Meny
Kathrine Kleveland satt hjemme som andre delegater

Fylkesleders tale på årsmøtet til Vestfold Senterparti 10.04.2021

Kathrine Kleveland, fylkesleder Vestfold Senterparti

- Takk for stort engasjement ute i lokallagene våre som vi blant annet fikk mange eksempler på da vi hadde et møte om hvilke politiske saker vi skal prioritere i valgkampen!

- Nå må vi stå på de siste månedene, vi kan snart telle dager!
Vi må beholde selvtilliten på våre egne løsninger.

Fordi vi trenger Senterpartiet på Stortinget og vi trenger ei ny regjering, sa fylkesleder Kathrine Kleveland i sin årsmøtetale, som du i sin helhet kan lese under her.

Gode årsmøte, møteledere

For et år vi har hatt i Senterpartiet siden årsmøtet i Tønsberg i fjor.

I jubileumsboka vår «Nær folk gjennom 100 år» fra i fjor, var det ifølge historikerne en ting som var slående med oppstarten av Bondepartiet, og det var Mangfoldet.

«Limet som holdt partiet sammen var «Bygdenes interesser», og det var et elastisk lim. «Ulike trender, ulike økonomiske løsninger, ulike politiske innganger ga sterke og gode diskusjoner og vettuge politiske løsninger

Hundre år etter er Senterpartiet større enn noen gang og vi står fortsatt støtt i sentrum!

Senterpartiet har hatt medlemsvekst sju år på rad. Ved inngangen til 2021 hadde Senterpartiet 20 259 betalende medlemmer.

Medlemsveksten viser at folk har fått nok av at helsevesen, politi, lokale NAV-kontor, skattekontor og tingretter blir sentralisert i bygd og by. Folk er lei av regjeringens stadige sentralisering, og vil heller ha Senterpartiets løsninger.

  • Å sentralisere er det motsatte av å lytte til folk, uttalte Trygve da.

Senterpartiet er et godt verktøy for folk i hele Norge som vil ha nærhet til skole, barnehager, eldreomsorg og sykehjem.

Det trengs en ny regjering!

Senterpartiet har også hatt en formidabel vekst på meningsmålingene. Gjennomsnittet av de fem første målingene i år var på 19,5. Hadde noen sagt dette for fem år siden hadde vi bare ledd.

Forrige kvelden kom ei ny TV2-måling 18,8 % til Senterpartiet.

Stortingsrepresentant Geir Iversen satt i Sentralstyret sammen med meg og gjentok flere ganger at Senterpartiet hadde mulighet til å nå 25%. Da lo mange av oss litt godmodig og var strålende fornøyd da vi passerte 10 og 12 prosent.

Uansett: Måling er måling - valg er valg.
Men vi har er et fantastisk utgangspunkt å definere det politiske prosjektet ut fra, slik Geir Pollestad sa så bra.

Magnus Takvam skrev for noen uker siden at Senterpartiet er blitt omdreiningspunktet i norsk politikk. Sp vokser i oppslutning blant LOs medlemmer og har vært det partiet som først og fremst har trukket velgere over blokkgrensen – både fra Frp og Høyre.

Hva er vårt politiske prosjekt? Senterpartiet har truffet en nerve i store deler av det norske folk. Vi protesterer sammen med mange mot at avstand mellom makt og folk har økt og vil endre det.

Regjeringas sentraliseringsiver har åpnet folks øyne for behov for desentralisering av makt, kapital og bosetting.  Mange er enige om at over tid er det Senterpartiet som har svart best på dette.

Senterpartiet tar utgangspunkt i folks hverdag og liv. Jeg har flere ganger sagt at Senterpartiet har hverdagspolitikk for hverdagsmennesker.

Distriktspolitikk og maktspredning vil være viktige saker i årets valgkamp. Da er det fascinerende at distriktmeldinga Linda Helleland har bestilt og som tidligere Høyrestatsråd Victor Norman har ledet gir oss så mange gode svar.

Han sa blant annet på Senterkonferansen i Buskerud at vi må ha bredbånd overalt, ferger som deler av vegnettet og bedre og billigere flyreiser. I tillegg sa Norman at folk måtte få lyst til å forsøke å leve livet i et lite format.

OK, utredningen mangler innhold på primærnæringer og de gode løsningene der. Landbruk er nevnt tre ganger, to av dem i noter. Primærnæringene er nevnt sju ganger, og alle gangene i negativ sammenheng, effektivisering, rasjonalisering, overskudd av arbeidskraft.

Dette vil bli påpekt i høringssvaret fra Vestfold og Telemark fylkeskommune som tas opp i fylkestinget til uka.

Det er unikt at det langstrakte landet vårt, med så mange kvadratkilometer tilgjengelig per innbygger, har klart å opprettholde bosetting nær sagt over hele landet. Disse kvalitetene må vi ivareta og utvikle videre. Det har heller ikke kommet av seg sjøl. Det er politiske valg som Senterpartiet ofte har deltatt aktivt i.

At det drives næringsvirksomhet og frivillighet, skaper gode bosteder og at det bor folk overalt i landet skiller Norge fra andre land i verden. At dyr er på beite, kulturlandskapet er åpent og blir til populære reisemål for turister fra hele verden er ikke selvsagt. Det er villa politikk!

Landbruket og skogbruket vårt omsetter for store verdier. Primærnæringene sikrer arbeidsplasser i næringa sjøl, men også i videreforedling av råvarene som produseres. Her trengs fortsatt bevisst politikk og kloke valg for å beholde viktige industriarbeidsplasser.

Utredningen «Det handler om Norge» peker på utfordringene som møter oss i dag, og i framtida, og peker på en del mulige løsninger. Dette skal det bli politikk av – derfor er dette er viktig!

Senterpartiets løsninger er blant annet utflytting av statlige arbeidsplasser til distriktene. Da er det kjedelig å lese i Nationen torsdag at 261 kommuner har mista over 9000 statlige arbeidsplasser fra 2013 – 2019 samtidig som de ti største kommunene har fått nesten 13 000 statlige arbeidsplasser de samme årene.

Det er også viktig å sikre kommuner og fylkeskommuner økonomiske rammebetingelser til å levere og utvikle gode tjenester lokalt og regionalt.

Dette kjenner mange kommunepolitikere på kroppen!

Det trengs en ny regjering!

Jeg er forferdelig skuffet over at valseverket til Hydro i Holmestrand selges til et amerikansk investeringsfond.

Ekstra trist at Hydro, hvor staten er en av eierne, selger valseverkene som har vært del av gullbeholdningen i Hydro-konsernet og er konsernets miljøfyrtårn. Valseverkene er den grønneste divisjonen i Hydro. Hvordan skal Hydro klare å nå CO2-målene sine nå ved å selge ut valseverkene?

Valseverket i Holmestrand er ikke bare lønnsomt, men har levert svært gode resultat. Senterpartiet er opptatt av nasjonalt eierskap, og har flere ganger tatt til orde for at Staten bør kjøpe seg opp i Hydro, blant annet for å hindre salg til utlandet

Jeg var i tett dialog med våre folk på Stortinget. Geir Pollestad utfordret næringsministeren på å stanse salget noe hun raskt avviste.

Geir Pollestad, Sigbjørn Gjelsvik og jeg møtte toppledelsen i Hydro ved blant annet direktør Hilde Merete Aasheim.  Jeg spurte hvorfor Hydro ikke beholder hele verdikjeden og den grønneste delen som resirkulerer. Aasheim bekreftet at det kun dreide seg om lønnsomhet

Nasjonalt eierskap er best for fellesskapet. Senterpartiet vil sikre nasjonalt eierskap og nasjonal kontroll over våre felles ressurser. Det en forutsetning for å sikre en bærekraftig utvikling av landet vårt.

Det gir forutsigbarhet og kontroll og er god forvaltningstankegang:

Hvilket Norge ville vi hatt i dag om vi hadde solgt ut våre fossefall? Om vi hadde latt EU ta kontroll over norsk fisk. Hvilket land hadde vi hatt om vi lot kinesiske kapitaleiere kjøpe så mye norsk jord og skog som de selv ønsket? Eller om vi lot amerikanske selskaper ta kontroll over olje og gass?

Vi må fortsette å bruke naturressursene aktivt. Norsk natur er et reiselivsprodukt med mange muligheter. Vannkraft er med å skape verdens reineste aluminium. Økt norsk matproduksjon på ressurser gir verdiskaping, bosetting og styrket beredskap.

Det trengs en ny regjering!


Vi må ha et taktskifte i utbyggingen av digital kommunikasjon i distriktene, for alle skal ha høyhastighets bredband, ikke 98 prosent.

Dette skrev også lokallagsleder i Larvik, Eliza Gudem om i Østlands-Posten nylig og skrev blant annet at det heller ikke tilstrekkelig mobildekning for å kunne benytte mobilt bredbånd. 


Allerede lyses det ut jobber uten oppgitt arbeidssted. Det er en utvikling som vil fortsette, og som koranen satt fart på. Dette kan bety mye for befolkningsutvikling i distriktene.

At Høyre og regjeringa fjerner dobbeltspor langs hele Vestfoldbanen til Skien i sitt forslag til Nasjonal Transportplan kan vi ikke akseptere.

Det har i mange år har vært tverrpolitisk enighet om utbyggingsplanene på Vestfoldbanen, og at dobbeltspor er viktig for folk, næringsliv og klimavennlig utvikling i regionen.

Det bor 300 000 mennesker fra Holmestrand til Skien. Daglig pendler mange mellom byene i regionen, og inn til Oslo. Dobbeltsporet ville også satt fart i planlagt byutvikling i Tønsberg, Larvik, Porsgrunn og Skien, så regjeringens løftebrudd får store konsekvenser.

Fylkesordfører og jeg har blant annet vært i møte med Olav Nordheim og Larvik kommune om dette

Men selv om regjeringa har fjerna hele den ytre Intercity-utbyggingen fra Nasjonal Transportplan, er ikke slaget tapt. Nå må alle partiene jobbe mot sine stortingsgrupper. Senterpartiet er samla, ordførere og varaordførere i 17 kommuner fra Holmestrand til Vinje har signert et opprop. Det samme har alle gruppelederne i alle partier på Fylkestinget, så nå må det jobbes for å få Stortinget til å rette opp den feilen regjeringa her gjør

 

Det trengs en ny regjering!

Koronakrisa har satt nytt fokus på Senterpartiets kjerneverdier som selvberging og beredskap.  Beredskapen var ikke god nok, vi stolte for mye på internasjonale leveransekjeder.

Derfor er det også positivt at det planlegges en vaksinefabrikk i Sandefjord.

Vi trenger nye næringer som gir økte eksportinntekter og nye jobber over hele landet. Norsk vaksineproduksjon vil bidra med nettopp dette, skriver Industri Energi, LO, NHO, Legemiddelindustrien og Norsk Industri i en felles kronikk. Bra vi har flere allierte nå. Det har ikke alltid kjentes sånn.

Vi kan heller ikke fortsette å bygge ned matjorda. Vi trenger beredskapslager for korn, vi må få på plass egen produksjon av smittevernutstyr og medisiner. Når krisa treffer hele verden samtidig, er det for risikabelt å satse på import.

Svenskene ser til Finland, og vil øke sjølforsyningsgraden av mat. Det vil Senterpartiet også, vi må produsere mer norsk mat på norske ressurser!
 

Det trengs en ny regjering!

Ifølge en FN-undersøkelse har én av seks unge i alderen 18-29 år i verden sluttet å jobbe siden pandemien startet. Dette er dramatisk. Hva gjør dette med ungdommenes muligheter framover?

Også i Vestfold og Telemark har vi utfordringer. Verdiskapingen i regionen er lav i forhold til resten landet. 20 % av elevene våre fullfører ikke og består ikke videregående skole. 30 prosent av de helt arbeidsledige er under 30 år. Antall unge uføre øker.

Jill Eirin Undem skrev nylig i et innlegg: Sammen med kommunene, næringslivet, Universitetet i Sørøst-Norge, Nav og andre sentrale aktører må vi skaffe oss kunnskap om hvilken kompetanse arbeidslivet trenger i dag og for fremtiden. Sammen må vi lage de gode arenaene for kompetanseheving og livslang læring.

Senterpartiet verdsetter de praktiske yrkene. Dette vil det alltid være behov for. Vi må motivere gjennom hele skoleløpet og oppmuntre elevene til å velge praktiske yrker. Verdsette og anerkjenne fagskolen, øke antall lærlinger, gjenreise fagarbeideren.

I Vestfold er vi store på matproduksjon og næringsmiddelindustri, fra grønnsaker, korn og frukt til pølseproduksjon, sider og spiseferdige produkter til ferskvarediskene i Norge. Her trengs det slaktere, kjøttskjærere, pølsemakere, bakere og konditorer. Det er økende interesse for lokale råvarer og tradisjonsmat, noe som også vil kreve ansatte med denne kompetansen. Det må vi få på plass!

Vi trenger et variert næringsliv. Noe av det vi er størst på i Vestfold er eksport av petroleumsprodukter, larvikitt og høyteknologi. Vestfold største bedrift, Jotun fra Sandefjord som fortsatt er norskeid, fargelegger hele verden med maling. Jotun har passert 10 000 ansatte totalt. Jotun må som alle andre bedrifter omstilles til mer klimavennlig produksjon.

Over til klima. Rett ryggen og pust med magen! Senterpartiets klimapolitikk er ikke dårligere, men vi står i en annen tradisjon og har en annen inngang på klimautfordringene.

Vi løser ikke klimaproblemet med å øke avgiftene alene og vi får ikke folk over hele landet med oss i jobben med klimatiltak om goder og byrder er skeivt fordelt.

Er det realistisk at alle skal ha elbiler så fort som enkelte partier tror? Vi har ikke engang mange nok ladestasjoner på plass.
Vi har fortsatt noen kystfiskere i Vestfold. For dem vil det ha stor betydning om dieselprisen øker fem kroner literen.


Senterpartiet står bak Parisavtalen. Norge må følge opp våre forpliktelser i avtalen, øke våre egne klimaambisjoner og arbeide for å få andre land til å gjøre det samme.

Klimaløsningene må tilpasses lokale forhold og bidra til bærekraftig utvikling i hele landet.

Fastlandsindustrien omstilling til en grønnere industri skjer i stort tempo. Vi er et kjemperikt land som har et næringsliv som bidrar til å utvikle ny teknologi som hydrogen, biogass og karbonfangst.

Og med så mye grønn energi fra vannkraft er vi godt rustet, men vi vil ha ansvar for egen energipolitikk, og mener blant annet at det var feil å knytte oss til EUs energibyrå ACER:

Det er så mye jeg gjerne skulle vært innom, men jeg vil oppsummere noen punkter som går på forebygging, for forebygging er bedre enn reparering:


Jeg er glad for at Senterpartiets lange kamp for å beholde Utrykningspolitiet ble kronet med stortingsvedtak om å beholde UP. UPs mannskaper er de mest operative og tilgjengelige ute på patrulje av samtlige politifolk. UP gir med andre ord mye politi og mye trafikksikkerhet for pengene.
Men UP lever fortsatt usikkert fordi både Høyre og Frp skaper uro om UPs framtid i sine partiprogrammer.

Senterpartiet vil få på plass et organisert skolemåltid, legge til rette for en times fysisk aktivitet på skolen hver dag og sørge for økt tilbud innen psykisk helsehjelp, særlig retta mot barn og unge, det er forebygging!

Norge er et av de tryggeste land vi kan føde i. Det betyr ikke at vi ikke vil at det skal bli enda bedre. Senterpartiet har jobbet lenge for å bedre føde- og barseltilbudet. Vi vil ha flere jordmødre, bedre tilbud både i kommuner og på sykehusene. Dette er forebygging og en god start på ethvert liv!


Det trengs en ny regjering!


Jeg må avslutningsvis takke fylkessekretær Lisbeth spesielt. Du står på seint og tidlig for oss, og vet ikke det beste du kan gjøre for medlemmer, lokallag og oss tillitsvalgte. Takk også til Even som er politisk rådgiver og har ansvar for fylkestingsgruppa og kan brukes til det meste. Karoline er nytilsatt valgkampmedarbeider og har allerede rukket å gjøre mye, så dette blir et superbra lag i valgkampen.

Takk for stort engasjement ute i lokallagene våre som vi blant annet fikk mange eksempler på da vi hadde et møte om hvilke politiske saker vi skal prioritere i valgkampen!

For nå må vi stå på de siste månedene, vi kan snart telle dager!
Vi må beholde selvtilliten på våre egne løsninger.

Fordi vi trenger Senterpartiet på Stortinget og vi trenger ei ny regjering.

Tusen takk!