Meny

Derfor vil vi utrede parallellbrualternativet

Steinar Solum

Som en av hovedsakene gikk Tønsberg Senterparti til valg på å utrede ny parallell kanalbru som ny fastlandsforbindelse for Nøtterøy, Tjøme og Husøy. Valgresultatet endte med et flertall i Tønsberg kommunestyre bestående av Ap, Krf, Mdg og Sp. I vår politiske samarbeidsplattform er utreding av parallell kanalbru et av hovedelementene.

Parallellbrualternativet – har vært eller er ønsket av åtte av ni partier i Tønsberg kommune med unntak av Høyre. Høyre i Færder og Tønsberg gjør nå hva de kan for å stoppe utredningen av parallellbrualternativet. Vedtatt alternativ; Ramberg – Smørberg, ble til ved et kompromiss og var i utgangspunktet ikke førstevalget til noen av de politiske partiene i Tønsberg bystyre.

I forhandlingene og sonderingene før og etter kommunevalget sist høst tilbød imidlertid Høyre overfor Senterpartiet, å gå for utredning av parallellbrualternativet dersom Senterpartiet dannet politisk flertall sammen med Høyre.

Tønsberg Senterparti foreslo i overordnet styringsgruppe, OSG, at det utarbeides og legges frem klimaregnskap for de to ulike brualternativene som ligger til grunn. Det foreligger nå også et klimabudsjett fra Asplan Viak som sammenlikner Ramberg - Smørbergløsningen med parallellbrualternativet. Rapporten konkluderer med et svært høyt klimautslipp med Ramberg – Smørbergløsningen.

Høyre spør nå hva posisjonen vil med utredningen av parallellbrualternativet og svaret er:

• Imøtekomme regjeringens ønsker om å redusere omfanget av «bypakker»
• Hensynta miljø og klimautslipp - tenke globalt, handle lokalt
• Ivareta beredskapshensynet for befolkningen på Nøtterøy, Tjøme og Husøy
• Legge til rette for økt bruk av kollektivtrafikk
• Legge til rette for økt bruk av sykkel og gange
• Utnytte tidligere investeringer i Ringvei nord
• Kortest mulig innkrevingsperiode og lavest mulig økonomisk belastning for privat- og næringstrafikk
• Hensynta lavere befolkningsvekst enn forventet i Færder

Flertallet i overordet styringsgruppe har derfor sendt brev til Samferdselsdepartementet hvor vi ber om tilslutning til at tilleggsutredninger for parallellbrualternativet (østkorridoren) kan finansieres gjennom forskuttering av fremtidig bompengeordning.

 

Innlegget har stått på trykk under "Meninger" i Tønsberg Blad