Meny

Hvor går Barkåker?

Øyvind Oppegård, listekandidat Tønsberg Sp

Dagens Barkåker er et vitalt og livskraftig lokalsamfunn. Vi har ikke bedt om noe fra kommunen. Nå står området under press fra ulike aktører. Hva skjer videre i denne delen av Tønsberg?

Hvor går Barkåker? Mange aktører ønsker å utnytte våre arealer.

Barkåker er et lokalsamfunn i vekst. Etter at jernbanen opphevet båndleggingen av store arealer har det vært mulig å planlegge nye boliger og arbeidsplasser. Det har blitt bygget nye boligfelt og næringsarealer. Noen innbyggere har flyttet ut og andre har kommet til. Både skolen og barnehagen har tilnærmet sprengt kapasitet. Vi har et aktivt idrettslag og velforening med stor grad av dugnadsånd. Lokale krefter har vist vilje til å satse. Resultatet er en naturlig tettstedsutvikling.

Senterpartiet ønsker en satsing på skolen, barnehagen og idretten. Skolen og barnehagen må sikres utvidelsesmuligheter, og tilgang til grønne arealer i sin nærhet. For å få til dette mener vi at det planlagte næringsområdet ved skolen må trekkes lenger vekk. Enkelte politikere har tatt til orde for dette, men vi savner en forpliktelse fra andre partier. Vi vil også bygge videre på det sterke lokale engasjementet for idretten i bygda. Barkåkerhallen er sprengt. Vi har derfor hatt en ny hel idrettshall på Barkåker i vårt program siden 2007. Senterpartiet fikk gjennomslag i fjor i bystyret for en utredning av ny hel hall fra kommunens side. Dette er vår hovedprioritet!

På veien videre ønsker Senterpartiet en god balanse mellom boliger, næringsarealer og natur. Barkåker har en sentral beliggenhet med nær tilgang til E18 og Hortensveien. Dette gjør at mange aktører ønsker å utnytte våre arealer. Vi mener at framtidig næringsutvikling på Barkåker må begrenses til de områdene som allerede er planlagt utbygget. Det er vanskelig å se for seg en ytterliggere storstilt utbygging av industri og næring rundt Barkåker uten at dette vil gå på bekostning av lokalsamfunnet og dyrkbar mark. Hvem vil bo på Barkåker uten naturområder?

Det er viktig med gode og forutsigbare prosesser i framtiden. Striden rundt det planlagte datalageret på Barkåker i 2018 avslørte behovet. Senterpartiet var imot datalageret fra starten, og hele prosjektet strandet etter en imponerende lokal aksjon i bygda. Barkåker viste seg fra sin beste side! Fra kommunes side var dette dårlig håndtert. Det vakte oppsikt at man valgte å avholde folkemøter om å bygge ned friluftsområdet i bygda uten å være klar over hva som fantes der. Her hadde idrettslaget etter avtale med grunneiere nedlagt tusener av dugnadstimer og betydelige midler i en godt utbygget skiløype. Selve opplevelsen og tilgangen til naturområdet hele året er viktig for lokalsamfunnet. Det er også nedfelt i alle kommunale planer.

Nå står Barkåker foran nok en større utbygging. Denne gangen gjelder det Bane Nor sitt planlagte parkeringsanlegg for 14 togsett i vårt nærområde. Det vil legge beslag på arealer og medføre 24-timers drift av anlegget. Bane Nor har foreslått å utrede to områder: Barkåker Sør og Barkåker Nord. For Senterpartiet er det av avgjørende betydning at man tar hensyn til lokalmiljøet i den videre planleggingen. Prosjektet er ikke ferdig konsekvensutredet. Det er vanskelig å ta stilling til lokalisering før dette er gjort. Bane Nor vil avholde folkemøter, når rapporten foreligger.

Senterpartiet vil utvikle Barkåker i tråd med hva bygdas innbyggere ønsker. Vi vil lytte til deg.