Meny

Nær folk i hele Trondheim

Senterpartiets politikk tar utgangspunkt i nærmiljøene. Uten barnehage, skole, omsorgsordninger og et aktivt kulturliv, kan ikke lokalmiljøene leve. Senterpartiet i Trondheim vil sette livskvalitet i sentrum. Hele samfunnsplanleggingen må tilrettelegges slik at den fremmer menneskelig vekst og utvikling, og skaper gode nærmiljø og oppvekstsvilkår. Senterpartiet ønsker et aktivt og godt samarbeid med nabokommunene og regionen forøvrig.

Her finner du valgprogrammet til Trondheim Senterparti for kommunevalgperioden 2019-2023

Trondheim er fra 01.01.2020 en ny kommune, bestående av tidligere Klæbu og Trondheim kommuner. Nye Trondheim er en mangfoldig bykommune, og består av små og store lokalsamfunn. Senterpartiet ønsker at Trondheims innbyggere skal føle tilhørighet til kommunen og sitt nærmiljø, og enkeltmennesket skal gis muligheten til å bestemme over sin egen livssituasjon. Senterpartiets ideologi bygger på ideene om ansvar, fellesskap og bærekraftig forvaltning. Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha mulighet til å virkeliggjøre sine drømmer – sin idé om det gode livet – trengs det et nærmiljø som skaper trygghet, identitet, engasjement og kulturelt rotfeste.

Mål for perioden 2019-2023

Senterpartiet skal i den kommende kommunevalgperioden legge til rette for:

- Ansvarlig kommuneøkonomi, åpenhet i forvaltningen og økt involvering av innbyggere og ansatte i kommunen.
- En ledende arbeidsgiverpolitikk, som sikrer medvirkning, medbestemmelse og medansvar.
- Skape trygghet for alderdommen og styrke den hjemmebaserte omsorgen.
- Et godt offentlig tjenestetilbud i hele kommunen.
- Styrke det forebyggende folkehelsearbeidet i kommunen.
- Et sterkt vern av dyrka og dyrkbar jord.
- Utvikle Trondheim til å bli en ledende by for innovasjon, næring og verdiskapning.
- God ivaretakelse av svakere grupper og unge med sammensatte behov.
- Gode og forutsigbare vilkår for frivilligheten.
- Videreutvikling av et rikt kultur- og fritidstilbud for ungdom.