Meny
klubbe.jpg

Senterkvinnenes vedtekter

Sist endret på landsmøtet 2024

PDF-versjon finner du her

§ 1 FORMÅL

A. Senterkvinnene har som overordnet mål full likestilling og likeverd mellom kvinner og menn, og vi bygger vårt arbeid på den Internasjonale Kvinnekonvensjonen om å avskaffe alle former for diskriminering.

B. Senterkvinnene har som oppgave å samle kvinnelige medlemmer i Senterpartiet for å utvikle de senterpolitiske ideene. Organisasjonens politiske grunndokument er Senterkvinnenes politiske plattform. Gjennom politisk virksomhet, aktiv deltagelse i samfunnsdebatten og god og allsidig virksomhet, vil Senterkvinnene være med å skape økt fokus på samfunnsspørsmål som engasjerer kvinner.

C. Senterkvinnene har videre som oppgave å bygge kvinnepolitiske nettverk, drive skolering og dyktiggjøre kvinner for aktiv deltakelse i organisasjonsarbeid og folkevalgte fora.

 

§ 2 ORGANISASJON

A. Organisasjonens navn er Senterkvinnene på bokmål og nynorsk, og Guovddášnissonat på nordsamisk. Organisasjonens navn i internasjonale fora er Norwegian Center Party Women’s Branch. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo.

B. Senterkvinnenes medlemmer velger representanter til Senterkvinnenes sentralledd og fylkesorganisasjon. Organisasjonens medlemmer velger lokallagskontakter i Senterpartiets lokallag, og styret i eventuelle lokalavdelinger i Senterkvinnene.

C. Alle kvinnelige medlemmer i Senterpartiet og Senterungdommen, som aktivt samtykker til medlemskap i Senterkvinnene, er medlem og har fulle rettigheter i Senterkvinnene.

D. Senterkvinnenes tillitsvalgte forplikter seg til å forholde seg til og følge Senterpartiets etiske retningslinjer.

 

§ 3 MEDLEMSKONTINGENT

Det er ingen egen medlemskontingent i Senterkvinnene.

 

§ 4 EKSKLUSJON

  1. A. Styrer på alle nivå kan foreslå å ekskludere medlemmer av Senterkvinnene som opptrer til åpenbar skade for Senterkvinnene eller andre deler av Senterbevegelsen. Eksklusjonssaker skal behandles av sentralstyret. Vedtak av sentralstyret om eksklusjon kan ankes innen 3 uker til landsstyret.

 

  1. B. For å kunne ekskludere et medlem kreves det minst 2/3 flertall blant medlemmene i styret. Den som får rettet krav om disiplinærtiltak mot seg skal kalles inn og ha tale- og forslagsrett i alle organer som behandler saken.

 

  1. C. Dersom et medlem av Senterkvinnene opptrer til åpenbar skade for Senterpartiet eller andre deler av Senterbevegelsen, kan Senterkvinnenes sentralstyre fremme forslag om eksklusjon av medlemmer gjennom Senterpartiet, etter de regler som partiets vedtekter fastsetter.