Meny
Dexter

Senterpartiet ønsker at vi i fremtiden kan ha store og små bruk tilpasset geografi og lokal ressurstilgang i hele Norge samtidig som det skal lønne seg for bonden å produsere sunn og ren mat om man er liten eller stor.

Norge har en lang tradisjon for landbruk. De første sporene etter aktivt landbruk er 5800 år gamle og finnes i området vi i dag kaller Oslo. Gjennom tidene har driftsformer og hva våre forfedre har dyrket og avlet frem variert etter tidsepoke og geografi. Vi var i flere hundre år en hel nasjon av bare bønder. Men, de var ikke bare bønder. Det var mer regel enn unntak med mindre gårdsbruk hvor arbeid ved siden av som fiske, fangst, jakt, skogsarbeid og senere industrireising, telegrafutbygging og veibygging var viktige tilleggsnæringer for å skaffe kapital for utvikling av gårdsbruket og økonomisk sikring for dårlige tider. Landet og kulturlandskapet vi kjenner i dag er et resultat av denne lange og rike historien. Ressurser har blitt utnyttet hvor mulig for å brødfø familie og for å sikre overlevelse.

Senterpartiet ønsker at vi i fremtiden kan ha store og små bruk tilpasset geografi og lokal ressurstilgang i hele Norge samtidig som det skal lønne seg for bonden å produsere sunn og ren mat om man er liten eller stor.

I dag, etter 8 år med Solbergregjeringen, ser vi dessverre en utvikling som går i feil retning for landbruket. Kravene om effektivitet og volum som i dag er nødvendig for å oppnå en lønn til å leve av for bonden fører til brakklegging av dyrket jord i områder med mindre ressurstilgang samtidig som gjeldsbelastningen øker hos de som fremdeles ønsker og makter å produsere ren og sunn mat. Kostnadene av innsatsfaktorer er mangedoblet samtidig som at bonden ikke får bedre betalt for sine produkter. I lengden vil denne utviklingen, får den fortsette, være mer og mer krevende i forhold til vårt ønske om god dyrevelferd, mindre bruk av antibiotika, ivaretagelse av kulturlandskapet og et landbruk å leve av i hele landet. Bondeopprøret som dagens regjering helst ikke vil forholde seg til må tas på alvor. Senterpartiet vil lukke inntektsgapet som bonden i dag har opp til andre grupper og samtidig sørge for forutsigbarhet for framtidige investeringer som er nødvendig for økt matproduksjon.

Dyrevelferd er viktig og grunnleggende for å produsere sunn og god mat. Dagens regjering har de siste år bygget ned vår beredskap kraftig innen dyrehelse. Veterinærinstituttet er sentralisert og mattilsynet sliter med årlige kutt i budsjett og ressursmangel. Kostnadene ved nødvendige prøver av dyr som er syke eller dør er belastet bonden selv. Dette faktum vanskeliggjør sporing og avdekking av sykdommer vi helst ikke vil ha i Norge. Mye kan smitte over på mennesker. Bygger man ned satsingen på dyrehelse betyr det samtidig at man bygger ned satsingen på folkehelse. Disse tingene henger tett sammen. God beredskap er ikke gratis og matsikkerheten for alle landets innbyggere kan man ikke bagatellisere og sette ut på anbud. Senterpartiet vil styrke Veterinærinstituttet og Mattilsynet og sørge for en matsikkerhet og dyrevelferd til det beste for folk og dyr i hele landet.

Landbruket er avhengig av at naturen er i økologisk balanse. Næringa er avhengig av å minimere belastningen på natur og miljø. Skog i vekst tar opp CO2. Aktiv skogskjøtsel, med hogst, planting, gjødsling og ungskogspleie bidrar til en betydelig klimagevinst. Tilgang til utmark med gode og sammenhengende beiteareal uten skadegjørende rovdyr er en viktig forutsetning for norsk husdyrproduksjon. Utmarksbeite er viktig for at Norge skal opprettholde matsikkerhet og ta vare på biologisk mangfold. Beitemark er også viktige karbonlagre. Et åpent kulturlandskap er en viktig forutsetning for et attraktivt reiseliv.

Import av mat er dårlig klimapolitikk, gir færre norske arbeidsplasser, og er direkte usolidarisk. Vi kan ikke basere oss på at andre land skal brødfø vår egen befolkning slik dagens regjering legger opp til. I en krise vil vi være avhengig av å kunne brødfø oss selv. Importen må ned og selvforsyningsgraden må opp. Derfor mener Senterpartiet at vi må satse på den norske bonden. Vi vil legge til rette for matproduksjon i hele Norge og se matproduksjon og bosetting som en del av vår totalberedskap.

Vil man ha sunn og trygg mat dyrket etter lokale forhold og ressurser, et styrket jordvern, klimasmarte løsninger, god dyrevelferd, økt lønnsomhet i landbruket og en lønn som bonden fortjener, nasjonalt og lokalt eierskap på våre naturressurser, ei levende og sunn utmarksnæring og et landbruk i hele Norge?

Da kan jeg anbefale en stemme til Senterpartiet.

For Orkland og Trøndelag Senterparti

Kristian M Fremstad

Leder i Orkland Senterparti og 7. kandidat for Senterpartiet i Sør-Trøndelag