av landet.

Rik tilgang på fornybar kraft skal være et konkurransefortrinn for norsk industri og næringsliv, ikke en råvare som eksporteres ut av landet til høystbydende. Vi ønsker en aktiv politikk for ny industrireising og ny aktivitet basert på alle våre naturressurser. Norge har hatt stor suksess på å bygge næringskjeder og kompetansemiljø basert på disse. Det er naturlig at forskning, utdanning og kompetansebygging rettes inn mot å bygge under og forsterke de fortrinn og næringskjeder vi har som et utgangspunkt for videre vekst og utvikling. 

Naturen er vår viktigste ressurs, og vi plikter å ta vare på den på vegne av fremtidige generasjoner. Vernet natur skal i hovedsak ikke røres. Men i mange tilfeller mener vi at vern gjennom aktiv forvaltning er et langt bedre alternativ enn statlig vern og rigide regler. Et levende kulturlandskap krever bruk. Det er behov for økt produksjon av ren, norsk mat basert på norske ressurser. Det krever en økt satsing på landbruket, og spesielt distriktsjordbruket, for å sikre produksjon på vårt begrensede jordbruksareal. 

De samme hensyn gjelder også for oppdrett av fisk.

Trøndelag Senterparti ønsker at en større andel av verdiskapingen basert på naturressurser skal bli igjen lokalt. Spesielt innenfor vindkraft, mineraler og oppdrett av laks er det behov for å sikre bedre mekanismer for dette.

 

Norske lønns - og arbeidsvilkår i Norge.

Det norske arbeidsmarkedet skal sikre egne innbyggere arbeid og deltakelse på gode vilkår. Samtidig er vi avhengige av arbeidsinnvandring, og mange steder er utenlandske arbeidere både en forutsetning for utvikling og positive tilskudd til samfunnet. Det er imidlertid svært bekymringsfullt at stadig flere faller utenfor arbeidsmarkedet, spesielt i ung alder. Det er videre entydig negativt at deler av arbeidslivet i for stor grad baserer seg på utenlandsk arbeidskraft og at det er gjentakende problemer med sosial dumping og useriøse aktører. Norge bør ha egen kompetanse og kapasitet innenfor alle fag og disipliner.

Trøndelag Senterparti vil sikre norske lønns - og arbeidsvilkår i Norge gjennom et anstendig og regulert arbeidsliv der staten sammen med partene i arbeidslivet tar et stort ansvar for at det skjer i alle deler av norsk arbeidsliv. Trepartssamarbeidet er et sentralt utgangspunkt for å oppnå dette. Arbeid skal verdsettes, og det skal være mulighet for et anstendig utkomme innenfor alle yrker. Formalkompetanse blir stadig viktigere, men alle kan ikke være universitetsutdannet. Det er også behov for en aktiv politikk for å sikre mange ulike arbeidsplasser innen yrker med lav inngangsterskel. Skatte og avgiftssystemet skal virke utjevnende slik at forskjellene ikke øker. Arbeidsinnvandringen må derfor kontrolleres slik at den utfyller og støtter opp under et velfungerende, norsk arbeidsmarked. 

Et likeverdig tjenestetilbud over hele landet.

Sittende regjering har utmerket seg med en systematisk reformiver som uten unntak har sentralisert arbeidsplasser og tjenestetilbud. Norge skal ha et likeverdig tjenestetilbud i hele landet. Skal folk bo over alt må de også være trygge på at tjenestene er der når de trenger de, enten det er politi, sykehus eller beredskap. Videre må det desentraliserte utdanningstilbudet bygges ut og styrkes, ikke legges ned og sentraliseres. Dette er et nasjonalt, politisk ansvar. Vi kan ikke organisere tjenestene slik at regjering og Storting i praksis ikke har styring med hva som skjer og hvorfor. Trøndelag Senterparti vil sikre folkevalgt styring av tjenestetilbudene gjennom å ta fra helseforetak, politidirektorat og universiteter muligheten til selv å bestemme dette. Vi vil sikre videregående utdanning over hele landet ved å beholde fylkenes mulighet til å bestemme inntaksmodell

Mindre statlig byråkrati og styring. Mer frihet til kommuner og individ. Ressursene skal gå til tjenesteproduksjon, ikke administrasjon.

Norsk byråkrati har vokst seg større med sittende regjering. Flere byråkrater og direktorater utøver stadig mer detaljstyring innen alle samfunnsområder, offentlig som privat. Denne utviklingen må snues av flere årsaker. 

Trøndelag Senterparti mener offentlige penger i størst mulig grad skal gå direkte til tjenesteproduksjon og så lite som mulig til administrasjon. Vi vil derfor kutte i byråkrati og i antall direktorater. Videre må det gjennomføres en tillitsreform som skyver makt og ansvar ut i de ulike organisasjonene. Kravene til rapportering og dokumentasjon skal reduseres. 

Skapervilje og utvikling skapes nedenfra. Da kreves frihet og mulighet for utvikling – i praksis at så få som mulig stopper og sier nei. Vi ønsker at individer så vel som kommuner og annen offentlig tjenesteyting skal få større frihet.

Gjennom blant annet et mindre og rimeligere regjeringskvartal, nedlegging av Politidirektoratet og en mindre miljøforvaltning frigjør vi midler til lærere, sykepleiere, ingeniører og gravemaskiner.

Rettferdig byrdefordeling. Nei til høyere forbruksavgifter, ja til et omfordelende skattesystem.

Solberg-regjeringens «grønne skatteskifte» er i praksis en omfordeling av verdier fra de som har minst til de som har mest. En systematisk økning i flate forbruksavgifter (med tredobling av CO2-avgiften) kombinert med skatteletter til de som tjener mest øker forskjellene. De sosiale og geografiske konsekvensene av en slik politikk er direkte usosial. I tillegg vil det svekke norsk konkurransekraft i næringer som ikke har et alternativ, som for eksempel landbruk og fiske. Flytilbudet, spesielt til mindre flyplasser, vil bli både dyrere og dårligere.

Trøndelag Senterparti sier derfor nei til økte drivstoffavgifter og mener bompenger og fergetakster må reduseres. Videre må elavgiften ned og vi ønsker ikke høyere moms, eller moms på nye tjenester. Derimot må omfordelingen gjennom skattesystemet økes gjennom økt skatt for de som tjener mest og en mer rettferdig formueskatt

Norge trenger ny kurs og ny regjering. Senterpartiet står klar til å ta ansvar og søker tillit av det norske folk.