Meny

HØYRE-REGJERINGA BIDRAR TIL UTRYGGHET

Sittende regjering med Høyre, FrP, Venstre, KrF bidrar til at store deler av landets befolkning føler økt grad av utrygghet skriver Rasmus Skålholt i dette leserinnlegget.

Fordi; Det er et åpenbart mønster og en ønsket politikk fra dagens regjering om sterkere sentralisering av både tjenester og makt. Politireformen har sørget for færre utøvende politifolk ute blant folk og responstiden er uakseptabel lang i deler av landet. Lensmannen i Orkdal behøver 15 nye stillinger for å opprettholde akseptabelt tjenestetilbud i region Orkland. Han får 5,, som attpåtil må deles med region Gauldal.

Utdanningstilbudet Nord universitet i deler av Trøndelag og Nordland foreslås sentralisert/lagt ned. Dette vil få alvorlige konsekvenser for kommuner som er avhengig av et godt utdanningstilbud i sin region for å sørge for god rekruttering og kompetanse av f.eks lærere og sykepleiere.

Fylkesveiene er jevnt over i svak forfatning. Trøndelag Fylkeskommune har over 6000 km med fylkesvei og opplever at dagens regjering ikke viser interesse av å bevilge ekstramidler til et fylkesveiløft, det ser ut til å være viktigere med skattekutt til de som har mest fra før. Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene blir bare værre og værre for hvert år som går

Statens veivesen foreslår å legge ned 22 trafikkstasjoner, deriblant stasjonen på Orkanger. Dette vil ha store negative konsekvenser for vår region med blant annet kjøreopplæringen m.v. Elever fra Meldal og Orkdal videregående skole vil måtte bruke betydelig mere tid med påfølgende fravær for å ta lappen. At dagens regjering ikke finner det formålstjenlig med trafikkstasjon i region Orkland er nok et eksempel på en bevist sentraliseringspolitikk fra Høyre-regjeringa. Jeg registrer at Høyres ordførerkandidat i Orkland Jan Grønningen, prøver å bagatellisere nedleggelsen av Orkanger trafikkstasjon. I stede for å bortforklare Høyre-regjeringas sentraliseringsiver burde han helle stått opp for å bevare denne viktige funksjonen trafikkstasjonen har for Orklandsregionen. Det er vel og bra med digitale løsninger som Grønningen poengterer, men så vidt jeg vet foregår kjøreopplæring og avleggelse av førerprøven fortsatt «manuelt» på en trafikkstasjon.

Alt dette skjer på Høyres vakt, der Erna Solberg og hennes medsammensvorne sørger for at vi som bor utenfor de største byene får et dårligere tilbud av tjenester. Som igjen fører til utrygghet over om man får nødvendig bistand og hjelp av politiet når det trengs, hvor langt man må kjøre på dårlige fylkesveier for å føde, hvor langt må ungdommen reise for å ta utdanning og kjøreopplæring osv.

Jeg frykter at hvis Høyre-regjeringa får fortsette med sentralisering av tjenester og nødvendige tilbud vil det etterhvert oppleves mindre attraktivt å bo utenfor de største byene. Senterpartiet ønsker å ta hele landet i bruk og er villig til å bevilge nødvendige midler til det, slik at folk har gode tjenester i hverdagen og opplever trygghet der de bor !

Rasmus Skålholt SP, Orkdal kommunestyre og Fylkestingsrepresentant Trøndelag