Meny
Heidi Greni

Trøndelag Sør trenger Heidi på tinget!

En framtidig god utvikling av hele Trøndelag Sør er avhengig av flere ting. En god distrikts- og samferdselspolitikk, god kommuneøkonomi, en god landbruksøkonomi, et bredt spekter av arbeidsplasser og en god og fornuftig klimapolitikk. Et sterkt Senterparti i regjering etter den 13. september er den beste garantisten for nettopp dette. Derfor trenger vi Heidi Greni på Stortinget.

Senterpartiet har gjennom mange år vist at vi har den beste distriktspolitikken. Senterpartiet ønsker utvikling i hele Norge. Enten du bor i Aunegrenda, Brekken, Stugudalen, Budalen eller Galåen vil vi jobbe for at tjenester flyttes ut dit folk bor og ikke sentraliseres til Trondheim eller i verste fall til Oslo. Alle som bor her oppover Gauldalen og Neadalen og til svenskegrensa har rett til en god beredskap. Alle har rett til å føle seg trygge på at vi får hjelp når vi trenger det. Denne tryggheten er viktig for alle.

Økt satsing på distriktsarbeidsplasser gjennom forenkling av byråkratiet for nyetablerere og gründere er et mål for Senterpartiet. Reiseliv og turisme er viktig for vårt område, og bransjen har vært hardt rammet under og etter pandemien. Regjeringa har økt den lave momssatsen noe som vi mener er en del av regjeringas usosiale avgiftspolitikk. Senterpartiet vil sikre et permanent lavt nivå på moms på reiseliv, persontransport og kultur.

Samferdsel er viktig for å knytte hele Norge sammen. Senterpartiet vil legge mere penger inn i fylkesvegsatsinga enn dagens regjering. Vi vil legge til 1 milliard årlig de første 6 årene etter valget. Gode og klimavennlige transportløsninger med buss, ferge og tog vil vi jobbe for framover. Flyruta mellom Røros og Gardermoen er viktig for hele regionen vår og hvem andre enn Heidi Greni er mer opptatt av at flyet går i rute?

Landbruket er viktig for vår region. Senterpartiet mener at inntektene i landbruket må løftes opp på et nivå med industriarbeideren. Derfor har Senterpartiet lansert Matløftet 2025, der vi bl.a. sier at vi skal tette inntektsgapet mellom bonden og industriarbeideren i løpet av 4-6 år dersom vi får bestemme. Senterpartiet vil bidra til at bønder får noe å leve av, ikke bare leve for.

God kommuneøkonomi skaper gode tilbud til innbyggerne der de bor. Staten pålegger kommunene stadig flere oppgaver uten at dette kompenseres økonomisk. Derfor må kommunene sikres tilstrekkelige overføringer til de oppgavene de er satt til å gjøre. Her vil Senterpartiet følge opp gjennom de årlige statsbudsjettene.

13. september er det du som tar valget. Bruk stemmeretten din, stem for tjenester nær folk – stem  Senterpartiet  og stem Heidi inn på Stortinget!

 

Jens Arne Kvello ordfører Tydal 

Stein Petter Haugen leder Røros Sp

Per Langeng varaordfører Holtålen 

Leif Kristian Bordal leder Midtre Gauldal Sp 

Guri Heggem stortingskandidat